Skip to main content

Disgrifiad o'r Rhaglen


Côd UCAS: C22

Côd y Cwrs: 

Ychwanegiad diweddar i'n portffolio o raglenni lefel prifysgol yw'r Dystysgrif Addysg Uwch.

Mae hwn yn gymhwyster annibynnol Lefel 4 sydd yn y bôn yn flwyddyn gyntaf ein Rhaglen Radd sy’n canolbwyntio ar arferion Celfyddyd Gain.  Gellir astudio’r cwrs yn llawn amser dros un flwyddyn academaidd, neu’n rhan-amser dros ddwy flynedd a bydd yn galluogi’r myfyrwyr hynny na allant ymrwymo i astudio ar gyfer gradd BA Anrhydedd lawn.

Trwy astudio pynciau traddodiadol fel bywyd llonydd a phaentio ffigyrau, mae myfyrwyr yn dysgu trwy arbrofi mewn amgylchedd addysgu hwyliog a chynhwysol i drin paent, lluniadu a gwneud printiau. Mae sgiliau lluniadu cynrychioliadol trwy arsylwi bywyd go iawn yn agos yn cael yr un pwysigrwydd â dulliau cysyniadol ar gyfer gwneud celfyddyd gain gyfoes.

Mae paentio, lluniadu, gwneud printiau, gwaith gosod, celfyddyd safle-benodol a chelfyddyd gain trawsddisgyblaethol yn cael eu croesawu yn y ddisgyblaeth eang hon i alluogi arbenigo, ac i fynd i'r afael â dewisiadau unigol a'r posibilrwydd o weithio ar draws ffiniau a thechnolegau i ddilyn eich diddordebau personol.

Cipolwg

  Llawn Amser / Rhan-Amser

  Blwyddyn yn llawn amser, 2 flynedd yn rhan-amser

  Campws Ffynnon Job

Nodweddion y Rhaglen


Mae'r staff yn weithwyr proffesiynol sydd â phroffiliau arddangos parhaus a rhyngwladol. Mae ein hysgol gelf yn cynnig lleoedd gwaith unigol a stiwdios penodol i chi ar gyfer lluniadu’r byw, paentio, a stiwdio brintio bwrpasol ar gyfer gwaith bloc pren, lithograffeg cerrig ac ysgythru.

Mae’r cwrs yn cynnal datblygiad eich ymarfer stiwdio gyda phwyslais ar grefft a sgil. Mae darlithoedd a deialog gyd-destunol yn eich galluogi i leoli eich hun a'ch ymarfer o ran hanes celf a meddwl beirniadol cyfoes, fel y bydd gennych yr offer i fapio ac ymchwilio i'ch diddordebau eich hun. Mae cyfleoedd ar gyfer arddangosfeydd a digwyddiadau cyhoeddus yn eich paratoi'n broffesiynol ar gyfer ystod eang o yrfaoedd posib. Mae’r holl sgiliau hyn yn drosglwyddadwy ar draws ystod o gyd-destunau proffesiynol.

Cynnwys y Rhaglen


Blwyddyn yn seiliedig ar sgiliau a gyflwynir trwy gyfres o weithdai. Mae’r flwyddyn yn cynnwys saith modiwl: Theori Peintio a Lliw, Peintio a Chyfryngau Cymysg, Gwneud Printiau, Prosesau Peintio ag Olew, Datblygu Iaith Weledol, Dysgu yn yr Oes Ddigidol a Phrosiect Creadigol.

Dilyniant a Chyflogaeth


Ar ôl i chi gwblhau’r Dystysgrif Addysg Uwch yn llwyddiannus, fe allech chi symud ymlaen i lefel 5 y radd lawn os oeddech yn dewis gwneud hynny. 

Ar ôl cwblhau'r Radd BA (Anrh) lawn (blwyddyn 2 a 3) mae myfyrwyr wedi symud ymlaen i lwybrau cyflogaeth amrywiol megis artist hunan-gyflogedig, entrepreneur, addysgwr, dylunydd golygfeydd, therapydd celf, gweithiwr sector cyhoeddus, curadur arddangosfeydd, beirniad celf / newyddiadurwr, ymchwilydd celf, astudiaeth ôl-raddedig (MA, PhD), athronydd, arloeswr ac ati.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yn barhaus trwy sesiynau crynhoi gweithdai, trafodaethau beirniadol, asesiad ffurfiannol a chrynodol gan gynnwys adborth clywedol ac ysgrifenedig.

Gofynion y Rhaglen


Pwyntiau sgôr tariff a dderbynnir: O leiaf 96 pwynt neu allu portffolio cyfatebol ar gyfer ymgeiswyr hŷn.

Mae angen i bob ymgeisydd llawn amser wneud cais ar-lein drwy UCAS.

Dylai myfyrwyr rhan-amser wneud cais drwy system ymgeisio’r coleg https://www.colegsirgar.ac.uk/index.php/en/application-form 

Mae Cyfarwyddwyr Rhaglenni yn cyfweld pob ymgeisydd ac yn trafod eich portffolio o waith celf a’ch uchelgeisiau gyda chi. Mae hyn yn rhan hanfodol o'n proses ddethol i sicrhau bod y cwrs yn iawn i chi a'ch bod chi'n iawn ar gyfer y cwrs. 

Cyfryngau Cymdeithasol

https://www.facebook.com/fineartatcarmarthenschoolofart

https://www.facebook.com/CarmarthenSchoolOfArt

https://www.instagram.com/fineart_csoa

https://www.instagram.com/carmarthenschoolofart

Costau Ychwanegol


Nid oes ffioedd stiwdio ychwanegol. Fodd bynnag, mae’n debygol y byddwch yn mynd i gostau ychwanegol ar gyfer deunyddiau arbenigol, printio ac ar gyfer teithiau’n berthnasol i’r cwrs.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.