Ffon: 01554 748179

Gofal Ceffylau Lefel 2


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r Dystysgrif Dechnegol Lefel 2 hon mewn Gofal Ceffylau yn gyflwyniad i reolaeth ceffylau a stablau ar gyfer y rheiny sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y Diwydiant Ceffylau.  Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau'r dysgwr ac mae'n darparu gwybodaeth helaeth yn ymwneud â cheffylau a'r diwydiant ceffylau.  Bydd myfyrwyr yn treulio wythnos yn y dosbarth bob yn ail ag wythnos ar iard gystadlu'r coleg, sydd hefyd yn ganolfan arholi Cymdeithas Geffylau Prydain.  Mae gan yr iard amrywiaeth o geffylau wedi'u gwastrodi'n dda, a ddefnyddir ar gyfer hyfforddiant mewn dressage a neidio ceffylau.  Caiff myfyrwyr y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau a gynhelir gan y coleg ac i dderbyn hyfforddiant oddi wrth hyfforddwyr ac arholwyr Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS).  Mae'r cwrs yn cynnwys uned brofiad gwaith orfodol, sy'n golygu 150 o oriau o brofiad gwaith drwy gydol y flwyddyn mewn canolfan geffylau addas.  Darperir cyfleoedd hefyd i sefyll TGAU mewn Saesneg a Mathemateg ac i ddatblygu'r Gymraeg.

Yn ogystal bydd y dysgwr yn cael y cyfle i gymryd arholiadau Cam Un BHS a Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffordd, pan fydd yn cyrraedd y safon ofynnol. 

Rhaglen Nodweddion

 • Iard gystadlu gyda cheffylau wedi'u dysgu ar gyfer dressage a neidio
 • Cyfle i sefyll Arholiadau Cam BHS a'r Prawf Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffyrdd fel rhan o'r cwrs
 • Amgylchedd cefnogol i ddatblygu eich sgiliau
 • Mae profiad gwaith a Sgiliau Hanfodol yn cynyddu eich siawns o gael gwaith ar ôl cwblhau'r cwrs
 • Cyfleoedd i gystadlu ar eich ceffyl eich hun neu geffylau'r coleg
 • Darperir cymorth dysgu yn yr ystafell ddosbarth a thrwy sesiynau wythnosol yn y Parth Astudio os oes angen.
 • Mae tiwtorialau rheolaidd yn monitro cynnydd ar y cwrs

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus ar lefel teilyngdod neu uwch symud ymlaen i'r Diploma Estynedig Lefel 3 neu i swyddi. Ceir galw cynyddol am bobl â sgiliau ymarferol da i weithio mewn iardiau stablau, gwaith styd a rasio. Caiff arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain eu cydnabod gan y diwydiant ar hyd a lled y byd.

Cynnwys y Rhaglen

Unedau Craidd:

 • Iechyd a diogelwch ar gyfer y Diwydiannau Ar Dir
 • Gweithio yn y Diwydiant Ceffylau
 • Iechyd a lles ceffylau
 • Tac a chyfarpar ceffylau
 • Ymgymryd â dyletswyddau rheolaidd y stabl
 • Egwyddorion bwydo a dyfrio ceffylau
 • Trin a gwastrodi ceffylau
 • Cyflwyniad i arwain ceffylau

Unedau Opsiynol:

 • Marchogaeth ceffylau ar y fflat;
 • Anatomeg a ffisioleg ceffylau
 • Cadw ceffylau ar laswellt

Dull Asesu

Asesiad synoptig ac aseiniadau unedau unigol: Cânt eu gosod yn allanol, eu marcio'n fewnol a'u cymedroli'n allanol.

Arholiad theori diwedd y flwyddyn: Caiff ei osod yn allanol a’i farcio’n allanol a gellir ei sefyll naill ai ar-lein neu fel papur ysgrifenedig.

Mae arholiadau Cymdeithas Geffylau Prydain yn seiliedig ar waith ymarferol ac ar theori.  Gellir ymgymryd â'r adran gwybodaeth a gofal ceffylau ynghyd â'r adran farchogaeth yn Uned Geffylau Campws Pibwrlwyd y coleg.

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Lefel 1 neu 3 TGAU (yn cynnwys o leiaf un TGAU (A* - C) mewn Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg).

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY