Ffon: 01554 748179

Mynediad i AU : Gofal Iechyd


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn yn Llawn Amser yn y Graig a Phibwrlwyd; 2 flynedd yn Rhan-amser (Gyda'r Nos) yn y Graig neu (Dydd) ym Mhibwrlwyd.

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno disgyblaethau mathemateg a gwyddorau, y gwyddorau cymdeithasol, y sgiliau ysgrifennu a chyflwyno, sy'n ofynnol ar gyfer astudio cyrsiau meddygol mewn prifysgol.  Os oes gennych ddiddordeb mewn nyrsio, bydwreigiaeth, gofal geriatrig neu ystod eang o raddau sylfaen meddygol, yna mae hwn yn llwybr rhagorol.   Mae'r cwrs llawn amser yn cynnwys tri diwrnod o ddarlithoedd yn y coleg.   Hefyd mae gan fyfyrwyr yr opsiwn o ddilyn y cwrs rhan-amser, a all weddu’n well: yn astudio dwy noson yr wythnos, dros ddwy flynedd.  Mae'r cwrs yn gofyn am ymrwymiad i fynychu; y gallu a phenderfyniad i fodloni terfynau amser; i gael eich asesu mewn amryw o ffyrdd ar ddyddiadau penodol; ac i astudio’n annibynnol. Bydd yr ystod eang o bynciau hyn a sgiliau pwnc ac astudio cysylltiedig yn eich helpu i fodloni'r terfynau amser a'r safonau yn barod ar gyfer gwneud cais i'r brifysgol a'r cyrsiau uwch er mwyn dod o hyd i lwybr gyrfaol eich breuddwydion.

Disgwylir bod gan bob myfyriwr bresenoldeb dros 92% bob tymor, a gall methu ag ymroi o’ch amser a’ch ymdrech i'r cwrs arwain at ddatgymhwyso o'r Diploma i ddyfarniad llai neu gael eich tynnu'n ôl o'r cwrs.     Bydd yn rhaid i chi gytuno a rheoli eich ymrwymiadau oriau gwaith/teuluol o gwmpas y diwrnodau llawn amser/rhan-amser yn y coleg, a gofynnir i chi sut y byddwch chi'n rheoli hyn yn y cyfweliad.   I'r myfyrwyr hynny sydd ei angen, mae yna ymgynghorwyr a all helpu gyda cheisiadau am gymorth ariannol neu academaidd.

Rhaglen Nodweddion

Nid yw ennill y Diploma Mynediad yn seiliedig ar lwyddo mewn arholiadau a chaiff y cwrs ei asesu trwy amrywiaeth o aseiniadau, ar ffurf traethodau, cyflwyniadau, profion ac adroddiadau.

Mae'r cwrs yn elwa ar ystod o feysydd pwnc diddorol a gyflwynir gan staff cymwys, cefnogol a brwdfrydig. Yn ogystal â'r rhain, caiff gwersi ar wahân eu trefnu er mwyn adeiladu ar y sgiliau cyfathrebu a rhifedd fel eu bod yn cyrraedd y safon ofynnol ar gyfer cael mynediad i brifysgol.

Darperir cefnogaeth, arweiniad ac adborth rheolaidd mewn tiwtorialau personol er mwyn annog ac ysgogi myfyrwyr nad ydynt efallai mor hyderus ar y dechrau yn y dosbarth. Cyfleoedd gwych i symud ymlaen yn y sector Gofal Iechyd.

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae myfyrwyr Mynediad llwyddiannus o Goleg Sir Gâr wedi mynd ymlaen i astudio cyrsiau mewn nifer o brifysgolion gan gynnwys hyfforddiant parafeddyg, graddau nyrsio, nyrsio mamolaeth, nyrsio pediatrig a nyrsio geriatrig.  Yn y pum mlynedd ddiwethaf, mae nifer o'n dysgwyr wedi cychwyn graddau sylfaen ac wedi symud ymlaen i gyrsiau gwyddoniaeth feddygol llawn. 

Cynnwys y Rhaglen

Mae yna saith pwnc Lefel 3 a asesir yn ffurfiol yn y Diploma:  Anatomeg a Ffisioleg; Microbioleg; Cemeg; Prosiect Estynedig, Cymdeithaseg a Seicoleg.   Bydd pob un yn cael ei brofi mewn cyfuniad o ffyrdd: profion ysgrifenedig wedi’u hamseru; profion ar-lein; asesiadau llyfr agored; posteri academaidd; cyflwyniadau a thraethodau.

Yn ychwanegol, mae yna dair uned graidd a fydd yn adeiladu eich sgiliau yn barod ar gyfer astudio academaidd a gwneud cais i’r brifysgol. Mathemateg, cyfathrebu a sgiliau astudio yw’r rhain.  

Dull Asesu

Bydd pob un o'r deg pwnc yn cael eu profi mewn cyfuniad o ffyrdd: profion ysgrifenedig wedi’u hamseru; profion ar-lein; asesiadau llyfr agored; posteri academaidd; cyflwyniadau a thraethodau.  Bydd amseroedd, ar hyd y flwyddyn, lle mae nifer o aseiniadau/asesiadau i’w cyflwyno ar yr un pryd.   Rhoddir estyniadau i derfynau amser mewn amgylchiadau eithriadol yn unig a chânt eu cymeradwyo gan y bwrdd arholi, Agored. 

Gofynion Mynediad

Graddau C mewn TGAU Saesneg Iaith, mathemateg a gwyddorau (mae bioleg yn arbennig o bwysig).    

Rhaid i bob ymgeisydd fod yn 19 cyn dechrau'r cwrs hwn ym mis Medi.  Mae agwedd aeddfed, ymrwymedig, ymroddedig a gwydn yn hanfodol gan ei bod yn anodd cyfuno astudio, bywyd teuluol ac ymrwymiadau gwaith.

Mae pob ymgeisydd yn cael cyfweliad ffurfiol a phrofion llythrennedd a rhifedd sylfaenol.  Disgwylir bod gan bob myfyriwr bresenoldeb sydd o leiaf 92% bob tymor.

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr sydd heb y cymwysterau perthnasol, neu gyfwerth, wneud y cwrs SFFS (cyn-Mynediad) a'r pynciau TGAU perthnasol, yn ôl yr angen, i sicrhau eu bod yn gallu symud ymlaen i'r llwybr priodol.   Cynigir y cwrs SFFS yn rhan-amser gyda'r nos, neu yn llawn amser dros dri diwrnod ar gampws y Graig

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY