Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Tylino ar gyfer y Therapydd Cyflenwol Lefel 4

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster lefel pedwar hwn mewn tylino yn darparu llwybr dilyniant gyda sgiliau technegol uwch i therapyddion cyflenwol.

Bydd y cwrs yn eich galluogi i ychwanegu technegau rhoi triniaeth ychwanegol i'ch stoc sgiliau presennol wrth ddatblygu ymhellach eich gwybodaeth am y theorïau a'r arferion ar gyfer triniaethau tylino uwch. 

Fe’i cynlluniwyd i roi'r wybodaeth hanfodol i chi er mwyn eich cynorthwyo i ddarparu sgiliau therapiwtig uwch o fewn lleoliad clinigol.


Nodweddion y RhaglenMae’r coleg yn rhedeg salon hyfforddi masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd a fydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi.

Rydym yn ffodus fod gennym gysylltiadau cryf gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol a chewch eich addysgu gan ein staff profiadol yn y diwydiant.

Mae gennym siaradwyr gwadd o’r diwydiant sydd yn rhoi cyfleoedd cyfoethogi i fyfyrwyr drwy seminarau gweithdy.

Byddwch yn astudio technegau uwch gorfodol mewn amrywiol  ddisgyblaethau tylino a fydd yn eich paratoi i wneud y mwyaf o’ch dealltwriaeth a manwl gywirdeb mewn arferion gwaith yn y diwydiant.

Cyflwynir y cwrs rhwng un i ddau ddiwrnod yr wythnos sy'n cynnwys un noson dros 12 wythnos. 


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i arwain at gyflogaeth mewn amrywiaeth o rolau, naill ai hunangyflogaeth, clinigau therapïau cyflenwol, cyfleusterau harddwch neu sba neu bractis preifat. Hefyd, gall y cymhwyster hwn arwain at gyflogaeth mewn ysbyty, hosbis neu amgylchedd gofal iechyd arall.

Byddwch yn rhan o raglen ffyniannus o weithgareddau a chewch gipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant, a gaiff ei hennill trwy deithiau a digwyddiadau.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i wneud cais am brofiad gwaith os nad ydyn nhw eisoes yn gweithio yn y sector.

Mae posibilrwydd cryf o sicrhau cyflogaeth yn ystod y cwrs.


Cynnwys y RhaglenMae cynnwys y cymhwyster yn cynnwys yr unedau gorfodol canlynol:

  • Sgiliau rhyngbersonol ar gyfer y therapydd cyflenwol
  • Anatomeg a ffisioleg uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol
  • Therapi tylino uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol

Asesu'r RhaglenFel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • Arholiad ymarferol
  • Asesiadau parhaus
  • Portffolio o dystiolaeth
  • Asesiadau ysgrifenedig

Gofynion y RhaglenCaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.    

I fod yn gymwys i gofrestru ar gyfer y cymhwyster hwn, mae’n ofynnol eich bod yn therapydd cyflenwol cymwys sy’n meddu ar gymhwyster lefel tri (neu gyfwerth) ym mhob un o’r tair prif ddisgyblaeth o fewn therapïau cyflenwol, sef - aromatherapi, adweitheg a thylino.

Mae gwybodaeth am anatomeg a ffisioleg ar lefel 3 neu gyfwerth hefyd yn ofyniad gorfodol.

Hefyd rydym yn gofyn am bum TGAU , ar raddau A* i C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg, neu ddiploma lefel dau.

Mae angen i ymgeiswyr posibl fod yn ymwybodol bod presenoldeb a phrydlondeb rhagorol yn rhan hanfodol o’r cwrs.

 


Costau YchwanegolFfi’r cwrs rhan-amser hwn ar hyn o bryd yw £218.

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau yn y coleg ond ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform. Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn.

Trefnir amryw deithiau trwy gydol y flwyddyn academaidd sy'n ymwneud â'r diwydiant harddwch, y bydd gofyn i chi dalu cyfraniad tuag atynt.