Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Therapïau Cyflenwol Lefel 4

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cymhwyster Diploma Lefel 4 mewn Therapïau Cyflenwol yn darparu llwybr dilyniant gyda sgiliau technegol uwch i therapyddion cyflenwol Lefel 3. Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i ychwanegu technegau ychwanegol ar gyfer rhoi triniaeth i'ch stoc sgiliau presennol wrth ddatblygu ymhellach eich gwybodaeth am y theorïau a'r arferion ar gyfer rhoi triniaethau uwch o aromatherapi, adweitheg a thylino'r corff. Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i roi'r wybodaeth hanfodol i chi er mwyn eich cynorthwyo i ddarparu sgiliau therapiwtig uwch o fewn lleoliad clinigol.


Nodweddion y RhaglenMae gennym salon masnachol sydd yn agored i aelodau’r cyhoedd a fydd yn darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi. Drwy gydol y cymhwyster, byddwch yn datblygu eich technegau cynllunio ac asesu triniaeth ac yn gwella eich sgiliau technegol. Hefyd, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymchwil a gwerthuso. Mae gan y Salon gysylltiadau cryf gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol ac yn ogystal cewch eich addysgu gan ein staff profiadol yn y diwydiant. Yn ogystal, mae gennym siaradwyr gwadd o gysylltiadau â’r diwydiant sydd yn darparu cyfleoedd cyfoethogi i’n myfyrwyr mewn seminarau gweithdy.  Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr a cheir cipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant trwy deithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol.  Byddwch hefyd yn cael cyfle i wylio gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac i gymryd rhan mewn arddangosiadau undydd pwrpasol.


Dilyniant a ChyflogaethMae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio i arwain at gyflogaeth mewn amrywiaeth o rolau, naill ai'n hunangyflogedig, mewn clinig therapïau cyflenwol, cyfleusterau harddwch neu sba neu mewn practis preifat. Hefyd gall y cymhwyster hwn arwain at gyflogaeth mewn ysbyty, hosbis neu amgylchedd gofal iechyd arall. 


Cynnwys y Rhaglen 

Mae’r cwrs cyflenwol Lefel 4 yn cynnwys pedair uned, rhan-amser dros flwyddyn, sef: Sgiliau rhyngbersonol ar gyfer y therapydd cyflenwol  Aromatherapi uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol  Technegau adweitheg uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol  Therapi tylino uwch ar gyfer y therapydd cyflenwol


Asesu'r RhaglenAsesir unedau yn fewnol. Ymgymerir ag asesiadau ymarferol parhaus drwy arsylwadau ar gleientiaid sy’n talu, aseiniadau ymchwil ac astudiaethau achos. Gellir gwneud y rhain yn Gymraeg neu Saesneg.  Bydd portffolio yn cynnwys aseiniadau, gwaith a asesir yn ymarferol ac astudiaethau achos.


Gofynion y RhaglenI fod yn gymwys i gofrestru ar y cymhwyster hwn, mae’n ofynnol eich bod yn therapydd cyflenwol cymwys sy’n meddu ar gymhwyster Lefel 3 (neu gyfwerth) ym mhob un o’r tair prif ddisgyblaeth o fewn therapïau cyflenwol, sef - aromatherapi, adweitheg a thylino. Mae gwybodaeth am anatomeg a ffisioleg ar Lefel 3 neu gyfwerth hefyd yn ofyniad gorfodol