Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slider

Croeso.

Prif nod yr academi yw sicrhau bod chwaraewyr ifanc yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn dod yn chwaraewyr ac yn bobl o ansawdd.

Mae Academi Chwaraeon Coleg Sir Gâr yn gysyniad a ddatblygwyd i roi cyfle i fyfyrwyr gyflawni eu potensial llawn ym myd y campau ac yn y maes academaidd fel ei gilydd. Mae strwythur yr academi chwaraeon yn datblygu chwaraewyr ifanc yn y campau pêl-rwyd, pêl-droed a rygbi. Mae hefyd yn cefnogi perfformwyr unigol mewn campau megis athletau, golff, cic-focsio, traws gwlad ac ati.

Mae gan yr academi gysylltiadau ardderchog gyda'i phartneriaid e.e. Undeb Rygbi Cymru (WRU), y Scarlets, Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru (WFT), Cymdeithas Bêl-rwyd Cymru (WNA), Adran Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Caerfyrddin, Colegau Cymru a Chwaraeon Cymdeithas y Colegau.

Cynhelir sesiynau hyfforddi penodol yn yr academi drwy gydol yr wythnos, gyda'r gemau'n cael eu chwarae ar ddydd Mercher. Daw myfyrwyr yr academi chwaraeon o ystod o gyrsiau a gynhelir ar bum campws Coleg Sir Gâr. Rydym yn cystadlu'n wythnosol mewn cystadlaethau Cymreig a Phrydeinig.

Caiff myfyrwyr yr academi elwa ar ymarfer cryfder a chyflyru a chymorth ffisiotherapi.

 • Yr Academi Rygbi

  Mae cysylltiad cryf a llwyddiannus wedi bod rhwng Coleg Sir Gâr a'r Scarlets erioed. Dechrau'r berthynas oedd cytundeb partneriaeth rhwng y ddau barti mewn menter unigryw a chyffrous; Academi Rygbi Llanelli. 

  Lansiwyd Academi Rygbi Llanelli yng Ngholeg Sir Gâr yn ystod haf 2000. Prif nod Academi Rygbi Llanelli yw sicrhau bod chwaraewyr ifanc yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn dod yn chwaraewyr ac yn bobl o ansawdd. Gellir cyflawni hyn trwy gynnig iddynt y cyfleusterau gorau, yr adnoddau gorau a'r gefnogaeth orau sydd ar gael. 

  Mae'r academi rygbi'n cydnabod y pwysigrwydd o sicrhau fod gan chwaraewyr rygbi yrfa eilaidd, y byddant yn gallu mynd i'r afael â hi, pan fydd eu gyrfaoedd fel chwaraewyr rygbi proffesiynol yn dod i ben. Mae hyn yn hollbwysig i nodau’r academi gan ein bod yn darparu popeth sydd ei angen ar chwaraewr ifanc er mwyn iddo/iddi gyrraedd ei botensial/ei photensial chwarae a byddwn hefyd yn darparu cyrsiau, gan gynnwys datblygu fel hyfforddwyr, a gwasanaethau i sicrhau datblygiad cymdeithasol, academaidd a/neu alwedigaethol. 

  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r coleg wedi mwynhau llawer o lwyddiant yn nwy ffurf y gêm. Rydym wedi cynhyrchu digonedd o chwaraewyr rhyngwladol gradd oedran ond hefyd nifer cynyddol o chwaraewyr rhyngwladol hŷn.

 • Yr Academi Pêl-rwyd

  Mae'r Academi Bêl-rwyd yn darparu amgylchedd dysgu trwy ddulliau holistig i chwaraewyr pêl-rwyd ifanc, talentog, lle y gallant ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i wneud cynnydd ac i wella fel chwaraewyr, hyfforddwyr a dyfarnwyr, gan gefnogi eu hastudiaethau academaidd ar yr un pryd. Mae datblygiad athletaidd tymor hir yn allweddol o ran sicrhau bod yr holl chwaraewyr yn cyrraedd eu potensial. Rydym yn gweithio'n agos gyda Chymdeithas Bêl-rwyd Cymru i ddarparu'r hyfforddiant technegol diweddaraf o ansawdd, ochr yn ochr â rhaglenni cyflyru modern a phrofion ffitrwydd, cyngor ar faetheg ac ar reoli ffordd o fyw. Sefydlir cysylltiadau agos â chanolfannau Hyfforddiant Perfformio Pêl-rwyd Cymru gan wneud yn siŵr bod chwaraewyr yn symud ymlaen ar Lwybr Perfformio Pêl-rwyd Cymru, fel chwaraewyr, hyfforddwyr a dyfarnwyr.

  Rhoddir cefnogaeth i hyfforddwyr y dyfodol gan hyfforddwyr ac aseswyr UKCC cymwysedig, tra bod myfyrwyr sy'n dewis llwybr gweinyddu yn cael eu cefnogi a'u mentora gan ddyfarnwyr cymwysedig. Caiff sesiynau hyfforddi eu cynllunio a'u cyflwyno gan hyfforddwyr UKCC Lefel 2 sy'n brofiadol mewn hyfforddi ar lefel uchel ym maes Pêl-rwyd Cymru.

  Mae sesiynau hyfforddi wedi'u cynnwys yn yr amserlen academaidd a chaiff gemau eu chwarae ar brynhawn Mercher. Bydd timau'n cystadlu ar safon uchel bob wythnos yng Nghynghrair Colegau Cymru, a byddant yn cymryd rhan yng Nghwpan Colegau Prydain a thwrnameintiau eraill drwy gydol y flwyddyn.

  Mae'r academi'n hyrwyddo gwerthoedd ac ymddygiadau i sicrhau y bydd y chwaraewyr yn tyfu i fod yn fabolgampwyr, yn fyfyrwyr, ac yn aelodau cyflawn o'r gymuned a'r gymdeithas.  

 • Yr Academi Bêl-droed

  Canolfan ragoriaeth broffesiynol ar gyfer pêl-droed yn Sir Gaerfyrddin yw'r academi bêl-droed. Bydd myfyrwyr yr academi yn profi wythnos benodol o ymarfer, yn cynnwys cyflyru a datblygu sgiliau dan arweiniad hyfforddwyr cofrestredig Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

  Mae'r myfyrwyr yn elwa o'r cyfleusterau pêl-droed ardderchog sydd gan y coleg ar ei safle gan gynnwys swît ffitrwydd, campfa ac arwyneb 3G â llifoleuadau er mwyn ymarfer drwy'r flwyddyn. Mae'r academi yn cystadlu yng nghynghreiriau a chwpanau Cymdeithas y Colegau yn ogystal â chwpanau Cymdeithas Bêl-droed Colegau Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru.

  Rydym yn cydnabod ei bod hi'n bwysig sicrhau bod gan chwaraewyr pêl-droed ifanc lwybr gyrfa i'w ddilyn ochr yn ochr â'u huchelgeisiau ym myd pêl-droed. Mae hyn yn hollbwysig i nodau’r academi; rydym yn darparu popeth sydd ei angen ar chwaraewr ifanc er mwyn iddo gyrraedd ei botensial chwarae gan sicrhau datblygiad cymdeithasol, academaidd a/neu alwedigaethol.

  Bydd pob aelod o'r garfan yn cael cyfle i fynd am gymhwyster Arweinwyr Pêl-droed Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

  Fel aelod o'r academi rydym yn buddsoddi ein harbenigedd proffesiynol, ein cyfarpar, ein hamser a'n hymdrech ynoch chi er mwyn i chi gyflawni eich potensial llawn.

Ble i Ddod o Hyd i Ni.

Mae ein rhaglenni gradd cyffrous yn cynnig profiad dysgu arloesol yn natblygiadau diweddaraf y diwydiant chwaraeon, pêl-droed a rygbi. Lleolir y myfyrwyr ar Barc-y-Scarlets (cartref tîm rygbi rhanbarthol y Scarlets) lle cânt eu hintegreiddio'n llwyr i amgylchedd chwaraeon proffesiynol.

 • Llanelli

  5 Minutes
 • Abertawe

  30 Minutes

 • Caerdydd

  1 hour 30 minutes

Trwy hofran uwchben y ddelwedd isod cewch weld ein cyfleusterau newydd.

Theatr yr Efail

Swît Ffitrwydd Yr Efail

Cae chwarae 3G

Neuadd Chwaraeon