Ffon: 01554 748179

Datblygu Chwaraeon L2


Corff Dyfarnu:

BTEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Cymwysterau galwedigaethol yw cymwysterau BTEC, lle mae'r dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth trwy gymhwyso eu dysg a'u sgiliau mewn cyd-destun yn ymwneud â gwaith. Yn ychwanegol, maent yn boblogaidd ac yn effeithiol gan eu bod yn annog dysgwyr i gymryd cyfrifoldeb dros eu gwaith dysgu eu hunain ac i ddatblygu sgiliau sydd yn hanfodol ar gyfer y gweithle modern. Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys: gweithio mewn tîm; gweithio o friff penodol; gweithio i derfynau amser; cyflwyno gwybodaeth yn effeithiol; a chwblhau tasgau a phrosesau gweinyddol yn gywir. Mae cymwysterau BTEC Cyntaf yn ysgogi dysgwyr, ac yn agor drysau i astudio pellach a chyfrifoldeb yn y gweithle.

Rhaglen lawn amser blwyddyn o hyd yw'r cwrs BTEC Chwaraeon Lefel 2 sydd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth i alluogi dysgwyr i gael gwaith yn y dyfodol ym maes chwaraeon a hamdden. Mae'r cwrs yn darparu cyfleoedd i'r dysgwyr:

 • Gysylltu addysg a byd gwaith mewn ffyrdd deniadol, perthnasol ac ymarferol.
 • Gwella eu cymhwysedd o ran Saesneg a mathemateg mewn senarios perthnasol, cymhwysol.
 • Datblygu sgiliau rhyngbersonol trosglwyddadwy, gan gynnwys gweithio gydag eraill, datrys problemau, astudio annibynnol, a sgiliau personol, dysgu a meddwl.
 • Darparu trywydd i ddysgwyr trwy addysg sydd â llwybrau dilyniant clir i astudio pellach neu brentisiaeth.

Bydd y dysgwyr yn cwblhau 360 o oriau dysgu dan gyfarwyddyd ar gyfer y Dystysgrif Estynedig sydd yn cwmpasu 12 uned astudio. Fel rhan o'r rhaglen bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, a gweithgareddau ar WEST i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd. Darperir cyfleoedd hefyd i wella graddau mewn TGAU Cymraeg, Saesneg a Mathemateg. Bydd yr Academi Chwaraeon hefyd yn cael ei chynnwys fel rhan o'r rhaglen.

Rhaglen Nodweddion

 • Bydd y dysgwyr yn cael cyfle i gymryd rhan yn yr Academi Chwaraeon
 • Bydd yna gyfleoedd i weithio gyda thîm datblygu chwaraeon yr awdurdod lleol lle gellir gwneud cysylltiadau gwerthfawr â chlybiau chwaraeon
 • Gall myfyrwyr ddatblygu eu hyder mewn hyfforddi a chynnal digwyddiadau
 • Cysylltiadau agos ag ysgolion lleol, y Scarlets a Chymdeithas Bêl-rwyd Cymru
 • Mae cymorth dysgu ar gael i helpu myfyrwyr gyda gwaith unigol a gwaith grwp
 • Cynigir gwobr Gwirfoddoli'r Mileniwm
 • Cyfle i gystadlu yng nghystadlaethau Colegau Cymru a Chwaraeon Colegau Prydain
 • Gall y myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae gan y cymhwyster hwn graidd o wybodaeth greiddiol, sgiliau a dealltwriaeth, ac ystod o opsiynau i adlewyrchu ehangder y llwybrau o fewn y sector. Gallai dysgwyr symud ymlaen i astudio ymhellach ar gwrs Lefel 3, prentisiaeth neu gamu i fyd gwaith. Bydd lefel y dilyniant yn dibynnu ar y radd a enillwyd yn y cymhwyster. Mae angen proffil teilyngdod neu uwch, a chyfweliad llwyddiannus er mwyn symud ymlaen i gwrs Chwaraeon Lefel 3.

Mae'r gyrfaoedd sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chwaraeon yn cynnwys: cynorthwywyr canolfannau chwaraeon a hamdden, hyfforddi a datblygu chwaraeon, dillad a chyfarpar chwaraeon, cyfryngau chwaraeon, hyfforddwyr ffitrwydd.

Cynnwys y Rhaglen

Mae'r cwrs ar ffurf unedau craidd, gorfodol ac arbenigol dewisol. Rhaid pasio'r 2 uned graidd er mwyn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus. Yr unedau hyn yw:

 • Ffitrwydd ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer a gaiff ei hasesu'n allanol trwy arholiad ar-lein.
 • Chwaraeon ymarferol a gaiff ei hasesu trwy ddadansoddiad fideo o berfformiad ac adolygiadau unigol o sgiliau, technegau a thactegau.

Mae'r uned orfodol yn edrych ar rôl dwy brif system y corff o ran cynhyrchu sgiliau a symudiad effeithlon. Mae'n hanfodol datblygu gwybodaeth dda am systemau'r corff er mwyn symud ymlaen yn y sector chwaraeon. Yr uned yw:

 • Anatomeg a Ffisioleg ar gyfer Perfformiad Chwaraeon a gaiff ei hasesu'n allanol trwy arholiad ar-lein.

Caiff yr unedau arbenigol dewisol i gyd eu hasesu'n fewnol trwy aseiniadau. Caiff y meini prawf eu bodloni gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys adroddiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau, perfformio ymarferol ac astudiaethau achos. Yr unedau dewisol a astudir yw:

 • Y Meddwl a Pherfformio Chwaraeon
 • Y Perfformiwr Chwaraeon ar Waith
 • Hyfforddi at Ffitrwydd Personol
 • Arwain Gweithgareddau Chwaraeon
 • Hyrwyddo a Nawdd mewn Chwaraeon
 • Ffordd o Fyw a Hunan-les
 • Anafiadau a'r Perfformiwr Chwaraeon
 • Cynnal Digwyddiad Chwaraeon
 • Y Diwydiant Chwaraeon a Hamdden Actif

Ochr yn ochr â'r brif raglen astudio bydd y dysgwyr yn cael cyfle i gwblhau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif ar Lefel 2 os nad ydynt eisoes wedi cael eu cyflawni yn ogystal â TGAU Saesneg a Mathemateg.

Dull Asesu

Caiff mwyafrif yr unedau eu hasesu trwy asesiadau mewnol. Caiff y 2 uned graidd eu marcio'n allanol a rhaid eu pasio er mwyn cwblhau'r cwrs. Rhennir y flwyddyn yn 2 semester:

 • Semester 1 - cwblheir 2 uned graidd, 1 uned orfodol a 3 uned ddewisol. Mae hyn yn cynnwys y 2 uned a arholir ar-lein. 
 • Semester 2 - 6 uned ddewisol.

Gall ffurf y dystiolaeth a gynhyrchir i fodloni meini prawf yr aseiniadau gynnwys y dulliau canlynol:

 • Adroddiadau ysgrifenedig, graffiau, posteri
 • Prosiectau
 • Asesiadau ymarferol
 • Cofnodion clyweled o berfformiad
 • Llyfr log neu ddyddiadur gwaith
 • Cyflwyniadau
 • Astudiaethau achos

Caiff pob un o'r 12 uned eu marcio i fodloni meini prawf pas, teilyngdod a rhagoriaeth. Bydd methu â bodloni'r meini prawf hyn neu fethu'r dyddiad cau yn arwain at fethu'r uned, a fydd yn cael effaith ar radd gyffredinol y cwrs a chwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus.

 

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ddysgwyr fod ag o leiaf 2 TGAU gradd A* - C, sydd yn cynnwys Cymraeg Mamiaith/Saesneg a D mewn Mathemateg neu fel arall. Derbynnir dilyniant o'r Diploma Rhagarweiniol BTEC Lefel 1 mewn Chwaraeon gyda phroffil rhagoriaeth hefyd.

Caiff pob ymgeisydd ei asesu ar sail unigol a bydd yn cael cyfle i ddod am gyfweliad. Mae cyfweliadau ymgynghorol ar gael cyn gwneud cais.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY