Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Adweitheg Lefel 4

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r diploma lefel pedwar mewn adweitheg yn darparu llwybr dilyniant gyda sgiliau technegol uwch i therapyddion cyflenwol. 

Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i ychwanegu technegau ychwanegol ar gyfer rhoi triniaeth i'ch stoc sgiliau presennol wrth ddatblygu ymhellach eich gwybodaeth am y theorïau a'r arferion ar gyfer triniaethau adweitheg uwch. 

Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i roi'r wybodaeth hanfodol i chi er mwyn eich cynorthwyo i ddarparu sgiliau therapiwtig uwch o fewn lleoliad clinigol.


Nodweddion y RhaglenMae'r coleg yn rhedeg swît harddwch a therapïau cyfannol masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd a fydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi. 

Rydym yn ffodus fod gennym gysylltiadau cryf gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol a chewch eich addysgu gan ein staff profiadol yn y diwydiant. 

Yn ogystal, mae gennym siaradwyr gwadd o’r diwydiant sydd yn rhoi cyfleoedd cyfoethogi i fyfyrwyr mewn seminarau gweithdy. 

Byddwch yn astudio technegau uwch gorfodol mewn disgyblaethau adweitheg a fydd yn eich paratoi i wneud y mwyaf o ddealltwriaeth a manwl gywirdeb mewn arferion gwaith yn y diwydiant. 

Cyflwynir y cwrs rhwng un i ddau ddiwrnod yr wythnos sy'n cynnwys un noson dros 12 wythnos. 


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i arwain at gyflogaeth mewn amrywiaeth o rolau, naill ai hunangyflogaeth, mewn clinig therapïau cyflenwol, cyfleusterau harddwch neu sba neu mewn practis preifat. Hefyd, gall y cymhwyster hwn arwain at gyflogaeth mewn ysbyty, hosbis neu amgylchedd gofal iechyd arall. 

Byddwch yn rhan o raglen ffyniannus o weithgareddau a chipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant, a gaiff ei ennill trwy deithiau a digwyddiadau. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i wneud cais am brofiad gwaith os nad ydyn nhw eisoes yn gweithio yn y sector.

Mae posibilrwydd cryf o sicrhau cyflogaeth yn ystod y cwrs.


Cynnwys y RhaglenMae cynnwys y cymhwyster yn cynnwys yr unedau gorfodol canlynol:

  • Sgiliau rhyngbersonol ar gyfer y therapydd cyflenwol 
  • Technegau adweitheg uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol 
  • Anatomeg a ffisioleg uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol

Asesu'r RhaglenFel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • Arholiad ymarferol
  • Asesiadau parhaus
  • Portffolio o dystiolaeth
  • Asesiadau ysgrifenedig

Gofynion y RhaglenCaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad.     

I fod yn gymwys i gofrestru, mae’n ofynnol eich bod yn therapydd cyflenwol cymwys sy’n meddu ar gymhwyster lefel tri (neu gyfwerth) ym mhob un o’r tair prif ddisgyblaeth o fewn therapïau cyflenwol, sef - aromatherapi, adweitheg a thylino.

Mae gwybodaeth anatomeg a ffisioleg ar lefel tri neu gyfwerth hefyd yn ofyniad gorfodol fel y mae pum cymhwyster TGAU graddau A*-C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg a mathemateg, neu ddiploma lefel dau. 

Mae angen i ymgeiswyr posibl fod yn ymwybodol bod presenoldeb a phrydlondeb rhagorol yn hanfodol.


Costau YchwanegolFfi’r cwrs rhan-amser hwn ar hyn o bryd yw £218. 

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau yn y coleg ond ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform. Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn a gellir rhoi cyngor yn y cyfweliad.

Trefnir amryw deithiau trwy gydol y flwyddyn academaidd sy'n ymwneud â'r diwydiant harddwch, y bydd gofyn i chi dalu cyfraniad tuag atynt.