Ffon: 01554 748179

Therapi Cyflenwol L3


Corff Dyfarnu:

VTCT

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cymhwyster Therapïau Cyflenwol Lefel 3 hwn yn darparu'r sgiliau ymarferol a’r cymwysterau a gydnabyddir yn rhyngwladol i gael gwaith yn y diwydiant therapïau cyflenwol.  Cwrs blwyddyn llawn amser yw hwn, sy'n gymhwyster lefel uchel sy'n ehangu ar y sgiliau a’r technegau ymarferol uwch a ddarperir ar gyfer dilyniant pellach mewn gyrfa yn y diwydiant.  Mae’r cwrs dwys hwn yn cyfuno theori a phrofiad ymarferol. Drwy gydol y cwrs hwn, byddwch yn cael eich asesu trwy brofion sgiliau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig a fydd yn rhedeg ochr yn ochr â'r modiwlau rydych yn eu hastudio. Efallai y byddwch hefyd yn dymuno ymgymryd â lleoliad profiad gwaith, a fydd yn gwella eich rhagolygon cyflogadwyedd hyd yn oed ymhellach.

Mae’r cwrs VTCT hwn yn arwain at statws ymarferwr, gan ganolbwyntio ar roi i chi’r wybodaeth ac egwyddorion y technegau byddwch yn eu hastudio. Hefyd, byddwch yn datblygu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau i ymgynghori â chleientiaid, i sefydlu busnes yn llwyddiannus ac i ddeall yr egwyddorion a’r arferion sy’n dylanwadu ar therapïau cyflenwol, tra’n darparu amrywiaeth o dylino a thylino aromatherapi a therapïau adweitheg ar gyfer therapi cyflenwol.

Rhaglen Nodweddion

Mae gennym salon masnachol sydd yn agored i aelodau’r cyhoedd, sy’n darparu amgylchedd gwaith go iawn i chi ac sy’n eich galluogi i gael ymdeimlad o sut y bydd yn teimlo i weithio yn y diwydiant. Mae yna bwyslais ar eich cefnogi i gael y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y diwydiant trwy gynllunio unigol, gosod targedau a datblygiad. Drwy gydol y cymhwyster, byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg berthnasol ac iechyd a diogelwch. Mae gan y Salon gysylltiadau cryf gydag arbenigwyr yn y diwydiant yn lleol a chenedlaethol ac yn ogystal cewch eich addysgu gan ein staff profiadol yn y diwydiant. Hefyd, o’n cysylltiadau â’r diwydiant, mae gennym siaradwyr gwadd sydd yn darparu cyfleoedd cyfoethogi i’n myfyrwyr mewn seminarau gweithdy.

 

Mae rhaglen ffyniannus o weithgareddau gan y myfyrwyr a cheir cipolwg ar ragolygon gyrfa yn y diwydiant, trwy deithiau a digwyddiadau sy’n cynnwys cymryd rhan mewn cystadlaethau Cenedlaethol, ac os yn llwyddiannus, symud ymlaen i gystadlaethau Rhyngwladol. Byddwch hefyd yn cael cyfle i wylio gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ac i gymryd rhan mewn arddangosiadau undydd pwrpasol.

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnoch er mwyn symud ymlaen i fyd gwaith. Gall ymgymryd â’r hyfforddiant cywir ar gychwyn eich gyrfa fod yn fuddsoddiad hirdymor gwych o ran eich rhagolygon gyrfa. Bydd cyfleoedd gyrfaol yn eich galluogi i symud ymlaen ar ôl y cwrs hwn i Lefel 4 neu i salonau, sbaon gwestai, cartrefi gofal, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, hosbis neu ofal seibiant, gweithgynhyrchu cynnyrch a hyfforddi yn ogystal â Hunangyflogaeth / gwaith symudol / lleoliadau yn y cartref.

Cynnwys y Rhaglen

Mae’r cwrs cyflenwol Lefel 3 yn cynnwys saith uned, dros flwyddyn, sydd yn cwmpasu unedau megis: • Gwybodaeth am anatomeg, ffisioleg a phatholeg ar gyfer therapïau cyflenwol • Darparu Tylino'r Corff ar gyfer therapïau cyflenwol • Darparu adweitheg ar gyfer therapïau cyflenwol • Darparu aromatherapi ar gyfer therapïau cyflenwol

Ochr yn ochr â’ch cymhwyster, cewch gyfle i wella eich sgiliau Hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd.

Dull Asesu

 

Asesir unedau yn fewnol.

Ymgymerir ag asesiadau ymarferol parhaus drwy arsylwadau ar gleientiaid sy’n talu, prosiectau a phrofion ysgrifenedig yn ogystal â rheoli astudiaethau achos.

Gellir gwneud y rhain yn Gymraeg neu Saesneg.

Bydd portffolio yn cynnwys aseiniadau, llyfrau gwaith theori, gwaith a asesir yn ymarferol ac arholiadau gorfodol.

Gofynion Mynediad

 

Caiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad ac ar ennill cymhwyster Lefel 2/3. Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer y Lefel 3 gael o leiaf 5 TGAU gradd A* - C a rhaid iddynt gynnwys Saesneg a Mathemateg. Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o'r cwrs.  Bydd myfyrwyr nad ydynt hyd yn hyn wedi cael y graddau C neu uwch angenrheidiol yn cael addysgu a chymorth ychwanegol i astudio ar gyfer naill ai TGAU neu Sgiliau Hanfodol yn dibynnu ar raddau TGAU blaenorol. Mae angen i ymgeiswyr posibl fod yn ymwybodol bod presenoldeb a phrydlondeb rhagorol yn hanfodol.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY