Ffon: 01554 748179

HNC Cyfrifiadura Cymhwysol


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

2 flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae Cyfrifiadura Cymhwysol yn cwmpasu ystod eang o bynciau cyfrifiadura a hynny gan barhau i gyflwyno'r modiwlau cyfrifiadura hanfodol craidd. Cynlluniwyd y cwrs i roi'r hyblygrwydd mwyaf i'r myfyriwr wrth iddo ddewis modiwlau sy'n ateb ei nodau personol. Mae'r dull hwn yn rhoi mwy o gyfle i'r myfyrwyr ddatblygu sgiliau sy'n cysylltu agosaf â'u profiad diwydiannol a'u hanghenion eu hunain.

Mae twf enfawr y Rhyngrwyd, y doreth o rwydweithiau cyfrifiadurol, dyfeisiau rhaglenadwy a systemau gwybodaeth mewn amrywiol ffurfiau, a'r gyfradd newid sy'n prysur gyflymu, yn sicrhau y bydd yna angen parhaus am weithwyr sydd â sgiliau a chymwysterau cyfrifiadura cyfoes.

Mae'r Rhyngrwyd, yn benodol, yn chwyldro technolegol pwysig sydd yn cael ac a fydd yn parhau i gael effaith enfawr ar gymdeithas. Mae'r newid radical, trawsnewidiol a welwyd ym maes cyfrifiadura, a dibyniaeth sefydliadau ar dechnoleg er mwyn cael mantais gystadleuol, yn rhesymau cryf dros ymgorffori syniadau, paradeimau a thechnolegau newydd mewn rhaglenni'n ymwneud â chyfrifiadura.

Caiff yr arbenigedd a'r sgiliau yr ydych yn eu datblygu dros y rhaglen astudio eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr.

Rhaglen Nodweddion

Nodweddion y Rhaglen:

• Rhaglen astudio a gyflwynir yn lleol sy'n cwmpasu'r holl agweddau cyffredinol ar gyfrifiadura sy'n berthnasol i bob sefydliad

• Cymarebau da o ran nifer y staff i nifer y myfyrwyr, sy'n sicrhau cyswllt cyson a chymorth gan diwtoriaid

• Datblygu ystod o sgiliau, technegau, nodweddion personol a phriodoleddau sy'n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus mewn bywyd gwaith ac sydd felly yn galluogi'r dysgwyr i gyfrannu'n syth i fyd gwaith ar y lefel broffesiynol briodol.

• Rhaglen alwedigaethol arbenigol, sydd wedi'i chysylltu â gofynion cyrff proffesiynol a'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol.

• Mae'n darparu cyfle i ddysgwyr rhan-amser ennill HNC/HND neu gamu i fyd gwaith.

• Mae'n darparu astudiaethau arbenigol sy'n berthnasol i alwedigaethau a phroffesiynau lle mae dysgwyr yn gweithio neu'n bwriadu chwilio am waith mewn diwydiannau cysylltiedig.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall myfyrwyr uwchraddio i'r HND/BSc mewn Cyfrifiadura Cymhwysol, hefyd bydd yna gyfle i symud ymlaen ymhellach ar Lefel Meistr.

Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus geisio am waith mewn ystod eang o feysydd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae cyn-fyfyrwyr wedi cael gyrfaoedd mewn dylunio gwefannau, rhaglennu, dadansoddi systemau, rheoli rhwydweithiau, dysgu/darlithio neu ymgynghoriaeth.

Cynnwys y Rhaglen

  • Sgiliau Academaidd a Chyflogadwyedd (20 credyd)
  • Pensaerniaeth Gyfrifiadurol a Rhwydweithiau (20 credyd)
  • Dadansoddi a Delweddu Data (20 credyd)
  • Peirianneg Gwybodaeth (20 credyd)
  • Technoleg a Diogelwch Rhyngrwyd (20 credyd)
  • Datblygu Meddalwedd (20 credyd)

 

Dull Asesu

Caiff y cwrs ei asesu trwy aseiniadau ac arholiadau. 

Gofynion Mynediad

32 o bwyntiau tariff UCAS

Mae graddau'n bwysig; fodd bynnag, nid yw ein cynigion yn seiliedig ar ganlyniadau academaidd yn unig. Mae gennym ddiddordeb mewn pobl greadigol sy'n dangos ymrwymiad cryf i'r maes pwnc a ddewiswyd ganddynt ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion o ystod eang o gefndiroedd. Er mwyn asesu addasrwydd myfyrwyr ar gyfer y cwrs o'u dewis, byddwn fel rheol yn trefnu cyfweliadau i bob ymgeisydd lle bydd eich sgiliau, eich cyflawniadau a'ch profiad bywyd yn cael eu hystyried yn ogystal â'ch cymwysterau. 

 

 

 

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Part Time Graig Campus 2 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY