Ffon: 01554 748179

Technoleg Cerdd a Pherfformiad L3


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Os ydych yn frwdfrydig am gerddoriaeth dda, yna archwiliwch a datblygwch eich holl sgiliau sy’n gysylltiedig â chreu, cynhyrchu a pherfformio sgiliau electronig cyfoes yma yng Ngholeg Sir Gâr!

Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi’r wybodaeth bynciol eang a helaeth a fydd yn cwmpasu ystod eang o dechnegau cyfansoddi a chynhyrchu gan ddefnyddio meddalwedd o safon y diwydiant ac amrywiaeth o offerynnau a phrosesyddion caledwedd.

Bydd y profiadau ymarferol hyn yn eich caniatáu i adeiladu portffolio sy'n eich hyrwyddo chi ar gyfer addysg uwch, prentisiaethau neu gyflogaeth. Byddwch yn ennill sgiliau ymarferol a fydd yn meithrin eich hyder yn eich archwiliad creadigol, a fydd yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i chi wrth dderbyn profiadau ymarferol o’r radd flaenaf.

Rhaglen Nodweddion

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i addysg uwch ac yn y pen draw i fyd gwaith. Bydd ein Cwrs L3 yn dysgu’r sgiliau technegol a pherfformiad i chi er mwyn gwneud i'ch gwaith sefyll allan a bydd yn rhoi’r wybodaeth a'r ysbrydoliaeth i chi i archwilio eich syniadau cerddoriaeth eich hun.  Gyda ffocws ar y gwaith ymarferol, byddwch yn creu eich cyfansoddiadau cerddorol eich hun yn ein stiwdios recordio byw neu’n defnyddio meddalwedd a thechnoleg fodern yn ein switiau MAC sydd â’r holl gyfarpar angenrheidiol. Mae’r adran yn gartref i Academi Gerdd Roland yn ogystal ag ystafelloedd ymarfer a pherfformio.

Hefyd mae gan fyfyrwyr fynediad i’r gofod theatr newydd 120-sedd ar gyfer eu dysgu ac ymarfer. Mae gan ein hadran gerdd gysylltiadau cryf ar draws y diwydiant, felly byddwch chi’n elwa o arbenigwyr yn y diwydiant a chyfleoedd rhwydweithio. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol yn ogystal â chymryd rhan yn ein Hacademïau Perfformio Cerddoriaeth a gweithio gydag ymarferwyr ymweliadol y diwydiant.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mewn maes pwnc sy'n cwmpasu ystod anhygoel o bynciau a disgyblaethau, mae cyflogadwyedd yn ffactor allweddol sydd wedi’i integreiddio i'r cwrs.  Rydym yn ymroddedig i roi i chi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch neu gyflogaeth.

Mae’r twf mewn technoleg ddigidol wedi arwain at gynnydd mewn swyddi ac mae’n amser hynod gyffrous i’r Diwydiannau Creadigol yng Nghymru. Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi’r sgiliau trosglwyddadwy a allai eich arwain at hyfforddi mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau megis cerddor, peiriannydd sain, technegydd sain, therapydd cerdd neu athro.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs Technoleg Cerdd a Pherfformiad Lefel 3 yn cynnwys unedau, sy’n cwmpasu er enghraifft

  • Cymysgu Sain Stiwdio
  • Cael gwaith yn y maes Cerdd
  • Dilyniannau a Chynhyrchu Cerddoriaeth
  • Recordio a Chynhyrchu Digidol.

Mae’r cwrs hwn hefyd yn cynnwys naill ai Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol (Ôl-16) neu Sgiliau Hanfodol ynghyd ag uned iaith Gymraeg a Sgiliau Cyflogadwyedd.

Dull Asesu

Caiff y cwrs ei asesu’n barhaus a bydd yn cynnwys aseiniadau gwaith theori a gwaith ymarferol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i bob ymgeisydd ddod â phortffolio o waith cerdd i’w cyfweliad ac os gallant ganu offeryn, ddangos lefel eu gallu. Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.   Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 3 gael o leiaf 5 TGAU gradd A* - C a rhaid iddynt gynnwys  Mathemateg a Saesneg. Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o’r cwrs.

Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY