Ffon: 01554 748179

Diploma L4 VTCT mewn Therapïau Cyflenwol


Corff Dyfarnu:

VTCT

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cymhwyster Diploma Lefel 4 mewn Therapïau Cyflenwol yn darparu llwybr dilyniant gyda sgiliau technegol uwch i therapyddion cyflenwol Lefel 3. Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i ychwanegu technegau ychwanegol ar gyfer rhoi triniaeth i'ch stoc sgiliau presennol wrth ddatblygu ymhellach eich gwybodaeth am y theorïau a'r arferion ar gyfer rhoi triniaethau uwch o aromatherapi, adweitheg a thylino'r corff. Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i roi'r wybodaeth hanfodol i chi er mwyn eich cynorthwyo i ddarparu sgiliau therapiwtig uwch o fewn lleoliad clinigol.

Rhaglen Nodweddion

Mae gennym salon masnachol sydd yn agored i aelodau’r cyhoedd a fydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi. Drwy gydol y cymhwyster, byddwch yn datblygu eich technegau cynllunio ac asesu triniaeth ac yn gwella eich sgiliau technegol. Hefyd, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymchwil a gwerthuso. Mae gan y Salon gysylltiadau cryf gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol ac yn ogystal cewch eich addysgu gan ein staff profiadol yn y diwydiant. Yn ogystal, mae gennym siaradwyr gwadd o gysylltiadau â’r diwydiant sydd yn darparu cyfleoedd cyfoethogi i’n myfyrwyr mewn seminarau gweithdy.  Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr a cheir cipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant trwy deithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.  Byddwch hefyd yn cael cyfle i wylio gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac i gymryd rhan mewn arddangosiadau undydd pwrpasol.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio i arwain at gyflogaeth mewn amrywiaeth o rolau, naill ai'n hunangyflogedig, mewn clinig therapïau cyflenwol, cyfleusterau harddwch neu sba neu mewn practis preifat. Hefyd gall y cymhwyster hwn arwain at gyflogaeth mewn ysbyty, hosbis neu amgylchedd gofal iechyd arall. 

Cynnwys y Rhaglen

 

Mae’r cwrs cyflenwol Lefel 4 yn cynnwys pedair uned, rhan-amser dros flwyddyn, sef: Sgiliau rhyngbersonol ar gyfer y therapydd cyflenwol  Aromatherapi uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol  Technegau adweitheg uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol  Therapi tylino uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol

Dull Asesu

Asesir unedau yn fewnol. Ymgymerir ag asesiadau ymarferol parhaus drwy arsylwadau ar gleientiaid sy’n talu, aseiniadau ymchwil ac astudiaethau achos. Gellir gwneud y rhain yn Gymraeg neu Saesneg.  Bydd portffolio yn cynnwys aseiniadau, gwaith a asesir yn ymarferol ac astudiaethau achos.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys i gofrestru ar y cymhwyster hwn, mae’n ofynnol eich bod yn therapydd cyflenwol cymwys sy’n meddu ar gymhwyster Lefel 3 (neu gyfwerth) ym mhob un o’r tair prif ddisgyblaeth o fewn therapïau cyflenwol, sef - aromatherapi, adweitheg a thylino. Mae gwybodaeth am anatomeg a ffisioleg ar Lefel 3 neu gyfwerth hefyd yn ofyniad gorfodol

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY