Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Lefel 3 Tylino Chwaraeon

Disgrifiad o'r RhaglenMae’r cymhwyster diploma lefel tri mewn tylino chwaraeon yn rhoi’r sgiliau ymarferol a’r cymwysterau a gydnabyddir yn rhyngwladol i ennill cyflogaeth mewn amrywiaeth o rolau o fewn hunangyflogaeth, cyfleusterau harddwch a sba ac mewn practis preifat.

Mae'n gwrs poblogaidd iawn ac mae'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddarparu therapi tylino chwaraeon i ystod o gleientiaid sydd â meinwe gamweithredol, heb anafiadau acíwt/ôl acíwt na chyflyrau patholegol sylfaenol. 

Trwy gydol y cymhwyster, byddwch yn datblygu technegau cynllunio ac asesu triniaeth yn ogystal â’ch sgiliau technegol.  Bydd cyfle hefyd i ddatblygu eich sgiliau ymchwil a gwerthuso wrth astudio.


Nodweddion y RhaglenMae'r coleg yn rhedeg swît harddwch a therapïau cyfannol masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd a fydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi.  

Rydym yn ffodus fod gennym gysylltiadau cryf gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol a chewch eich addysgu gan ein staff profiadol yn y diwydiant. 

Yn ogystal, mae gennym siaradwyr gwadd o’r diwydiant sydd yn rhoi cyfleoedd cyfoethogi i fyfyrwyr mewn seminarau gweithdy. 

Cydnabyddir y cwrs o dan y Cyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol (CNHC) a'r Cyngor Cyffredinol ar gyfer Therapïau Tylino (GCMT).

Bydd y cwrs yn cychwyn ym mis Medi a bydd yn cymryd blwyddyn i'w gwblhau.  Byddwch yn mynychu'r coleg am un noson yr wythnos ar ddydd Llun, o 6pm i 9pm.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i arwain at gyflogaeth fel therapydd tylino chwaraeon ac mae'n eich galluogi i gael mynediad i'r gofrestr tylino gan y Cyngor Gofal Iechyd Cyflenwol a Naturiol (CNHC).

Byddwch yn rhan o raglen ffyniannus o weithgareddau a chewch gipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant, a gaiff ei hennill trwy deithiau a digwyddiadau. 

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, fe allech chi symud ymlaen i gwrs lefel uwch fel y dystysgrif lefel pedwar mewn therapi tylino chwaraeon.


Cynnwys y RhaglenMae cynnwys y cymhwyster yn cynnwys yr unedau gorfodol canlynol:

  • Anatomeg a ffisioleg ar gyfer tylino chwaraeon  
  • Egwyddorion iechyd a ffitrwydd 
  • Deall egwyddorion meinwe feddal gamweithredol 
  • Ymarfer proffesiynol mewn tylino chwaraeon 
  • Triniaethau tylino chwaraeon

Asesu'r RhaglenFel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • Arholiad ymarferol
  • Asesiadau parhaus
  • Portffolio o dystiolaeth
  • Asesiadau ysgrifenedig

Gofynion y RhaglenCaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad fodd bynnag mae angen agwedd gadarnhaol at ddysgu sgil alwedigaethol ac mae’n rhaid i chi fod yn awyddus i weithio gyda’r cyhoedd a meddu ar agwedd broffesiynol.

Bydd angen i ymgeisydd gael:

Pum cymhwyster TGAU graddau A*- C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg a mathemateg, neu byddwn yn derbyn diploma lefel dau a diploma lefel tri mewn anatomeg a ffisioleg.

Os nad ydych wedi astudio diploma lefel tri mewn anatomeg a ffisioleg hyd yn hyn, gallwch astudio hyn ochr yn ochr â'ch cwrs trwy e-ddysgu neu ddysgu yn yr ystafell ddosbarth.  Os oes gennych chi ddiploma eisoes mewn anatomeg a ffisioleg, efallai na fydd angen i chi gofrestru ar ran anatomeg a ffisioleg y cwrs hwn.   Fodd bynnag, bydd pob myfyriwr yn dal i sefyll yr arholiad anatomeg a ffisioleg gan fod hyn yn benodol i dylino chwaraeon.


Costau YchwanegolFfi’r cwrs rhan-amser hwn ar hyn o bryd yw £456.

Bydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau ond ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform. Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn a gellir trafod hyn yn y cyfweliad.