Ffon: 01554 748179

TAG Safon Uwch Ffotograffiaeth


Corff Dyfarnu:

WJEC

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

UG - Blwyddyn. Safon Uwch Llawn - 2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen blwyddyn o hyd yw hon, gyda chyfleoedd i symud ymlaen i'r Safon Uwch llawn, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu dealltwriaeth eang o ffotograffiaeth.

Nod y rhaglen yw bod pob dysgwr yn datblygu ei lais unigol ei hun gan ddefnyddio delweddau gweledol, a chymhwyso dealltwriaeth dechnegol a chyd-destunol yn hyderus i wireddu eu bwriadau. Darperir y sgiliau i ddysgwyr er mwyn iddynt ddatblygu eu hymarfer personol eu hunain, er mwyn symud ymlaen i gwblhau'r Safon Uwch llawn neu weithio tuag at yrfa newydd, ochr yn ochr ag unigolion o'r un fryd. Caiff y dysgwyr eu hannog i archwilio diddordebau a syniadau unigol dros ystod o genres drwy ddatblygu llyfrau braslunio i gofnodi eu cynnydd. Mae cynnwys y rhaglen yn cynnwys sut i ddefnyddio eich camera ar osodiadau â llaw, trin delweddau'n ddigidol, ffotograffiaeth stiwdio, ffotograffiaeth analog a ffotograffiaeth arbrofol gan ddefnyddio technegau argraffu hanesyddol.

Caiff sgiliau technegol a chreadigol yr un sylw mewn amgylchedd dysgu proffesiynol lle mae dialog, arbrofi a mwynhad yn tanategu'r cwricwlwm cyfan. Darperir cyfleoedd a chystadlaethau allanol i'r holl ddysgwyr er mwyn eu gwthio y tu hwnt i'r hyn sy'n gysurus iddynt a datblygu profiadau allgyrsiol a chaiff yr holl ddysgwyr y wybodaeth ddiweddaraf am arddangosfeydd cyfredol a digwyddiadau sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae UG Ffotograffiaeth yn cynnwys portffolio gwaith cwrs ac asesiad rheoledig ac mae Safon Uwch Ffotograffiaeth yn cynnwys portffolio wedi'i gychwyn gan y myfyriwr ei hun ac asesiad rheoledig allanol.

Rhaglen Nodweddion

 • Caiff dulliau creu delweddau analog a digidol eu dysgu yn ogystal â phrosesau arbrofol e.e. Twll Pin.
 • Caiff meddalwedd o safon ddiwydiannol - yn bennaf Photoshop a Bridge, eu dysgu trwy gydol y cwrs.
 • Mae camerâu, goleuadau a chyfarpar arall ar gael i'r myfyrywr eu benthyg
 • Caiff astudiaethau hanesyddol a chyd-destunol eu hintegreiddio ym mhrosiectau personol pob myfyriwr
 • Mae'r dysgwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau lleol a chenedlaethol
 • Trefnir ymweliadau rheolaidd ag arddangosfeydd, orielau a gweithdai ar gyfer yr holl ddysgwyr
 • Mae pob dysgwr ail flwyddyn a dysgwyr dethol o'r flwyddyn gyntaf yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfa diwedd blwyddyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

 • Mae'r rhaglen yn gosod sail wych ar gyfer symud ymlaen i addysg uwch. Mae dysgwyr blaenorol wedi symud ymlaen i ystod o gyrsiau creadigol o amgylch y DU.
 • Mae'r Coleg yn cynnig llwybrau Gradd BA (Anrh) mewn Ffotograffiaeth gyda bwrsariaethau ar gyfer y rheiny sy'n symud ymlaen o'r rhaglen hon
 • Mae gyrfaoedd posibl mewn ffotograffiaeth yn cynnwys; Ffotonewyddiadwr, Ffoto-argraffydd, Ffoto-olygydd, ffotograffydd llawrydd, ffotograffiaeth masnachol, ffasiwn, fforensig a meddygol, curadur a gweithio yn y sector gwirfoddol.
 • Gall astudio ffotograffiaeth Safon Uwch hefyd arwain at yrfaoedd mewn teledu neu mewn ffilm a gall ddarparu llawer o sgiliau trosglwyddadwy sy'n werthfawr mewn gyrfaoedd eraill megis entrepreneuriaeth, astudio annibynnol a meddwl beirniadol.

Cynnwys y Rhaglen

Caiff ystod eang o elfennau technegol a chyd-destunol eu harchwilio drwy'r holl waith cwrs a'r asesiad rheoledig gyda'r rhan fwyaf o'r gwaith yn digwydd mewn gweithdai ymarferol, trafodaethau ac adolygiadau. Bydd y myfyrwyr yn dysgu technegau digidol, analog a hanesyddol, er enghraifft sut i osod stiwdio a chreu delweddau cyfansawdd ar Photoshop. Yn yr ail flwyddyn caiff myfyrwyr eu hannog i archwilio meysydd unigol sydd o ddiddordeb iddynt mewn gweithgareddau ymarferol gyda chymorth eu darlithwyr. Caiff cyfleoedd rheolaidd i fyfyrwyr gael adborth eu darparu drwy gydol y cwrs drwy diwtorialau unigol a grwp.

Dull Asesu

Mae gan yr UG Ffotograffiaeth ddwy uned: Portffolio Gwaith Cwrs gwerth 60%, Aseiniad Rheoledig gwerth 40%.

Mae gan yr U2 Ffotograffiaeth ddwy uned: Uned gwaith cwrs ymchwiliad personol gwerth 60%, Aseiniad Rheoledig gwerth 40%.

Gofynion Mynediad

Er y byddai TGAU gradd C mewn Celf a Dylunio yn fanteisiol, mae'r cwrs yn darparu ar gyfer dysgwyr sydd ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau. Nod yr ymagwedd hyblyg hon tuag at y cwrs yw annog pob dysgwr i wthio ei hun y tu hwnt i'r hyn sy'n gyfarwydd iddo ac ystyried y posibiliadau enfawr sydd ar gael ar gyfer creu delweddau.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY