Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer Therapïau Cyflenwol Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster therapïau cyflenwol lefel tri yn darparu'r sgiliau ymarferol a chymwysterau a gydnabyddir yn rhyngwladol i gael gwaith mewn amrywiaeth o rolau. 

Mae’r rhain yn cynnwys hunangyflogaeth, clinigau therapïau cyflenwol, cyfleusterau harddwch neu sba a phractis preifat.

Cynlluniwyd y cwrs i roi'r wybodaeth hanfodol i chi er mwyn eich cynorthwyo i ddarparu sgiliau therapiwtig o fewn lleoliad clinigol. 

Trwy gydol y cymhwyster, byddwch yn cael eich cefnogi i ddatblygu cynlluniau triniaeth a thechnegau asesu yn ogystal â datblygu eich sgiliau technegol.  Bydd cyfle hefyd i ddatblygu eich sgiliau ymchwil a gwerthuso. 


Nodweddion y RhaglenMae gan y coleg salon hyfforddi masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd a fydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi. 

Rydym yn ffodus fod gennym gysylltiadau cryf gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol sy’n rhannu eu profiad gyda myfyrwyr a chewch eich addysgu gan ein staff profiadol yn y diwydiant. 

Mae siaradwyr gwadd o’r diwydiant yn cyfoethogi’r rhaglen ddysgu ac yn rhoi cyfleoedd cyfoethogi i fyfyrwyr mewn seminarau gweithdy. 

Mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn yn gymwys i gofrestru gyda’r Cyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol (CNHC) sef y rheolydd gwirfoddol ar gyfer y sector a gefnogir gan y llywodraeth. Mae cofrestru gyda’r CNHC yn orfodol ar gyfer pob therapydd cyflenwol sy’n gweithio yn y GIG.

Cyflwynir y cwrs dros ddau ddiwrnod yr wythnos sy'n cynnwys un noson yn gweithio yn y salon masnachol. 


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i arwain at gyflogaeth mewn nifer o lwybrau gyrfa cyffrous sy'n cynnwys rolau fel masseur, therapydd cyflenwol, adweithegydd, aromatherapydd, natur-iachäwr a therapydd harddwch.

 Hefyd, gall y cymhwyster hwn arwain at gyflogaeth mewn ysbyty, hosbis neu amgylchedd gofal iechyd arall. 

 Byddwch yn rhan o raglen ffyniannus o weithgareddau a chewch gipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant a gaiff ei ennill trwy deithiau a digwyddiadau. Byddwch hefyd yn cael cyfle i wneud cais am brofiad gwaith ac  mae llawer o gyn-fyfyrwyr wedi dod o hyd i gyflogaeth yn ystod eu cwrs o ganlyniad.


Cynnwys y RhaglenMae cynnwys y cymhwyster yn cynnwys yr unedau gorfodol canlynol:

  • Arfer busnes ar gyfer therapïau cyflenwol 
  • Egwyddorion ac arfer therapïau cyflenwol 
  • Gwybodaeth am anatomeg, ffisioleg a phatholeg ar gyfer therapïau cyflenwol 
  • Darparu tylino'r corff ar gyfer therapïau cyflenwol 
  • Darparu aromatherapi ar gyfer therapïau cyflenwol 
  • Darparu adweitheg ar gyfer therapïau cyflenwol

Asesu'r RhaglenFel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • Arholiad ymarferol
  • Asesiadau parhaus
  • Portffolio o dystiolaeth
  • Asesiadau ysgrifenedig 

Gofynion y RhaglenBydd addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei asesu mewn cyfweliad fodd bynnag mae angen agwedd gadarnhaol at ddysgu sgil alwedigaethol.

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer cwrs lefel tri feddu ar:  

Pum TGAU graddau A* - C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg, neu ddiploma lefel dau galwedigaethol mewn maes pwnc perthnasol. 

Mae angen i ymgeiswyr posibl fod yn ymwybodol bod presenoldeb a phrydlondeb rhagorol yn hanfodol.


Costau YchwanegolFfi’r cwrs rhan-amser hwn ar hyn o bryd yw £254.   

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau ac ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform. Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn.

Trefnir amryw deithiau trwy gydol y flwyddyn academaidd sy'n ymwneud â'r diwydiant harddwch a’ch profiad dysgu, y bydd gofyn i chi dalu cyfraniad tuag atynt.