Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Rheolaeth Anifeiliaid Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenCynigir y cwrs hwn fel cwrs lefel 3 llawn amser cyfwerth â safon ‘Safon Uwch’. Mae’r cwrs dwy flynedd yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau a ofynnir gan gyflogwyr yn y diwydiant rheolaeth anifeiliaid /amgylcheddol er mwyn galluogi’’r dysgwr i symud ymlaen i addysg uwch yn y pynciau yma neu bynciau cysylltiedig.

Mae’r rhaglen yn galluogi dysgwyr i ddatblygu ac ehangu eu gwybodaeth greiddiol a sgiliau ymarferol y gellir eu defnyddio wrth weithio yn y diwydiant ar dir.

Mae’r cwrs yn cynnwys cyfanswm o 150 awr o brofiad gwaith gorfodol a ymgymerir o fewn y flwyddyn gyntaf o astudio.

Ar ddiwedd blwyddyn 1 bydd dysgwyr yn cwblhau diploma uwch Lefel 3 540 mewn rheolaeth anifeiliaid. Ar ddiwedd blwyddyn 2 bydd dysgwyr yn cwblhau diploma estynedig uwch Lefel 3 mewn rheolaeth anifeiliaid (1080).


Nodweddion y RhaglenCaiff dysgwyr y cyfle i ennill profiad ymarferol gydag ystod o anifeiliaid yn cynnwys cŵn, cwningod, moch cwta, defaid, geifr, ceffylau, da byw ac amrywiaeth o rywogaethau anifeiliaid egsotig.

- Asesir ar ffurf arholiadau ffurfiol a osodir yn allanol, asesiadau synoptig ac asesiadau ymarferol.

- Trefnir ymweliadau, ymchwiliadau ymarferol a gweithdai’n cynnwys cyflogwyr fel rhan o’r cwrs ac maent yn benodol berthnasol i fodiwlau’r cwrs. Mae’r agweddau ymarferol hyn yn hanfodol i ledaenu gwybodaeth a phrofiadau dysgu’r dysgwr.

- Gall profiad gwaith wella rhagolygon cyflogaeth a galluogi’r dysgwr i ennill sgiliau gwerthfawr.

- Mae Iechyd a Diogelwch yn rhan bwysig o'r cwrs a chaiff ei asesu fel arholiad ffurfiol.

- Caiff dysgwyr fynediad i gymorth dysgu a ddarperir gan y Ganolfan Cymorth Astudio

- Mae cynrychiolwyr myfyrwyr etholedig yn cyflwyno barnau'r dosbarth ac yn trafod materion yn ymwneud â'r cwrs yn ystod cyfarfodydd rheolaidd tîm y cwrs. Cynhelir cyfarfodydd rhwng staff a chynrychiolwyr y myfyrwyr bob tymor.


Dilyniant a ChyflogaethAr gwblhau’r cwrs hwn gall myfyrwyr symud ymlaen i gyflogaeth neu addysg uwch, e.e. Gradd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid neu BSc (anrhydedd) mewn Ymddygiad a Lles Anifeiliaid, a ddilysir gan Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac a gyflwynir ar Gampws Pibwrlwyd, Coleg Sir Gâr.  Mae llwybrau gyrfaol posibl yn cynnwys: rheolaeth cyndai a chathdai, twtio, lles anifeiliaid, ecoleg a gwaith cadwraeth, cynorthwywyr nyrsio anifeiliaid, elusennau anifeiliaid, bridio anifeiliaid arbenigol, technegydd anifeiliaid, gwaith achub ac ailsefydlu anifeiliaid.


Cynnwys y RhaglenGallai'r modiwlau gynnwys y canlynol:

301 Egwyddorion iechyd a diogelwch

302 Ymgymryd â, ac adolygu profiad cysylltiedig â gwaith yn y diwydiannau ar dir

303 Iechyd a Hwsmonaeth Anifeiliaid

304 Bwydo a maetheg anifeiliaid

305 Ymddygiad a chyfathrebu anifeiliaid

306 Systemau Biolegol anifeiliaid

307 Lles a Bridio Anifeiliaid

308 Cadwraeth Bywyd Gwyllt ac Ecoleg

309 Rheolaeth ac adfer bywyd gwyllt

310 Iechyd a hwsmonaeth Anifeiliaid Egsotig

311 Dylunio a Rheolaeth Siop Anifeiliaid Anwes

312 Hyfforddi Anifeiliaid

315 Nyrsio Anifeiliaid

317 Hwsmonaeth a lles anifeiliaid fferm

325 Gwasanaethau Perthynol i Anifeiliaid Anwes

326 Adferiad Anifeiliaid Bach

327 Rheolaeth Cyndai a Chathdai 

362 Ymgymryd â sgiliau ystâd

364 Rheolaeth Busnes yn y sector ar dir

367 Ymgymryd â phrosiect arbenigol yn y sector ar dir


Asesu'r RhaglenAsesir trwy arholiadau ffurfiol a osodir yn allanol ac asesiadau synoptig.


Gofynion y RhaglenO leiaf 5 TGAU gradd C ac Uwch yn cynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith neu Gymraeg (iaith gyntaf) ac yn ddelfrydol, bioleg

Neu

Gymhwyster lefel 2 mewn pwnc perthnasol YNGHYD Â dau TGAU (A*-C) mewn Mathemateg a Saesneg Iaith neu Gymraeg (iaith gyntaf)