Ffon: 01554 748179

Tystysgrif L3 mewn Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer Therapïau Cyflenwol


Corff Dyfarnu:

VTCT

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

30 wythnos

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r Dystysgrif Lefel 3 VTCT hon mewn Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer Therapïau Cyflenwol yn gymhwyster seiliedig ar wybodaeth, a fydd yn rhoi sylfaen gadarn i chi i ddilyn gyrfa fel therapydd cyflenwol.  Bydd y cwrs hwn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o drefniant y corff. Byddwch yn dysgu am ffurfiant, swyddogaeth a phatholegau cyffredin systemau’r corff dynol gan gynnwys y croen, gwallt, ewinedd, a'r systemau ysgerbydol, cyhyrol, nerfol, endocrinaidd, resbiradol, cardiofasgwlar, treuliol, wrinol ac atgenhedlu. Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal un noson yr wythnos gan ddechrau ym mis Medi 2019 a bydd amserau’n cael eu cadarnhau. Gan fod hwn yn gwrs rhan-amser, mae yna gost i'r cwrs hwn. Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy aseiniadau ysgrifenedig ac asesiadau allanol a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio.

Rhaglen Nodweddion

Mae yna bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio unigol, gosod targedau a datblygiad. Mae gan yr adran gysylltiadau cryf ag arbenigwyr yn y diwydiant sy’n buddsoddi mewn cefnogi ein myfyrwyr gyda chyfleoedd hyfforddi ychwanegol. Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu haddysgu gan staff profiadol yn y diwydiant. Mae hwn yn gymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol o fewn y diwydiant.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i gyrsiau cyflenwol Lefel 3 llawn amser, yn ogystal â’n cwrs rhan-amser Lefel 3 mewn Tylino chwaraeon.

Gall ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. Bydd cyfleoedd gyrfaol yn caniatáu i chi gamu’n uniongyrchol i waith neu hunangyflogaeth yn y diwydiant.

Cynnwys y Rhaglen

Cynhelir y Dystysgrif Lefel 3 mewn Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer Therapïau Cyflenwol am un noson yr wythnos dros flwyddyn academaidd lawn.

Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar theori ac mae'n cwmpasu prif systemau’r corff ynghyd â ffisioleg a phatholegau ar gyfer pob system.  • Y blociau adeiladu a threfniant y corff • Y system bilynnol • Y system ysgerbydol • Y system gyhyrau • Y system nerfol • Y system endocrinaidd • Y system resbiradol • Y system gardiofasgwlar • Y system lymffatig • Y system dreulio • Y system wrinol • Y system atgenhedlu

Dull Asesu

Caiff unedau eu hasesu’n fewnol ac yn allanol.  Fel rhan o’r cymhwyster hwn, mae’n ofynnol i chi gynhyrchu portffolio o dystiolaeth, a fydd yn cynnwys aseiniadau, llyfrau gwaith theori, gwaith asesedig ac arholiadau gorfodol.

Gofynion Mynediad

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.  Nid oes angen profiad blaenorol, fodd bynnag byddai sgiliau cyfathrebu a sgiliau trefnu da o gymorth.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY