Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth - Amaethyddiaeth


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau’r fframwaith Prentisiaeth, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith ar Lefel 3 lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr cyflogedig sydd ag elfen o gyfrifoldeb yn eu swydd.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog prentisiaeth.  Mae gan y Prentis y dewis o gael ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda’r ymgynghorwr hyfforddi a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig. 

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall y Brentisiaeth arwain at waith parhaol, Gradd Sylfaen neu raglen Brentisiaeth Lefel Uwch.

Cynnwys y Rhaglen

Rhaid i’r dysgwr gyflawni’r holl Unedau Craidd yn ogystal ag unedau ychwanegol.  Bydd y dewis o unedau ychwanegol yn unigol i bob dysgwr yn seiliedig ar yr hyn maen nhw’n ei wneud yn y lleoliad.

Rhaid i ddysgwyr sy’n cwblhau’r Brentisiaeth Uwch gyflawni Uned 317 - sefydlu, monitro a chynnal hylendid safle a bio-ddiogelwch.

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
  • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dull Asesu

Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gweithle a thystiolaeth yn y gweithle.

Gofynion Mynediad

Mae’r diwydiant amaeth am i’r gofynion mynediad ar gyfer y Brentisiaeth Uwch fod yn hyblyg, felly bydd Ymgynghorwyr Hyfforddi yn ymgymryd â chyfweliad cychwynnol a bydd dysgwyr yn cwblhau prawf sgiliau sylfaenol er mwyn sicrhau eu bod yn astudio ar y lefel gywir, naill ai lefel un, dau, tri neu bedwar. Mae yna ofynion meini prawf cymhwyster sy’n rhaid i bob darpar Brentis eu bodloni. Caiff hyn ei asesu yn y cyfweliad.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Gelli Aur Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY