Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Enwi swyddog Entrepreneuriaeth yn rhestr dynion busnes ifanc gorau Wales Online

Mae swyddog ymgysylltu  ag entrepreneuriaeth yng Ngholeg Sir Gâr wedi cael ei enwi yn rhestr Wales Online o ddynion busnes a phroffesiynol ifanc gorau Cymru ar gyfer 2020.

Fe wnaeth Cameron Reardon, sy’n 19 oed ac yn dod o Lanelli, ddechrau ei fusnes gwobrwyedig ei hun Bug Box UK yn swyddogol tra’n astudio gwasanaethau cyhoeddus yn y coleg.

Siop entomoleg ar-lein yw Bug Box UK sy'n gwerthu popeth o fantis tegeirian i chwilod duon sïol, ac mae’n denu cwsmeriaid o gyn belled i ffwrdd â Gwlad Belg a Ffrainc. 

Ni ddefnyddir unrhyw blastigion defnydd sengl a chaiff archebion eu cludo o fewn 24 awr drwy ddull cludo anifeiliaid byw, er mwyn sicrhau diogelwch yn ystod y trawsgludo.

Mae Cameron yn astudio gradd ran-amser mewn rheolaeth busnes a marchnata ym mhrifysgol PCYDDS yn ogystal â rhedeg Bug Box UK a gweithio yng Ngholeg Sir Gâr yn ysbrydoli a llywio busnesau newydd  eraill i ffynnu.

Cafodd ei enwi ymhlith y 35 o ddynion busnes a phroffesiynol ifanc dan 35 oed gorau gan Wales Online pan ddaeth yn 22ain. Hefyd eleni cafodd ei enwi yn  rownd derfynol Gwobrau Entrepreneur Prydain, y gwobrau mwyaf o’u math yn y DU.

Meddai Cameron Reardon: “Rwyf wrth fy modd yn cael fy nghydnabod fel gŵr busnes ifanc.

“Ers ennill Bwrsariaeth Hen Fechgyn Ysgol Ramadeg Llanelli pan oeddwn i’n fyfyriwr yn 2018, mae’r gymdeithas a George Parker MBE wedi darparu cefnogaeth fusnes wych i mi, megis gyda materion cyfreithiol, cyfrifyddu a gwaith papur. Felly hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi fy helpu ar hyd y ffordd.”