Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Therapi Harddwch Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenCynlluniwyd y cymhwyster galwedigaethol Lefel 3 hwn er mwyn datblygu ymhellach eich sgiliau a thechnegau harddwch a enillwyd ar Lefel 2. Byddwch yn parhau i feithrin eich hyder a’ch creadigrwydd wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn yn ogystal â dysgu sut i roi cyngor ar driniaethau a chynhyrchion harddwch. Mae’r cwrs blwyddyn hwn yn gymhwyster lefel uchel sy’n ehangu ar sgiliau harddwch Lefel 2. Bydd yn rhoi’r sgiliau harddwch ymarferol uwch i chi ar gyfer dilyniant gyrfaol pellach yn y diwydiant harddwch. Mae’r cwrs dwys hwn yn cyfuno theori a phrofiad ymarferol. Byddwch yn cael eich asesu trwy gwblhau profion sgiliau ymarferol, ac aseiniadau ysgrifenedig, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Yn ogystal, byddwch yn cael cyfle i ymgymryd â lleoliad allanol, a fydd yn gwella eich rhagolygon cyflogadwyedd hyd yn oed ymhellach.  Bydd canolbwyntio ar ofal cwsmer rhagorol a chyfathrebu da yn eich helpu i ddatblygu ar gyfer gyrfa mewn Harddwch, gyda’n tîm arbenigol yn eich cefnogi i wella neu ddatblygu eich sgiliau i’ch cynorthwyo i ddringo’r ysgol yn y busnes harddwch neu ddiwydiannau cysylltiedig.


Nodweddion y RhaglenMae gennym salon masnachol sydd yn agored i aelodau’r cyhoedd, sy’n darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi ac sy’n eich galluogi i gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. Cewch eich cefnogi i gael y sgiliau harddwch uwch sydd eu hangen ar gyfer y diwydiant trwy gynllunio unigol, gosod targedau a datblygiad.  Mae gan y Salon gysylltiadau cryf ag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol. Yn ogystal, mae gennym siaradwyr gwadd o gwmnïau harddwch mawr sydd yn darparu cyfleoedd cyfoethogi i’n myfyrwyr mewn seminarau gweithdy.

Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr a cheir cipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant harddwch trwy deithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.  Byddwch hefyd yn cael cyfle i wylio gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac i gymryd rhan mewn arddangosiadau undydd pwrpasol ar y tueddiadau a’r ffasiynau diweddaraf yn y diwydiant.


Dilyniant a ChyflogaethMae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i fyd gwaith. Gall gwneud yr hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. Bydd cyfleoedd gyrfaol yn eich galluogi i symud ymlaen ar ôl y cwrs hwn i therapïau cyflenwol Lefel 3 neu i salonau, gwestai, sbaon iechyd a ffitrwydd, gwaith teledu, ffilm, theatr a’r cyfryngau, llongau gwyliau, siopau adrannol yn y DU a Hunangyflogaeth / gwaith symudol / lleoliadau yn y cartref.


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs Harddwch Lefel 3 yn cynnwys saith uned, dros flwyddyn, sy’n cwmpasu unedau megis triniaethau tylino’r corff, triniaethau trydanol i’r wyneb, triniaethau trydanol i’r corff a thriniaethau therapi cerrig. Ochr yn ochr â’ch cymhwyster harddwch, byddwch hefyd yn gwella eich sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd.


Asesu'r RhaglenAsesir unedau yn fewnol. Ymgymerir ag asesiadau ymarferol parhaus drwy arsylwadau ar gleientiaid sy’n talu, prosiectau a phrofion ysgrifenedig.  Gellir gwneud y rhain yn Gymraeg neu Saesneg.  Bydd portffolio yn cynnwys aseiniadau, llyfrau gwaith theori, gwaith a asesir yn ymarferol ac arholiadau gorfodol.


Gofynion y RhaglenCaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad ac ar ennill cymhwyster Lefel 2. Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 3 feddu ar: O leiaf 5 TGAU gradd A* - C a rhaid iddynt gynnwys Saesneg a Mathemateg. Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol. Mae angen i ymgeiswyr posibl fod yn ymwybodol bod presenoldeb a phrydlondeb rhagorol yn hanfodol.