Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Sylfaen - Ceffylau


Corff Dyfarnu:

EQL

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Mae Prentisiaeth Sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu". Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i alluogi’r dysgwr i ennill gwaith llawn amser yn y Diwydiant Ceffylau. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed. Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis. Mae gan y Prentis y dewis o gael ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda’r Ymgynghorwr Hyfforddi a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser gytunedig. Bydd y dysgwr hefyd yn cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif.

Rhaglen Nodweddion

 • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Mae arholiadau Cymdeithas Ceffylau Prydain yn cael eu hadnabod yn rhyngwladol fel cymwysterau safon y diwydiant.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus i'r safon ofynnol symud ymlaen i Brentisiaeth ar Lefel 3.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

 • Tystysgrif Lefel 2 Gofal Ceffylau
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Gofal Ceffylau
 • Cymwysterau Ychwanegol
 • BHS Cam 1 Gofal
 • Tystysgrif Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffordd

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 1
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 1
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dull Asesu

Arholiadau'r BHS mewn Gwybodaeth a Gofal Ceffylau a Marchogaeth a Diogelwch ar y Ffordd y mae modd eu sefyll yn Uned Geffylau Coleg Sir Gâr ym Mhibwrlwyd.

Bydd y dysgwr yn cael ei asesu'n barhaus yn y gweithle ac yn y coleg a fydd yn cynnwys gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith ymarferol, tystiolaeth yn y gwaith ac arsylwadau yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

Nid oes yna ofynion mynediad penodol ar gyfer y Brentisiaeth Sylfaen mewn Ceffylau; fodd bynnag, ceir cymwysterau neu brofiad a fydd yn helpu dysgwyr i ddeall y sector cyn cychwyn, er enghraifft:

 • Prawf C y Pony Club
 • Tystysgrif BTEC Lefel 1 mewn Gofalu am Geffylau
 • Diploma Lefel 1 mewn Gofal Ceffylau Seiliedig ar Waith
 • BHS Cam 1 Gwybodaeth a Gofal Ceffylau
 • NVQ Lefel 1 mewn Gofal Ceffylau
 • Wedi gweithio yn y diwydiant o'r blaen, neu'n gweithio ynddo ar hyn o bryd.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae'n ofynnol eich bod yn aelod o Gymdeithas Ceffylau Prydain.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2018 - 2019 Full Time Pibwrlwyd Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Pibwrlwyd Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY