Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Mentoriaid Cefnogi Dysgwyr.

Mae ein tîm cyfeillgar o Fentoriaid ar bob campws yn frwdfrydig ynghylch ymgysylltu â'r dysgwyr mewn ffyrdd arloesol ac amrywiol. Mae mentoriaid yn codi'r rhwystrau i ddysgu trwy ddarparu cymorth mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys sesiynau 1:1, sesiynau datblygiad personol a chymdeithasol a gweithgareddau adeiladu tîm. Mae gennym hefyd gysylltiadau ardderchog gydag asiantaethau cefnogi eraill ar gyfer yr adegau pryd efallai na fedrwn eich helpu ond rydym yn gwybod bod eraill yn gallu. Mae ein cefnogaeth, ein cyngor a'n harweiniad yn wasanaeth cyfrinachol.

Cefnogaeth Fentora

Mae mentoriaid ar gael ar eich cyfer ar draws yr holl gampysau i roi cymorth 1:1 sy'n ymlaciol a chyfrinachol. Mae mentor ar gael i'ch helpu a'ch cynghori ar ystod eang o bethau a bydd yn eich cefnogi cymaint â phosib i oresgyn rhwystrau sy'n effeithio ar eich astudiaethau. Gallwch chi wneud apwyntiad gyda mentor yn hawdd a gellir gwneud hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd sy'n gyfleus i chi. Naill ai trwy alw heibio yn eu swyddfeydd a gofyn am drefnu amser sy'n gyfleus i chi, gofyn i'ch tiwtoriaid drefnu'r apwyntiad, e-bostio'r mentoriaid yn uniongyrchol neu hyd yn oed dod o hyd i bosteri gyda'r codau QR a dilyn y dolenni cyswllt. Mae pob myfyriwr yn gallu cael mynediad i'r cymorth, a chyhyd â bod y mentoriaid yn gwybod beth allai'r broblem fod, byddant yn gwneud eu gorau i helpu. Mae mentoriaid ar gael i siarad â thiwtoriaid ar eich rhan os nad ydych yn hyderus eto, ac yna byddant yn gweithio gyda chi i ddatblygu'r hyder a'r gwydnwch i symud ymlaen mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar. Gall y mentora gael effaith bositif ar eich profiad yn y coleg, felly beth am alw heibio a dweud helo a dod i wybod beth gall y mentoriaid wneud i chi.

Cymorth Pontio

Mae'r tîm mentora yn gwybod bod dechrau ar eu cwrs coleg dewisol yn gallu bod yn achos straen i fyfyrwyr. Felly, mae'r tîm wedi sefydlu nifer o bethau sy'n gallu helpu'r cam i mewn i'w maes dewisol fod yn ddidrafferth. Mae'r staff ymroddedig ar gael mewn nosweithiau agored, ac maen nhw hefyd yn gallu dod i'ch ysgol neu eich prosiect i gael sgwrs anffurfiol am ffyrdd o wneud pethau'n haws ac yn llai o straen i chi. Ers llawer o flynyddoedd rydym wedi bod yn rhedeg wythnosau rhagflas ochr yn ochr â'r gwasanaeth ieuenctid sydd wedi bod yn ffordd lwyddiannus iawn i bobl ifanc sy'n gwybod eu bod am ddod i'r coleg ond sydd heb benderfynu hyd yma pa gwrs yw'r un iddynt. Cynhelir yr wythnos ragflas yn ystod hanner tymor mis Chwefror ac mae hyn yn golygu bod darpar fyfyrwyr yn gallu cael llawer o sesiynau rhagflas mewn llawer o feysydd astudio. Mae llawer o help ar gael yn ystod yr wythnos oddi wrth ymgynghorwyr gyrfaoedd a hefyd oddi wrth y coleg ynghylch ymholiadau'n ymwneud â'r Lwfans Cynnal Addysg (EMA) a theithio.

Yn ogystal mae'r tîm wedi rhedeg llawer o ddiwrnodau gweithgareddau llwyddiannus yn ystod misoedd yr haf. Trefnwyd y rhain i gynyddu hyder a rhyngweithio'n gymdeithasol gyda phobl o'r un bryd. Maen nhw'n rhedeg drwy fis Gorffennaf ac mae llawer o ddarpar fyfyrwyr yn cymryd rhan ynddynt er mwyn cwrdd â'r mentoriaid yn anffurfiol a hefyd i ddod i deimlo'n fwy cartrefol yn amgylchedd y coleg. Mae diwrnodau adeiladu tîm, sesiynau creadigol yn ogystal â rhywbeth ar gyfer y rhai mwy anturus ar gael i chi i roi cynnig arnynt.

Os nad yw gweithgareddau at eich dant, yna mae'r mentoriaid o gwmpas drwy gydol misoedd yr haf i gwrdd â chi am sgwrs. Os oes unrhyw beth y mae arnoch angen cyngor neu arweiniad yn ei gylch, neu os ydych am gyfarwyddo â'r campws mae'r mentoriaid ar gael i'ch gweld chi.