Ffon: 01554 748179

BSc (Anrh) Nyrsio Milfeddygol


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

4 Blynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae'r rhaglen Gradd Nyrsio Milfeddygol BSc (Anrh) yn cyfuno'r hyfforddiant ymarferol a'r wybodaeth ddamcaniaethol sydd eu hangen er mwyn dod yn Nyrs Filfeddygol Gofrestredig Coleg Brenhinol y Milfeddygon (RCVS).  Gyda rhaglen astudio eang, mae cynllun y cwrs yn galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau uwch megis meddwl beirniadol a hunan-fyfyrio.

Mae'r elfennau academaidd yn cael eu haddysgu gan ddefnyddio darlithoedd rhyngweithiol a thiwtorialau.  Mae sesiynau ymarferol sy’n defnyddio anifeiliaid byw, modelau a chyfarpar milfeddygol yn galluogi myfyrwyr i ddysgu technegau a gaiff eu datblygu ymhellach yn ystod lleoliadau mewn practisiau hyfforddi milfeddygol a gymeradwywyd gan yr RCVS.

Mae'r cwrs yn un llawn amser a bydd yn rhedeg dros bedair blynedd, gyda blynyddoedd 1, 2 a 4 yn cael eu treulio ar astudiaethau academaidd yn y coleg, a blwyddyn 3 yn cael ei threulio ar leoliad mewn practis milfeddygol.

Rhaglen Nodweddion

Mae gan fyfyrwyr fynediad i amrywiaeth o adnoddau sy'n cynnwys mamaliaid, adar, ymlusgiaid ac amffibiaid, ynghyd â chyfarpar radiograffeg, anesthesia a labordy.

Mae gan y staff addysgu craidd gefndiroedd yn y diwydiant milfeddygol yn ogystal â chymwysterau academaidd ac addysgu, ac maen nhw’n cynnwys nyrsys milfeddygol a milfeddygon.   Bydd darlithwyr ychwanegol sydd â phrofiad arbenigol hefyd yn ymwneud â chyflwyno.

Er mwyn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus a chymhwyso fel Nyrs Filfeddygol mae'n rhaid i fyfyrwyr gwblhau o leiaf 1800 awr mewn practis hyfforddi milfeddygol a gymeradwyir gan yr RCVS yn ychwanegol at basio Asesiad Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol (OSCE).

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae'r BSc (Anrh) mewn Nyrsio Milfeddygol yn gymhwyster sy’n drwydded i ymarfer, ac felly mae wedi'i gynllunio i ganiatáu mynediad uniongyrchol i fyfyrwyr i Gofrestr Nyrsys Milfeddygol yr RCVS unwaith y byddant wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus.  Caiff nyrsys milfeddygol y mae eu henwau yn ymddangos ar y gofrestr ganiatâd cyfreithlon i ddarparu gofal nyrsio cefnogol i anifeiliaid ac i gynnal amrywiaeth o driniaethau o dan Ddeddf Milfeddygon 1966.

Er bod mwyafrif y nyrsys milfeddygol yn gweithio mewn practis clinigol, mae llawer hefyd yn gweithio mewn lleoliadau anghlinigol megis addysg ac ymchwil, neu mewn amgylcheddau masnachol, gan gynnwys yswiriant anifeiliaid anwes a diwydiannau fferyllol.

Cynnwys y Rhaglen

Lefel 4:

 • Cyflwyniad i Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid
 • Cyflwyniad i Gymorth Cyntaf Anifeiliaid a Gofal Nyrsio
 • Anaesthesia ac Analgesia
 • Paratoi ar gyfer Gweithio yn y Diwydiant Milfeddygol
 • Maetheg Anifeiliaid
 • Sgiliau Astudio

 

Lefel 5:

 • Egwyddorion ac Arferion Technegau Diagnostig Milfeddygol
 • Ffarmacoleg Filfeddygol Gymhwysol a Meddyginiaeth Filfeddygol
 • Nyrsio Milfeddygol ar gyfer Cleifion Meddygol
 • Nyrsio Milfeddygol ar gyfer Cleifion Llawfeddygol
 • Egwyddorion Maetheg Clinigol Milfeddygol
 • Anatomeg a Ffisioleg Anifeiliaid

 

Lefel 6: 

 • Gofal Cyfannol Milfeddygol a Thechnegau Nyrsio Milfeddygol Arbenigol
 • Materion Cyfreithiol, Proffesiynol a Moesegol ar gyfer Nyrsys Milfeddygol
 • Gwybyddiaeth a Chyfathrebu Anifeiliaid
 • Parasitoleg Ymaddasol
 • Lles Anifeiliaid Cymhwysol
 • Dulliau Ymchwil ar gyfer Biowyddorau

 

Dull Asesu

Defnyddir amrywiaeth o fathau o asesiadau ar draws y modiwlau, gan gynnwys arholiadau ysgrifenedig, cyflwyniadau llafar, seminarau, adroddiadau ysgrifenedig a thraethodau.   Mae gofyn i fyfyrwyr hefyd lunio portffolio o dystiolaeth sy'n ymgorffori'r Log Cynnydd Nyrsio (NPL) ac i basio Arholiad Clinigol Strwythuredig Gwrthrychol (OSCE) ymarferol.   

Gofynion Mynediad

Rhaid i ymgeiswyr ar gyfer hyfforddiant nyrs milfeddygol fod ag o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch yn cynnwys Saesneg Iaith, Mathemateg a phwnc Gwyddoniaeth. Gellir derbyn cymwysterau eraill o safon gymharol neu uwch, megis 5 Scottish Standards gradd 1-3; cymhwyster Cynorthwy-ydd Nyrsio Anifeiliaid (ANA) neu Gynorthwy-ydd Gofal Milfeddygol (VCA) ynghyd â Sgiliau Allweddol Lefel 2 mewn Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu.

Dylai ymgeiswyr fod ag o leiaf 96 pwynt UCAS, cyfwerth â thair gradd C Safon Uwch, neu raddau MMM BTec. Dylid ennill y rhain trwy gymhwyster gwyddonol megis Safon Uwch Bioleg neu gwrs Rheolaeth Anifeiliaid Lefel 3. Gall myfyrwyr hyn sydd â'r cymwysterau TGAU priodol ond nad oes ganddynt 96 pwynt UCAS fod yn gymwys i gael mynediad i'r rhaglen cyhyd â bod ganddynt gymhwyster Gwyddoniaeth Lefel 3.

Mae angen i bob ymgeisydd fod hefyd wedi ymgymryd ag o leiaf pedair wythnos (neu gyfwerth) o brofiad gwaith mewn practis milfeddygol cyn cael cyfweliad. Rhaid darparu geirda boddhaol oddi wrth y practis, ynghyd â geirda academaidd.

Dylai darpar ymgeiswyr ddarllen Canllaw Anabledd yr RCVS ynghylch Recriwtio Myfyrwyr Nyrsio Milfeddygol sydd ar gael yma a dylai ymgeiswyr ddatgelu unrhyw anableddau neu afiechydon tymor hir adeg gwneud y cais.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 4 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 4 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY