Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tystysgrif Ran-amser mewn Trin Gwallt Menywod

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r dystysgrif ran-amser Lefel 2 hon sy’n gymhwyster Gwallt yn rhagflas cyffrous a fydd yn rhoi cipolwg i chi ar fyd y diwydiant gwallt. Wrth ddysgu yn salon masnachol y coleg byddwch yn datblygu’r sgiliau sylfaenol hanfodol sydd eu hangen i lunio gyrfa lwyddiannus fel trinydd gwallt. Mae’r cwrs hwn yn darparu’r cyfleoedd ymarferol i chi sy’n eich caniatáu i gwblhau eich aseiniadau a rhoi eich sgiliau ar waith wrth weithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon go iawn.

Bydd hyn nid yn unig yn datblygu eich proffesiynoldeb ar gyfer y diwydiant ond mae’n rhoi i chi’r sylfeini i allu symud ymlaen i’r diploma yn eich ail flwyddyn o astudio. Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Fel rhan o’r cwrs, mae’n ofynnol i chi ymgymryd â phrofiad gwaith.


Nodweddion y RhaglenMae gennym salon masnachol sydd yn agored i aelodau’r cyhoedd, sy’n darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi ac sy’n eich galluogi i gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. Mae yna bwyslais ar eich cynorthwyo i ddod yn ddysgwr annibynnol trwy gynllunio unigol, gosod targedau a datblygiad.

Mae gan y Salon gysylltiadau cryf â ‘Goldwell’ a chewch eich dysgu gan ein staff sydd â phrofiad yn y diwydiant.  Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr,  teithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.  Mae gyrfa yn y diwydiant gwallt yn newid yn barhaus: wrth i dechnegau a thueddiadau newydd ddatblygu, bydd gennych chi rywbeth newydd i’w ddysgu a’i berffeithio bob amser.


Dilyniant a ChyflogaethMae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i Ddiploma Lefel 2 ac yn y pen draw i fyd gwaith. Gall ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. 


Cynnwys y RhaglenMae’r cwrs Tystysgrif Lefel 2 mewn Trin Gwallt yn cynnwys chwe uned, dros flwyddyn, sy’n cwmpasu unedau megis:

  • Y gelfyddyd o wisgo gwallt
  • Ymgynghori â'r cleient ar gyfer gwasanaethau gwallt
  • Dilyn arferion iechyd a diogelwch yn y salon
  • Gweithio yn y diwydiant gwallt
  • Siampwo a chyflyru’r gwallt a chroen y pen
  • Lliwio a goleuo gwallt

Asesu'r RhaglenAsesir unedau yn fewnol. Ymgymerir ag asesiadau ymarferol parhaus drwy arsylwadau ar gleientiaid sy’n talu, prosiectau a phrofion ysgrifenedig. Gellir gwneud y rhain yn Gymraeg neu Saesneg.


Gofynion y RhaglenCaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.  Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 2 gael o leiaf 4 TGAU gradd A* - C, rhaid i un ohonynt fod naill ai’n Fathemateg neu Saesneg.