Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Datblygiad staff rhagorol yn cael ei anrhydeddu gyda gwobr y Dywysoges Frenhinol

Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi derbyn canmoliaeth frenhinol am eu dull arloesol o ddatblygu a hyfforddi staff gyda Gwobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol.

Cyflwynir y wobr i sefydliadau a chwmnïau sy’n gweithredu rhaglenni hyfforddi a datblygu neilltuol ac mae’r coleg yn un o 47 o fusnesau eraill, gan gynnwys y cwmni mawr bydenwog ym maes gofal iechyd Glaxo Smithcline, y cwmni adeiladu amryfath Bouygues, y cewri dur TATA, y Coop, y Llynges Frenhinol a chwmni Wilko, i dderbyn gwobr eleni.

Mae'r colegau wedi cael eu cydnabod am eu Strategaeth Addysgu, Dysgu a Datblygiad Staff sy'n arwain y sector, sy'n grymuso staff addysgu i gymryd perchnogaeth o'u datblygiad personol a phroffesiynol gan arwain at newidiadau mewn ymarfer sy'n cael effaith wirioneddol yn yr ystafell ddosbarth.   Yn cael ei gyrru gan hunanwerthusiad o ymarfer cyfredol, rhaglen o ymchwil weithredu gan staff a diddordebau personol y staff unigol, mae’r strategaeth a'r dull gweithredu wedi arwain at fwy o gymhelliant ymhlith staff, gan ysbrydoli gwelliannau mewn ymarfer proffesiynol a chodi safonau mewn addysgu a dysgu. 

Ar ben hynny, datblygwyd rhaglen Llwybrau Rhagoriaeth gyda’r nod o ddathlu llwyddiant mewn addysgu a dysgu ac i rannu arbenigedd trwy dîm datblygu dysgu a mentora, sy'n sicrhau bod yr arferion gorau yn cael eu rhannu mewn cynhadledd ryngweithiol flynyddol.

Mae gweithredu’r rhaglen wedi arwain at hunanasesiadau ac asesiadau cymheiriaid sydd wedi helpu i ddarparu hyfforddiant teilwredig a rhaglen sy’n ymestyn ac yn herio staff, a gefnogir gan fentoriaid penodedig.

Gydag addysgwyr fel ei brif weithlu, nod Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, sy’n ddau frand o fewn un coleg, yw darparu hyfforddiant ystyrlon ac ysgogol i’w 420 o aelodau staff addysgu ar draws dwy sir.

Cyflwynir Gwobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol gan Grŵp City & Guilds, er mwyn tynnu sylw at werth hyfforddiant a datblygiad gweithwyr a dathlu enghreifftiau o’r arfer gorau. Asesir ceisiadau yn erbyn tri Dilysnod Rhagoriaeth gan Gomisiwn Gwobrau Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol, a oedd yn cynnwys EHB y Dywysoges Frenhinol a saith ffigwr blaenllaw yn y gymuned fusnes a hyfforddiant.

Amanda Daniels, sy’n bennaeth cynorthwyol dros y cwricwlwm ac ansawdd yn y colegau, yw’r grym sydd wedi gyrru’r fenter. Meddai: “Mae llawer o sefydliadau yn cyflawni’r gofyniad blynyddol o 30 awr o ddatblygiad proffesiynol parhaus drwy ddarparu digwyddiadau hyfforddiant gorfodol ar raddfa fawr ac er bod hyn yn effeithlon, nid yw bob amser yn effeithiol oherwydd diffyg y gallu i bersonoli.

“Mae ein model ni yn grymuso pob athro i fyfyrio ar ei addysgu, ac mae cymorth hunanasesiad ar-lein ac offeryn gwerthuso i’w galluogi i gael mynediad i hyfforddiant unigol.”

Adeiladwyd ystorfa ryngweithiol ar-lein gan y colegau i ddarparu datrysiad arloesol i staff i ddarparu cefnogaeth a datblygiad ar draws ei saith campws. Mae’r defnydd o ystafelloedd dosbarth ar-lein i greu cymunedau dysgu digidol ar draws y ddwy sir hefyd wedi’i rannu fel arfer rhagorol gyda darparwyr addysg bellach ac uwch eraill.

Dr Andrew Cornish Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion

Amanda Daniels Pennaeth Cynorthwyol Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion