Ffon: 01554 748179

Mynediad i AU: Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cymhwyster Mynediad i Addysg Uwch yn gwrs sydd wedi'i deilwra ar gyfer oedolion sy’n dymuno dychwelyd i addysg. Efallai ei bod yn amser i newid gyrfa neu efallai na chawsoch gyfle i fynd i'r brifysgol oherwydd ymrwymiadau teuluol.  Os ydych chi'n 18 oed neu'n hyn ac yn dymuno symud ymlaen i Addysg Uwch i astudio'r gwyddorau cymdeithasol neu'r dyniaethau, yna dyma'r cwrs i chi. Mae nifer o lwybrau dilyniant i AU o'r cwrs hwn sy'n cynnwys graddau mewn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg; Hanes; Athroniaeth, Newyddiaduraeth; y Cyfryngau; Astudiaethau Cymdeithasol; Seicoleg, Cymdeithaseg; Daearyddiaeth; Astudiaethau Amgylcheddol; y Gyfraith, Athroniaeth, Diwinyddiaeth, Addysg Gynradd, Gwaith Cymdeithasol; Astudiaethau Cynghori, a Throseddeg.

DS Mae yna ofyniad lleiaf o ran oriau gwirfoddoli, a disgwylir hyd at 300 awr gan ymgeiswyr ar gyfer Gwaith Cymdeithasol - gofynnwch am gyngor gan y brifysgol cyn dechrau'r cwrs Mynediad i Addysg Uwch Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol. Efallai bydd yn rhaid i chi weithio neu wirfoddoli am flwyddyn mewn gyrfa berthnasol cyn ymuno â'r cwrs, i grynhoi’r nifer o oriau profiad sydd eu hangen.

 Er mwyn llwyddo ar y cwrs Mynediad hwn, mae angen i fyfyrwyr fod â chymhelliant a brwdfrydedd, yn gallu rheoli amser yn effeithiol ac yn barod i astudio.

 

Rhaglen Nodweddion

Mae Mynediad i Ddyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy'n dymuno astudio pynciau dyniaethol neu wyddor gymdeithasol ar lefel prifysgol e.e. Gwaith Cymdeithasol, Seicoleg, Cymdeithaseg, y Gyfraith a Hanes. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn gymwys i wneud cais am gwrs HND neu gwrs Gradd mewn maes pwnc cysylltiedig.

Mae myfyrwyr Mynediad llwyddiannus o’r cwrs Mynediad yng Ngholeg Sir Gâr wedi mynd ymlaen i astudio gwahanol gyrsiau mewn prifysgolion ledled y DU ac wedi dilyn rhaglenni graddedig mewn Gwaith Cymdeithasol, llywodraeth leol a swyddi Gweinyddol yn y GIG ar ôl eu hastudiaethau Addysg Bellach.  

Llwyddodd myfyriwr diweddar i sicrhau lle ym Mhrifysgol King’s College ar gwrs y Cyfryngau a Newyddiaduraeth ar ôl symud ymlaen i'r cwrs Mynediad o'r ddarpariaeth Cyn-Mynediad/SFFS yng Ngholeg Sir Gâr.

Cynnwys y Rhaglen

Mae gan y cwrs ddewislen amrywiol o bynciau Lefel 3 (yr un lefel â Safon Uwch) megis Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg, Cymdeithaseg, Prosiect Estynedig.    Dysgir y rhain ynghyd â’r unedau craidd Mathemateg a Sgiliau Cyfathrebu a Sgiliau Astudio i'ch helpu i baratoi ar gyfer rheoli'r Diploma, gwneud cais i UCAS/addysg uwch tra'n datblygu'r sgiliau angenrheidiol i lwyddo ar gwrs Mynediad.    

Dull Asesu

Er nad yw cyflawni'r Diploma ei hun yn ddibynnol ar lwyddo mewn arholiad, bydd pob modiwl yn cael ei asesu trwy gyfuniad o ddulliau:

 • Asesiadau Rheoledig (llyfr agored a chaeedig)    
 • Arholiadau (llyfr agored a chaeedig)
 • Paratoi astudiaethau achos
 • Traethodau
 • Cyflwyniadau grwp ac unigol
 • Dadleuon grwp
 • Adroddiadau gwerthusol
 • Chwarae rôl
 • Posteri academaidd
 • Creu taflenni ffeithiau
 • Erthyglau papur newydd neu daflenni gwybodaeth

Gofynion Mynediad

Bydd gofyn i fyfyrwyr gael gradd C mewn TGAU Saesneg a Mathemateg.    Rhaid i bob ymgeisydd fod yn 18 cyn dechrau’r cwrs hwn ym mis Medi.    Mae agwedd aeddfed, ymrwymedig, ymroddedig a gwydn yn hanfodol gan fod hwn yn gwrs sy'n paratoi'r myfyrwyr ar gyfer prifysgol ac addysg uwch.  

Mae’n ofyniad bod gan bob ymgeisydd bresenoldeb sydd o leiaf 92% bob tymor, ac yn gallu gweithio o gwmpas ymrwymiadau gwaith a theulu.     Gofynnir i ymgeiswyr ynghylch hyn pan gewch eich gwahodd am gyfweliad gan ei fod yn ffactor pwysig er mwyn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.    Gall methu â bodloni terfynau amser a thargedau arwain at ofyn i fyfyrwyr adael y cwrs.

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau perthnasol, neu gyfwerth, wneud cwrs SFFS (cyn-Mynediad) yn gyntaf ynghyd â'r pynciau TGAU perthnasol, fel bo'r angen, i sicrhau eu bod yn gallu symud ymlaen i'r llwybr addas.   Cynigir y cwrs SFFS yn rhan-amser gyda'r nos, neu yn llawn amser dros dri diwrnod ar gampws y Graig

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY