Ffon: 01554 748179

Diploma Technegol Uwch Lefel 3 mewn Rheolaeth Ceffylau


Corff Dyfarnu:

CG

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen blwyddyn o hyd yw hon mewn Rheolaeth Ceffylau Lefel 3 sy’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn gyrfa mewn Rheolaeth Ceffylau ac mae wedi ei lleoli ar Iard Gystadlu a Chanolfan Asesu BHS y coleg.    Nod y cwrs yw datblygu sgiliau ymarferol y dysgwr a thanategu'r rhain ag egwyddorion theori ystod o bynciau megis iechyd ceffylau, anatomeg a maetheg, hwsmonaeth ceffylau a rheolaeth iard.  Mae’r cwrs yn cynnwys lleoliad profiad gwaith gorfodol o 150 awr yn ogystal â gweithgareddau cyfranogiad cyflogwr gorfodol.

Fel rhan o'r rhaglen, bydd dysgwyr hefyd yn adeiladu ar sgiliau hanfodol mewn llythrennedd a rhifedd a darperir cyfleoedd ar gyfer cymwysterau TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.  Yn ogystal datblygir dwyieithrwydd y dysgwr.

Ochr yn ochr â'r cwrs, fydd y cyfle i gymryd asesiad Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS) a gydnabyddir gan y diwydiant yn amodol ar gyrraedd y safon ofynnol.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi i’r dysgwr y cymhwyster sydd ei angen i barhau ac i astudio blwyddyn arall yn y coleg i gwblhau’r Diploma Estynedig mewn Rheolaeth Ceffylau.

Rhaglen Nodweddion

 • Caiff dysgwyr eu hamserlennu ar gyfer astudiaethau academaidd ac asesiad ymarferol ar iard y coleg bob yn ail wythnos.  Mae gan y coleg iard gystadlu ynghyd ag amrywiaeth o geffylau wedi'u gwastrodi mewn amrywiol ddisgyblaethau.  Mae gan yr iard arena dan do ac arena awyr agored ynghyd ag amrywiol gyfleusterau rheolaeth a hyfforddi.
 • Fel rhan o'r cwrs, caiff y dysgwyr gyfle i redeg a chymryd rhan mewn cystadlaethau cysylltiedig a digysylltiad a gynhelir yn y coleg.
 • Mae Coleg Sir Gâr yn ganolfan arholi a hyfforddi gymeradwy Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS) sy'n cyflwyno a pharatoi dysgwyr ar gyfer asesiadau BHS i farchogaeth cyflawn o Gam 1 i Gam 4, yn ogystal ag asesiadau a hyfforddiant y cynllun Marchogaeth Diogel.  Hefyd bydd dysgwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn diwrnodau hyfforddiant ac arddangosiadau BHS.
 • Mae'r cwrs yn cynnwys ymweliadau â sefydliadau ceffylau arbenigol yn ogystal â darlithoedd ac arddangosiadau gan siaradwyr gwadd proffesiynol y diwydiant fel rhan o gyfranogiad cyflogwr gorfodol.
 • Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd ac yn cael profiad o ddysgu dwyieithog.

 

Dilyniant a Chyflogaeth

Caiff myfyrwyr llwyddiannus gyfle i fynd ymlaen i’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Rheolaeth Ceffylau ac yna i symud ymlaen i Addysg Uwch, er enghraifft cyrsiau Gradd Sylfaen llawn amser neu ran-amser, neu gamu i yrfaoedd megis rheoli iard, gwaith gre, y diwydiant rasio neu wasanaethau cynghori.

Mae'r Cwrs Diploma Estynedig a'r arholiadau BHS yn cario pwyntiau UCAS, sy'n galluogi'r dysgwr i wneud cais am gyrsiau Addysg Uwch.

Cynnwys y Rhaglen

Unedau Craidd:

 • Egwyddorion Iechyd a Diogelwch
 • Ymgymryd â, ac Adolygu Profiad Cysylltiedig â Gwaith yn y Diwydiant ar Dir
 • Ymgymryd â Gweithrediadau Iard Stablau
 • Iechyd Ceffylau
 • Tac a Chyfarpar Ceffylau
 • Systemau Biolegol Ceffylau
 • Paratoi Ceffylau ar gyfer eu Cyflwyno
 • Porthiant a Maetheg Ceffylau
 • Ymddygiad a Lles Ceffylau

Unedau Opsiynol:

 • Ymarfer ceffylau neu weithio ceffylau o'r llawr

Cymwysterau Ychwanegol:

 • Asesiadau Marchogaeth BHS a Marchogaeth Diogel

Dull Asesu

Asesiad synoptig ac aseiniadau unedau unigol: Cânt eu gosod yn allanol, eu marcio'n fewnol a'u cymedroli'n allanol

Arholiad theori diwedd y flwyddyn: Caiff ei osod yn allanol a’i farcio’n allanol a gellir ei sefyll naill ai ar-lein neu fel papur ysgrifenedig

Dyddiadur lleoliad gwaith a gaiff ei farcio'n fewnol a'i gymedroli'n allanol

Mae arholiadau Cymdeithas Geffylau Prydain (BHS) yn asesiadau ymarferol mewn gwybodaeth marchogaeth a cheffylau ac adrannau gofal

Gofynion Mynediad

Pedwar TGAU A* - C (yn cynnwys Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg) neu gymhwyster Lefel 2 mewn pwnc perthnasol ynghyd ag un TGAU (A* - C) naill ai mewn Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY