Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Sylfaen mewn Coed a Phren Lefel 2


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Rhwng 12 a 24 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae Prentisiaeth Sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i alluogi’r dysgwr i ennill gwaith llawn amser yn y Diwydiant Coed a Phren.  Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser gytunedig. 

Rhaglen Nodweddion

 • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 - 61 diwrnod)
 • Bydd yna gyfleoedd i ennill tystysgrif gymhwysedd ychwanegol mewn Cynnal a Chadw a Gweithredu Llif Gadwyn

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth Lefel 3.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:-

 • Diploma Lefel 2 City & Guilds mewn Coed a Phren Seiliedig ar Waith
 • Tystysgrif Lefel 2 City & Guilds mewn Coedwigaeth a Choedyddiaeth

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dull Asesu

Bydd y dysgwr yn cael ei asesu'n barhaus yn y gweithle ac yn y coleg a fydd yn cynnwys gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith ymarferol, tystiolaeth yn y gwaith ac arsylwadau.

Gofynion Mynediad

Nid oes yna ofynion mynediad penodol ar gyfer Prentisiaeth Sylfaen Coed a Phren; fodd bynnag, mae yna gymwysterau a/neu brofiad a fydd yn helpu dysgwyr cyn dechrau:-

 • Tystysgrif Lefel 1 mewn Gweithrediadau ar Dir
 • Tystysgrif/Diploma Lefel 1 mewn Astudiaethau ar Dir
 • Dyfarniad/Tystysgrif/Diploma Lefel 1 mewn Gweithrediadau ar Dir Seiliedig ar Waith
 • Wedi gweithio’n flaenorol, neu yn gweithio ar hyn o bryd yn y sector.
 • Profiad gwirfoddol yn y Diwydiant Coed a Phren.
 • TGAU/Safon Uwch

Caiff y rhaglenni eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Gelli Aur Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Gelli Aur Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY