Prentisiaeth mewn Cadwraeth Amgylcheddol

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae’n canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i alluogi’r dysgwr i ennill gwaith llawn amser yn y Diwydiant Cadwraeth Amgylcheddol.  Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am ddydd i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser gytunedig.  Bydd y dysgwr hefyd yn cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn cyfathrebu a chymhwyso rhif.


Nodweddion y Rhaglen • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)
 • Bydd yna gyfleoedd i ennill tystysgrif gymhwysedd ychwanegol mewn cynnal a chadw a gweithredu llif gadwyn

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau’r Brentisiaeth hon yn llwyddiannus ar y safon ofynnol, ddatblygu eu hunain ymhellach gyda chymwysterau galwedigaethol ychwanegol neu Gyrsiau Addysg Bellach eraill.  Mae dilyniant i Addysg Uwch yn bosibl, mae esiampl o rai o’r cyrsiau sydd ar gael yn y DU yn cynnwys: -

 • BSc Cadwraeth Amgylcheddol
 • Gradd Sylfaen/FdSc Bioleg y Môr a Rheoli’r Arfordir
 • BSc Bioleg Cadwraeth
 • BSc Rheoli Bywyd Gwyllt

Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:-

 • Diploma Lefel 3 City & Guilds mewn Cadwraeth Amgylcheddol Seiliedig ar Waith
 • Dyfarniad Lefel 3 Lantra mewn Egwyddorion Datblygu Prosiectau Amgylcheddol ac Ar Dir

Y Sgiliau Hanfodol sy’n rhaid eu cyflawni er mwyn cwblhau’n llwyddiannus yw:-

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.


Gofynion y Rhaglen • Prentisiaeth Sylfaen Lefel 2 mewn Cadwraeth Amgylcheddol
 • NVQ Lefel 2 mewn Cadwraeth Amgylcheddol
 • Diploma Lefel 2 mewn Cadwraeth Amgylcheddol Seiliedig ar Waith
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Sgiliau Amgylcheddol a Chadwraeth Ymarferol
 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Cefn Gwlad a’r Amgylchedd
 • Profiad ymarferol yn y diwydiant cadwraeth amgylcheddol
 • TGAU (A*-C)/Safon Uwch

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.