Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Trin Gwallt Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenCynlluniwyd y cymhwyster galwedigaethol Lefel 3 hwn er mwyn datblygu ymhellach eich sgiliau trin gwallt a enillwyd ar Lefel 2. Byddwch yn parhau i feithrin eich hyder a’ch creadigrwydd wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn. Cwrs blwyddyn llawn amser yw hwn, sy'n gymhwyster lefel uchel sy'n ehangu ar sgiliau trin gwallt sylfaenol Lefel 2 ac sy’n rhoi sgiliau trin gwallt ymarferol uwch i chi ar gyfer dilyniant gyrfaol pellach.

Mae’r cwrs dwys hwn yn cyfuno theori a phrofiad ymarferol. Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig, a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Fel rhan o’r cwrs, mae’n ofynnol i chi ymgymryd â phrofiad gwaith. 


Nodweddion y RhaglenMae gennym salon masnachol sydd yn agored i aelodau’r cyhoedd, sy’n darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi ac sy’n eich galluogi i gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. Cewch eich dysgu i gael y sgiliau trin gwallt uwch sydd eu hangen ar gyfer y diwydiant trwy gynllunio unigol, gosod targedau a datblygiad.  Mae gan y Salon gysylltiadau cryf â ‘Goldwells’ a chewch eich dysgu gan ein staff sydd â phrofiad yn y diwydiant.  Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr, teithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.  Hefyd byddwch yn cael cyfle i wylio gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac i gymryd rhan mewn arddangosiadau undydd pwrpasol ar y tueddiadau a’r ffasiynau diweddaraf yn y diwydiant.


Dilyniant a ChyflogaethMae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i fyd gwaith. Gall ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa.

Bydd cyfleoedd gyrfaol yn eich galluogi i symud ymlaen ar ôl y cwrs hwn i salonau neillryw masnachol, gwaith teledu, ffilm, theatr a’r cyfryngau, llongau gwyliau, a Hunangyflogaeth / gwaith symudol / lleoliadau yn y cartref.


Cynnwys y RhaglenMae'r cwrs Trin Gwallt Lefel 3 yn cynnwys saith uned, dros flwyddyn, sy'n cwmpasu unedau megis: • Steilio a gwisgo gwallt yn greadigol • Lliwio a goleuo gwallt yn greadigol • Datblygu, gwella a gwerthuso eich sgiliau trin gwallt creadigol

Ochr yn ochr â’ch cymhwyster Trin Gwallt, cewch gyfle i wella eich sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd.


Asesu'r RhaglenAsesir unedau yn fewnol. Ymgymerir ag asesiadau ymarferol parhaus drwy arsylwadau ar gleientiaid sy’n talu, prosiectau a phrofion ysgrifenedig.  Gellir gwneud y rhain yn Gymraeg neu Saesneg.


Gofynion y RhaglenCaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad ac ar ennill cymhwyster Lefel 2. Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 3 gael o leiaf 5 TGAU gradd A* - C a rhaid iddynt gynnwys Saesneg a Mathemateg. Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol.