Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Ymgyrch Ewan dros awtistiaeth yn parhau ar ôl y coleg

Mae Ewan Richards, cyn-lysgennad myfyrwyr a myfyriwr cyfrifiadura yng Ngholeg Sir Gâr wedi ymgyrchu’n gyson i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth tra roedd yn  y coleg a bellach mae ei frwdfrydedd dros ymgyrchu yn parhau gydag elusen Awtistiaeth Cymru.

Dechreuodd ei waith ymgyrchu gyda chymryd rhan mewn fideo am sut mae’n teimlo i ddysgu gydag awtistiaeth mewn amgylchedd coleg.

Roedd hwn yn edrych ar ba mor anodd gall y newid fod i rywun sydd ag awtistiaeth a sut mae colegau’n cefnogi a pharatoi pobl gydag anghenion dysgu ychwanegol.

Lansiwyd y ffilm yng Ngholeg Penybont lle bu Ewan yn cyflwyno sgwrs am y gefnogaeth a dderbyniodd mewn addysg ac oddi wrth Awtistiaeth Cymru.

Bellach mae Ewan yn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn y gweithle fel rhan o Symposiwm Cyflogaeth Grŵp Budd-ddeiliaid Awtistiaeth Cymru. Meddai: “Rwy’n rhan o waith cynllunio’r grŵp i alluogi cyflogwyr i ddarparu cyfleoedd cyfartal i bawb a thrafod manteision cyflogi pobl awtistig. Mae codi ymwybyddiaeth yn rhywbeth rwy’n teimlo’n angerddol yn ei gylch ac mae gallu rhannu fy mhrofiadau yn rhywbeth rwy’n caru gwneud.”

Roedd hefyd yn rhan o adroddiad blynyddol Awtistiaeth Cymru 2019/20 yn sôn am ei brofiad o weithio gyda’r tîm awtistiaeth cenedlaethol.

Gan esbonio sut y gwnaeth Coleg Sir Gâr ei helpu a sut y gall awtistiaeth effeithio ar bobl, ychwanegodd Ewan: “Mae yna adegau pan fydd awtistiaeth yn effeithio arna i a dw i’n dal ddim yn hoffi synau uchel a thyrfaoedd mawr.

“Hefyd rwy’n cael rhai pethau ychydig yn orlethol weithiau ac rwy’n mynd i deimlo dan straen yn eithaf hawdd. Ond rwy’n meddwl y dylai pobl fod yn ymwybodol o awtistiaeth a bod pobl ag awtistiaeth ddim yn wahanol i unrhyw un arall.

“Helpodd y coleg fi’n fawr iawn gan eu bod wedi fy helpu i wella fy hyder trwy fy nghynnwys mewn digwyddiadau a gwneud i mi deimlo’n rhan gyfartal o amgylchedd y coleg.

“Yn ogystal helpodd y tîm cymorth fi gyda straen, a dod o hyd i ddulliau ymlacio pan oedd angen.

“Mae elusen Awtistiaeth Cymru wedi helpu hefyd. Fe wnaethon nhw fy helpu i siarad am yr anabledd ac am fy mhrofiadau fel myfyriwr awtistig.”

Meddai Sarah Hopkins, cyfarwyddwr dilyniant dysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr: “Gwnaeth Ewan ddal swydd llysgennad myfyrwyr am ddwy flynedd yn olynol tra’n astudio yn y coleg.

“Mwynheuodd e’r lefel o gyfrifoldeb yn fawr, a defnyddiodd e’r rôl fel llwyfan i hysbysu eraill am wahanol lwybrau dilyniant. Roedd hefyd yn hyrwyddwr  cymorth dysgu a chefnogi dysgwyr.

“Llwyddodd i godi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ymysg staff a dysgwyr, felly nid yw’n syndod i glywed am ei ymgyrchu parhaus yn y gweithle.”

Ar hyn o bryd mae Ewan yn astudio cwrs BSc mewn Cyfrifiadura ym mhrifysgol PCYDDS, Abertawe.