Ffon: 01554 748179

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Drama


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn Safon Uwch Llawn - 2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Theatr yw'r stori y mae'r ddynoliaeth yn ei hadrodd wrthi ei hun. Dyma ein cof cyfunol yn ogystal â'n ffordd o archwilio pwy ydym ac i ble yr ydym yn mynd.  Rydym wedi adrodd y stori hon ers dros 2500 o flynyddoedd ac rydym yn parhau i'w hadrodd ar ffurfiau newydd bob dydd.

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ganiatáu i fyfyrwyr barhau i ddatblygu eu diddordebau mewn drama fel ymarferwyr ac fel ymchwilwyr i gyd-destun a genre theatrig. Caiff techneg berfformio glasurol a chyfoes ei datblygu ochr yn ochr â meddwl beirniadol a theori sydd yn ymwneud â swyddogaeth a phwrpas drama. Bob blwyddyn mae teithiau i amrywiaeth o gynyrchiadau, megis Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD), lleoliadau theatrig eraill, ac mae modd mynychu teithiau i Lundain er mwyn gwella ac ehangu dealltwriaeth o'r deunydd a ddaw i’w rhan.

Rhaglen Nodweddion

Mae'r cwrs yn annog myfyrwyr i fynd i weld cymaint o berfformiadau byw ag sy'n bosibl trwy gydol eu hamser ar y rhaglen.  Caiff y myfyrwyr eu hintegreiddio'n llawn i'r adran celfyddydau perfformio ac maent yn cael cyfle i ymwneud â sesiynau, gweithdai a chynyrchiadau allgyrsiol.

Mae'r cwrs yn weithredol, yn ymarferol, yn ysgogi'r meddwl ac, uwchlaw popeth, yn bleserus, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i gyflawni gwaith ymarferol mewn amgylchedd realistig yn ogystal ag yn y dosbarth.  Mae'n datblygu sgiliau ein myfyrwyr o fewn cyd-destun Theatr y Byd drwy astudio dramâu, eu dehongli a'r modd o ddod â hwy'n fyw o'r dudalen i'r llwyfan.

Mae'r cwrs yn ychwanegu dimensiwn Cymreig wrth astudio neu berfformio gwaith dramodwyr Eingl-Gymreig drwy waith ymarferol yn Saesneg.

 

 

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae Safon Uwch yn gosod sail ardderchog ar gyfer symud ymlaen i gymwysterau lefel Uwch megis graddau neu Ddiplomâu Cenedlaethol Uwch naill ai mewn Prifysgol neu Ysgol Ddrama. Ceir nifer o yrfaoedd sy'n perthyn yn agos i Ddrama gan gynnwys: Actor, Rheolwr Llwyfan, Gweinyddwr Celfyddydau, Athro Drama, Therapydd Drama neu swyddi Cynhyrchu. Mae gyrfaoedd eraill ble gallai'r sgiliau a ddatblygwyd trwy ddrama fod yn ddefnyddiol yn cynnwys Gwaith Cymunedol, Newyddiaduraeth neu Ysgrifennu Creadigol, Marchnata a Gwerthiant, y Cyfryngau a'r Gyfraith.

Yn ogystal, mae Drama yn ychwanegiad gwych i'r rheiny sy'n dilyn llwybrau sy'n gysylltiedig â Saesneg, Hanes, Gwleidyddiaeth, y Gyfraith a Seicoleg.

2018 - 100% A* - C; 80% A* - B

Cynnwys y Rhaglen

Uned UG 1: GWEITHDY THEATR,

Uned UG 2: TESTUN MEWN THEATR,

Uned U2 3: TESTUN AR WAITH,

Uned U2 4: TESTUN MEWN PERFFORMIAD

Dull Asesu

 UG

Uned 1: GWEITHDY THEATR: Gwaith cwrs 24% ynghyd â log creadigol a gwerthusiad.

Uned 2: TESTUN MEWN THEATR: Arholiad ysgrifenedig 16%.                                                                                                                                                                                          

U2

Uned 3: TESTUN AR WAITH: Gwaith cwrs 36% a fydd yn cynnwys adroddiad proses a gwerthuso.

Uned 4: TESTUN MEWN PERFFORMIAD: Arholiad ysgrifenedig 24%.

 

 

 

Gofynion Mynediad

Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C.

6 TGAU gradd C neu uwch yn cynnwys Saesneg Iaith a/neu Saesneg Llenyddiaeth.

Rhaid i fyfyrwyr hefyd ddangos tystiolaeth o frwdfrydedd dros Ddrama a Saesneg. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r Gyfadran.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY