Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer Therapïau Cyflenwol Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r Dystysgrif Lefel 3 VTCT hon mewn Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer Therapïau Cyflenwol yn gymhwyster seiliedig ar wybodaeth, a fydd yn rhoi sylfaen gadarn i chi i ddilyn gyrfa fel therapydd cyflenwol.  Bydd y cwrs hwn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o drefniant y corff. Byddwch yn dysgu am ffurfiant, swyddogaeth a phatholegau cyffredin systemau’r corff dynol gan gynnwys y croen, gwallt, ewinedd, a'r systemau ysgerbydol, cyhyrol, nerfol, endocrinaidd, resbiradol, cardiofasgwlar, treuliol, wrinol ac atgenhedlu.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal un noson yr wythnos gan ddechrau ym mis Medi 2019 a bydd amserau’n cael eu cadarnhau. Gan fod hwn yn gwrs rhan-amser, mae yna gost i'r cwrs hwn. Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy aseiniadau ysgrifenedig ac asesiadau allanol a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio.


Nodweddion y RhaglenMae yna bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio unigol, gosod targedau a datblygiad. Mae gan yr adran gysylltiadau cryf ag arbenigwyr yn y diwydiant sy’n buddsoddi mewn cefnogi ein myfyrwyr gyda chyfleoedd hyfforddi ychwanegol. Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu haddysgu gan staff profiadol yn y diwydiant. Mae hwn yn gymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol o fewn y diwydiant.


Dilyniant a ChyflogaethMae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i symud ymlaen i gyrsiau cyflenwol Lefel 3 llawn amser, yn ogystal â’n cwrs rhan-amser Lefel 3 mewn Tylino chwaraeon.

Gall ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. Bydd cyfleoedd gyrfaol yn caniatáu i chi gamu’n uniongyrchol i waith neu hunangyflogaeth yn y diwydiant.


Cynnwys y RhaglenCynhelir y Dystysgrif Lefel 3 mewn Anatomeg, Ffisioleg a Phatholeg ar gyfer Therapïau Cyflenwol am un noson yr wythnos dros flwyddyn academaidd lawn.

Mae'r cwrs hwn yn seiliedig ar theori ac mae'n cwmpasu prif systemau’r corff ynghyd â ffisioleg a phatholegau ar gyfer pob system. 

 • Y blociau adeiladu a threfniant y corff
 • Y system bilynnol
 • Y system ysgerbydol
 • Y system gyhyrau
 • Y system nerfol
 • Y system endocrinaidd
 • Y system resbiradol
 • Y system gardiofasgwlar
 • Y system lymffatig
 • Y system dreulio
 • Y system wrinol
 • Y system atgenhedlu

Asesu'r RhaglenCaiff unedau eu hasesu’n fewnol ac yn allanol.  Fel rhan o’r cymhwyster hwn, mae’n ofynnol i chi gynhyrchu portffolio o dystiolaeth, a fydd yn cynnwys aseiniadau, llyfrau gwaith theori, gwaith asesedig ac arholiadau gorfodol.


Gofynion y RhaglenCaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.  Nid oes angen profiad blaenorol, fodd bynnag byddai sgiliau cyfathrebu a sgiliau trefnu da o gymorth.