Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Ffotograffiaeth


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn Safon Uwch Llawn - 2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen dwy flynedd yw hon sy'n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o ffotograffiaeth. Nod y rhaglen yw bod pob dysgwyr yn datblygu eu lleisiau unigol eu hunain gan ddefnyddio delweddau gweledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau. Caiff dysgwyr eu hannog i archwilio eu diddordebau a'u syniadau eu hunain dros ystod o genres drwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cipio eiliad, archwilio eich amgylchedd neu mewn cymryd ffotograffau Artistig cyffrous bydd y cwrs hwn yn archwilio'r themâu hyn.  Bydd y cwrs yn edrych ar pam y mae Ffotograffiaeth yn bwysig fel cyfrwng gweledol, ei chyd-destun Hanesyddol ac Artistig yn ogystal â sut y gallwch ei datblygu fel dull gweledol i greu Celfyddyd.  Rydym yn astudio Cyfansoddiad ... Goleuo ....Technegau Camera ... Adobe Photoshop ....  Triniaeth artistig ....  Dysgu Annibynnol.  Mae dilyniant i gyrsiau Sylfaen a Gradd yn gyffredin mewn Ffotograffiaeth, Dylunio a Chelf Gain.

Rhaglen Nodweddion

  • Caiff dulliau creu delweddau analog a digidol eu dysgu yn ogystal â phrosesau arbrofol e.e. Twll Pin
  • Caiff meddalwedd o safon ddiwydiannol, yn bennaf Photoshop a Bridge, eu dysgu trwy gydol y cwrs
  • Mae camerâu, goleuadau a chyfarpar arall ar gael i'r myfyrywr eu benthyg
  • Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio ym mhrosiectau personol pob myfyriwr
  • Mae'r dysgwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol
  • Trefnir ymweliadau rheolaidd ag arddangosfeydd, orielau a gweithdai ar gyfer yr holl ddysgwyr
  • Mae pob dysgwr ail flwyddyn a dysgwyr dethol o'r flwyddyn gyntaf yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd blwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

  • Mae'r rhaglen yn gosod sail wych ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch. Mae dysgwyr blaenorol wedi symud ymlaen i ystod o gyrsiau creadigol o amgylch y DU.
  • Mae'r Coleg yn cynnig llwybrau Gradd BA (Anrh) mewn Ffotograffiaeth gyda bwrsariaethau ar gyfer y rheiny sy'n symud ymlaen o'r rhaglen hon.

Dros y blynyddoedd, mae ein myfyrwyr ffotograffiaeth llwyddiannus wedi mynd i Gaerdydd, Abertawe a Llundain i astudio ar Gyrsiau Dogfennol a Chelfyddyd Gain sy'n arwain at lefelau cyrhaeddiad uchel. Yn aml, bydd myfyrwyr yn mynd ati i fod yn llawrydd gan sefydlu eu busnesau eu hunain mewn amrywiaeth o feysydd o bortreadu, ffasiwn a dogfennu cymdeithasol.   

Yn 2018, enillodd 33% raddau A*-B: 89% A* - C, ac enillodd 100% radd A* – E.

Cynnwys y Rhaglen

Caiff ystod eang o elfennau technegol a chyd-destunol eu harchwilio drwy'r holl waith cwrs a'r asesiad rheoledig gyda'r rhan fwyaf o'r gwaith yn digwydd mewn gweithdai ymarferol, trafodaethau ac adolygiadau. Bydd y myfyrwyr yn dysgu technegau digidol, analog a hanesyddol, er enghraifft sut i osod stiwdio a chreu delweddau cyfansawdd ar Photoshop. Yn yr ail flwyddyn caiff myfyrwyr eu hannog i archwilio meysydd unigol sydd o ddiddordeb iddynt mewn gweithgareddau ymarferol gyda chymorth eu darlithwyr. Caiff cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr gael adborth eu darparu drwy gydol y cwrs drwy diwtorialau unigol a grwp.

Dull Asesu

Lefel UG

100% o’r gwaith cwrs yn canolbwyntio ar y portffolio a 

 

Lefel U2

Gwaith cwrs 76%, Asesiad Rheoledig 24%

 

 

 

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

Diddordeb mewn Ffotograffiaeth - Bydd enghreifftiau o'ch gwaith (portffolio) o gymorth fel y bydd TGAU mewn Celf. Dylai pob myfyriwr gael gradd C neu uwch mewn Saesneg iaith.

Dylai'r myfyrwyr hynny sy'n dymuno astudio Ffotograffiaeth fod â gradd C neu uwch mewn pwnc perthnasol, er enghraifft Celf a Dylunio, a/neu bortffolio o waith. Bydd mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY