Ffon: 01554 748179

Tystysgrif Ran-amser mewn Trin Gwallt Menywod


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r dystysgrif ran-amser Lefel 2 hon sy’n gymhwyster Gwallt yn rhagflas cyffrous a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar fyd y diwydiant gwallt. Wrth ddysgu yn salon masnachol y coleg byddwch yn datblygu’r sgiliau sylfaenol hanfodol sydd eu hangen i lunio gyrfa lwyddiannus fel trinydd gwallt. Mae’r cwrs hwn yn darparu’r cyfleoedd ymarferol i chi sy’n eich caniatáu i gwblhau eich aseiniadau a rhoi eich sgiliau ar waith wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn. Bydd hyn nid yn unig yn datblygu eich proffesiynoldeb ar gyfer y diwydiant ond mae’n rhoi i chi’r sylfeini i allu symud ymlaen i’r diploma yn eich ail flwyddyn o astudio. Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Fel rhan o’r cwrs, mae’n ofynnol i chi ymgymryd â phrofiad gwaith.

Rhaglen Nodweddion

Mae gennym salon masnachol sydd yn agored i aelodau’r cyhoedd, sy’n darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi ac sy’n eich galluogi i gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. Mae yna bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio unigol, gosod targedau a datblygiad. Mae gan y Salon gysylltiadau cryf â ‘Goldwell’ a chewch eich dysgu gan ein staff sydd â phrofiad yn y diwydiant.  Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr,  teithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.  Mae gyrfa yn y diwydiant gwallt yn newid yn barhaus: wrth i dechnegau a thueddiadau newydd ddatblygu, bydd gennych chi rywbeth newydd i’w ddysgu a’i berffeithio bob amser.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i Ddiploma Lefel 2 ac yn y pen draw i fyd gwaith. Gall ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs Tystysgrif Lefel 2 mewn Trin Gwallt yn cynnwys chwe uned, dros flwyddyn, sy’n cwmpasu unedau megis:

  • Y gelfyddyd o wisgo gwallt • Ymgynghori â'r cleient ar gyfer gwasanaethau gwallt • Dilyn arferion iechyd a diogelwch yn y salon • Gweithio yn y diwydiant gwallt • Siampwo a chyflyru’r gwallt a chroen y pen • Lliwio a goleuo gwallt

Dull Asesu

Asesir unedau yn fewnol. Ymgymerir ag asesiadau ymarferol parhaus drwy arsylwadau ar gleientiaid sy’n talu, prosiectau a phrofion ysgrifenedig.  Gellir gwneud y rhain yn Gymraeg neu Saesneg.

Gofynion Mynediad

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.  Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 2 gael o leiaf 4 TGAU gradd A* - C.  Rhaid i un ohonynt fod naill ai’n Fathemateg neu Saesneg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY