Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Therapïau Cyflenwol Lefel 4

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster diploma lefel pedwar mewn therapïau cyflenwol yn darparu llwybr dilyniant gyda sgiliau technegol uwch i therapyddion cyflenwol. 

 Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i ddysgu technegau ychwanegol ar gyfer rhoi triniaeth i'ch stoc sgiliau presennol wrth ddatblygu ymhellach eich gwybodaeth am y theorïau a'r arferion ar gyfer rhoi triniaethau uwch mewn aromatherapi, adweitheg a thylino'r corff. Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i roi'r wybodaeth hanfodol i chi er mwyn eich cynorthwyo i ddarparu sgiliau therapiwtig uwch o fewn lleoliad clinigol.


Nodweddion y RhaglenMae’r coleg yn rhedeg salon hyfforddi masnachol sydd ar agor i'r cyhoedd a fydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi gyda chleientiaid go iawn. 

Mae gan yr adran gysylltiadau cryf gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol sy’n rhannu arbenigedd gyda myfyrwyr a chewch eich addysgu gan ein staff profiadol yn y diwydiant. 

Mae gennym siaradwyr gwadd o’r diwydiant sydd yn rhoi cyfleoedd cyfoethogi i fyfyrwyr mewn seminarau gweithdy. 

Byddwch yn astudio technegau uwch gorfodol ym mhob un o’r tair disgyblaeth a fydd yn eich paratoi i wneud y mwyaf o’ch dealltwriaeth a manwl gywirdeb mewn arferion gwaith yn y diwydiant.

Cyflwynir y cwrs dros un i ddau ddiwrnod yr wythnos ac mae’n cynnwys un noson.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i arwain at gyflogaeth mewn amrywiaeth o rolau, naill ai hunangyflogaeth, clinig therapïau cyflenwol, cyfleusterau harddwch neu sba neu bractis preifat. Hefyd, gall y cymhwyster hwn arwain at gyflogaeth mewn ysbyty, hosbis neu amgylcheddau gofal iechyd eraill. Bydd cyngor ac arweiniad ar opsiynau gyrfaol yn cael eu rhoi yn ystod y cwrs a gellir eu trafod hyn yn y cyfweliad.  

 Byddwch yn rhan o raglen ffyniannus o weithgareddau a chewch gipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant a gaiff ei ennill trwy deithiau a digwyddiadau. Byddwch yn cael y cyfle i wneud cais am brofiad gwaith os nad ydych eisoes yn gweithio yn y sector. O ganlyniad, mae rhai myfyrwyr wedi dod o hyd i gyflogaeth yn ystod eu cwrs.


Cynnwys y RhaglenMae cynnwys y cymhwyster yn cynnwys yr unedau gorfodol canlynol:

  • Sgiliau rhyngbersonol ar gyfer y therapydd cyflenwol 
  • Aromatherapi uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol 
  • Technegau adweitheg uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol 
  • Therapi tylino uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol

Asesu'r RhaglenFel rhan o'r rhaglen hon bydd y dulliau asesu canlynol yn cael eu defnyddio:

  • Arholiad ymarferol
  • Asesiadau parhaus
  • Portffolio o dystiolaeth
  • Asesiadau ysgrifenedig 

Gofynion y RhaglenCaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad ond i fod yn gymwys i gofrestru, mae’n ofynnol eich bod yn therapydd cyflenwol cymwys sy’n meddu ar gymhwyster lefel tri (neu gyfwerth) ym mhob un o’r tair prif ddisgyblaeth o fewn therapïau cyflenwol, sef aromatherapi, adweitheg a thylino.

Mae gwybodaeth anatomeg a ffisioleg ar lefel tri neu gyfwerth hefyd yn ofyniad gorfodol fel y mae pum cymhwyster TGAU graddau A*-C, sy’n cynnwys naill ai Cymraeg (iaith gyntaf) neu Saesneg iaith a mathemateg, neu ddiploma lefel dau. 

Mae angen i ymgeiswyr posibl fod yn ymwybodol bod presenoldeb a phrydlondeb rhagorol yn hanfodol i gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

 


Costau YchwanegolAr hyn o bryd £364 yw’r cwrs rhan-amser hwn ac mae hyn yn cynnwys mynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau yn y coleg. Ar ben hynny, bydd angen prynu cynhyrchion traul ac iwnifform. Rhoddir y wybodaeth hon cyn eich dyddiad cychwyn.

Trefnir amryw deithiau trwy gydol y flwyddyn academaidd sy'n ymwneud â'r diwydiant harddwch i wella eich datblygiad, y bydd gofyn i chi dalu cyfraniad tuag atynt.