Amaethyddiaeth Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen<p>Mae'r cymhwyster Diploma Technegol Uwch mewn Amaethyddiaeth (540) yn rhoi'r cyfle i chi astudio ystod o sgiliau a gwybodaeth ymarferol, technegol ac arbenigol sy'n adeiladu ar y sgiliau craidd o arferion gwaith diogel ym maes ffermio, hwsmonaeth da byw, cynhyrchu cnydau a gweithredu peiriannau amaethyddol yn ogystal â sgiliau busnes.  Yna gallwch ddysgu sgiliau arbenigol pellach megis iechyd a maetheg anifeiliaid fferm, arferion gweithdy amaethyddol, a chynhyrchu cnydau porthiant.</p> <p>Mae’n gyfwerth ag 1.5 pwnc Safon Uwch.</p> <p>Mae'n cynnwys cyfnod o leoliad gwaith am wyth wythnos, fel arfer ar ffermydd neu sefydliadau amaethyddol eraill.</p>


Nodweddion y Rhaglen<ul><li>Balans ardderchog o wersi ymarferol a theori</li> <li>Tîm o staff deallus, gofalgar ac ymroddgar</li> <li>Dulliau addysgu arloesol</li> <li>Ffermydd ffantastig yn gweithredu fel gofod addysgu awyr agored</li> <li>Ystod o ymweliadau â diwydiant, ffermydd a sioeau</li> <li>Ystod o siaradwyr gwadd</li> </ul>


Dilyniant a Chyflogaeth<p>Ar ôl gorffen, gallwch: -</p> <ul><li>Barhau i astudio ar gyfer Diploma Estynedig Technegol (1080)</li> <li>Cymryd blwyddyn allan yn y diwydiant a dychwelyd i’r Diploma Estynedig</li> <li>Dod yn Brentis</li> </ul> <p>Mae’n bosibl y byddwch yn symud ymlaen i weithio fel:-</p> <ul><li>Cowmon cynorthwyol</li> <li>Technegydd Amaethyddol</li> <li>Prentis mewn busnes fferm</li> <li>Magwr lloi neu stoc</li> <li>Gweithredwr peiriannau cynorthwyol</li> </ul>


Cynnwys y Rhaglen<p>Byddwch yn dilyn yr unedau ychwanegol gorfodol: -</p> <p><strong>Rhif yr Uned     Teitl yr Uned                                                                                                        Gwerth Credyd</strong></p> <p>301                   Egwyddorion Iechyd a Diogelwch                                                                            30</p> <p>302                   Ymgymryd â, ac adolygu profiad cysylltiedig â gwaith yn y diwydiannau ar dir            30</p> <p>303                   Gweithrediadau peiriannau ym maes y diwydiant ar dir                                             60 </p> <p>304                   Cynhyrchu cnydau amaethyddol                                                                              60</p> <p>305                   Gwyddor planhigion a phridd                                                                                  60   </p> <p>306                   Ymgymryd â sgiliau ystâd                                                                                       60</p> <p>307                   Hwsmonaeth da byw                                                                                             60</p> <p>308                   Rheolaeth busnes yn y sector ar dir                                                                        60</p> <p> </p> <p><strong>Unedau Ychwanegol:</strong></p> <p>311                   Cynhyrchu cnydau porthiant                                                                                 60</p> <p>313                   Iechyd a maetheg anifeiliaid fferm                                                                         60</p>


Asesu'r Rhaglen<p>Mae’r cwrs Diploma Technegol Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth (540) wedi’i rannu i unedau, a rhaid pasio pob un er mwyn cwblhau’r cwrs.  Caiff pob uned ei graddio fel Rhagoriaeth, Teilyngdod, Pas, neu Gyfeirio.</p> <p>I ennill y cymhwyster hwn, rhaid i ymgeiswyr gyflawni’r asesiadau canlynol yn llwyddiannus:</p> <ul><li>Dau aseiniad a osodir yn allanol a'u cymedroli'n allanol</li> <li>Un arholiad a osodir yn allanol, a’i farcio'n allanol, a'i sefyll o dan amodau arholiad</li> <li>Portffolio o dystiolaeth</li> <li>Asesiadau unedau opsiynol yn ôl y gofyn</li> </ul>


Gofynion y Rhaglen<ul><li>Cyfanswm o 5 pwnc TGAU gradd A*-E</li> <li>TGAU mewn Saesneg Iaith/Cymraeg Iaith gradd A*-C (neu gymhwyster Cyfathrebu Lefel 2)</li> <li>TGAU mewn Mathemateg gradd A*-C (neu gymwyster Cymhwyso Rhif Lefel 2)</li> <li>Fel rheol mae mynediad yn amodol ar gyfweliad a fydd yn dangos addasrwydd at Amaethyddiaeth</li> <li>Mae’n hanfodol cael rhywfaint o brofiad o ffermio’n ymarferol</li> </ul>