Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Datblygu sgiliau pobl ifanc mewn peirianneg a gwyddoniaeth

Mae Coleg Sir Gâr wedi bod yn rhedeg clwb bore Sadwrn cenedlaethol mewn peirianneg a gwyddoniaeth ers bron i ugain mlynedd bellach.

Mae’r clwb yn anelu at ysbrydoli pobl ifanc o ysgolion cyfun lleol a’u cyflwyno i ystod eang o yrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiannau hyn.

Cafodd y clwb ei ddatblygu’n wreiddiol gyda Gyrfa Cymru, ond nawr mae’n cael ei noddi gan Ymgyrraedd yn Ehangach, sy’n cefnogi pobl ifanc ac yn ehangu mynediad i grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd er mwyn addysgu sgiliau i ddisgyblion 14 i 16 oed mewn gwyddoniaeth, peirianneg drydanol ac electronig yn ogystal â gweithgynhyrchu uwch a chyfrifiadureg.

Cefnogir y gwaith hwn gan gwmnïau pen ucha'r farchnad a gwŷr proffesiynol y diwydiant ar draws yr ardal, sydd wedi dangos trwy ddosbarthiadau meistr ymarferol ac ymweliadau diwydiannol, yr ystod o amrywiol yrfaoedd sydd ar gael.

Yn ddiweddar bu’r coleg yn siarad â’r myfyrwyr Keira, Jeesh, Ethan a Shaughn, sy’n dweud bod mynychu’r clwb wedi cael effaith arwyddocaol ar eu hastudiaethau a’u gyrfaoedd dewisol.

Mae Coronafeirws wedi gohirio’r clwb eleni ond mae’r coleg yn gobeithio ailddechrau’r Clwb Gwyddoniaeth a Pheirianneg yn y flwyddyn newydd, gan ganiatáu blociau o sesiynau pedair neu bum wythnos, fesul ysgol i flwyddyn 10 ac 11.

Am fwy o wybodaeth ar y clwb cysylltwch â phennaeth eich blwyddyn neu  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 • Ethan Thomas

  anteisiwch ar bob cyfle yw cyngor Ethan

  Mae Ethan Thomas bob amser wedi mwynhau gwaith ymarferol, o helpu ei dad gyda gwaith adeiladu ac adnewyddu ceir clasurol i adeiladu modelau Airfix pan oedd yn blentyn.

  Mae e’n credu’n gryf mewn manteisio ar bob cyfle a dyna pam gymerodd e ran yn y Clwb Sadwrn Gwyddoniaeth a Pheirianneg yng Ngholeg Sir Gâr. Mae wedi’i helpu, meddai, i gael mewnwelediad i’r diwydiant ac wedi cael effaith ddwys ar ei ddewis gyrfaol cyfredol.

  Gwnaeth y clwb, a ariennir gan Ymgyrraedd yn Ehangach, ddarparu llawer mwy o sgiliau ymarferol i Ethan gan gynnwys gwaith gosod, llifio sylfaenol, defnyddio driliau piler, torri edau a dysgu am gyflymderau driliau a sut mae amrywiol ddeunyddiau’n adweithio.

  Enillodd sgiliau ychwanegol mewn gwifro a sodro i ddylunio a gwneud seinyddion fel rhan o brosiect ac roedd ar fin ffabrigo eu casin a oedd wedi’i wneud allan o injan generadu piston diesel pan gawsom ein taro gan y pandemig.

  Bellach mae Ethan ar gwrs City and Guilds lefel dau mewn peirianneg gyffredinol yn y coleg ac mae’n ailsefyll ei arholiadau TGAU mewn Mathemateg a Saesneg. Meddai: “Os na chewch chi’r holl gymwysterau TGAU rydych chi eisiau, gallwch chi ailsefyll nhw fel rhan o’ch cwrs. Mae wedi fy helpu llawer ac mae pawb am i chi wneud yn dda gan eu bod am eich gweld yn cael y radd C yna.

  “Manteisiwch ar bob cyfle a roddir i chi, po fwyaf rydych chi’n gwybod, mwyaf rydych chi’n dysgu a byddwch chi mewn gwell safle.”

  Mae Ethan yn gobeithio gweithio fel prentis mewn rôl beirianegol a gweithio ei ffordd i fyny i fentora prentisiaid eraill yn ogystal â datblygu ei ddiddordebau mewn iechyd a diogelwch mewn amgylchedd peirianegol.

  Llun: Ethan yn defnyddio'r turn

 • Keira Lyons

  Clwb Sadwrn yn helpu Keira i ddysgu y gallai hyfforddi fel peiriannydd awyrennau

  Oni bai am rwystr meddygol, roedd Keira Lyons, cyn-fyfyrwraig Ysgol y Strade â’i bryd ar yrfa yn y Llu Awyr Brenhinol, gan ddilyn ôl traed ei thad.

  Ers iddi ymuno â Chlwb Sadwrn Gwyddoniaeth a Pheirianneg Coleg Sir Gâr ac yna cofrestru ar gwrs peirianneg, mae hi’n meddwl am ddatblygu ei gyrfa yn y dyfodol i gyfeiriad peirianneg awyrennau.

  Cafodd Keira ei hysbrydoli i ddysgu mwy am beirianneg yn dilyn ymweliad ysgol i sefydliad oedd yn hyrwyddo menywod yn gweithio yn y diwydiant.

  Dysgodd hi am y clwb Sadwrn oddi wrth ffrind a gyda’i meddylfryd cryf ynghylch menywod yn gweithio mewn diwydiannau a reolir gan ddynion, aeth ati i ymuno.

  Gwnaeth y clwb, a ariennir gan Ymgyrraedd yn Ehangach, ddysgu sgiliau i Keira mewn peirianneg fecanyddol a thrydanol yn ogystal â dylunio 3D gan ddefnyddio CAD. “Profais i bopeth,” meddai. “Roeddwn i’n edrych ymlaen ato bob wythnos ac rwy’n teimlo roedd bod yn rhan o’r clwb wedi fy helpu i wneud y penderfyniad cywir i astudio peirianneg yn y coleg.”

  Bellach yn astudio cwrs lefel tri mewn peirianneg fecanyddol, mae Keira yn gobeithio bod y cyntaf yn ei theulu i ennill gradd er bod ei thad wedi ennill HNC yng Ngholeg Sir Gâr yn hwyrach yn ei yrfa.

  Ychwanegodd Keira Lyons, sydd â diddordeb brwd mewn rolau milwrol: “Mae’r staff yn y coleg ac yn y clwb yn wych, mae rhai ohonynt wedi gweithio yn y diwydiant awyrennau, felly gwnaethon nhw fy ysbrydoli i edrych arno fel opsiwn gyrfaol. Wedi’r cwbl, rwy’n mynd i fod yn gweithio am tua 50 mlynedd o’m bywyd felly mae angen i fi wneud y dewis cywir.

  “Os ydych chi’n astudio peirianneg, fe welwch chi fod yna lawer o opsiynau allan yno megis gweithio fel peiriannydd ar long gyda’r Llynges Frenhinol Atodol, yn cefnogi gweithrediadau milwrol y Llynges Frenhinol.”

  Llun: Keira yn paratoi'r dril

 • Shaughn Poulter

  Clwb Sadwrn yn smentio gyrfa Shaughn mewn peirianneg

  Shaughn Poulter joined Coleg Sir Gâr’s Science and Engineering Saturday Club following a school talk by the college and a recommendation from his STEM teacher at Ysgol Glan y Mor.

  He says that the club, funded by Reaching Wider, opened his eyes to engineering and the range of careers within the industry.

  Now a second year HNC mechanical engineering apprentice working as a maintenance fitter for TATA Steel, Shaughn says that being involved in the club helped him make a firm career choice.

  Shaughn Poulter said: “The club definitely cemented in me that engineering was my future.

  “My employer was also very interested and spoke positively about what I did within the Saturday club which I think helped my apprenticeship application.

  “Saturday club also got me thinking in a problem-solving way, the lecturers don’t give you the answers, they encourage you to problem solve things in your own mind’s way.”

  Being involved also brought other benefits for Shaughn, such as being introduced to other aspects of engineering such as electrical work and being shown other engineering principles. 

  In addition, Shaughn, as are all engineering students at Coleg Sir Gâr, was given free CAD software for home use.

  Shaughn Poulton added: “My most memorable activity in Saturday club was designing a mini aeroplane where we used research, CAD drawings, prototypes and materials such as thermosetting plastics, then we tested each one and spoke about the engineering principles involved in each performance, what works and what could be improved.

  “When I joined Coleg Sir Gâr after school, I had a slight advantage over other students as I was already familiar with staff and the facilities and as a result of my CAD work in the club, I was entered into a Skills Competition Wales event.” 

  Shaughn worked with the Science and Engineering Saturday Club for two years, his second year returning as a mentor.

 • Zeesh Ibrahim

  Beth daniodd diddordeb Zeesh mewn peirianneg?

  Cafodd diddordeb Zeesh Ibrahim mewn peirianneg drydanol ac electronig ei danio gan Glwb Sadwrn Gwyddoniaeth a Pheirianneg Coleg Sir Gâr yn dilyn ymweliad i’w ysgol gan bennaeth peirianneg y coleg.

  Bellach yn fyfyriwr peirianneg electronig a thrydanol, mae Zeesh yn dweud heb y clwb, byddai llai o ddiddordeb ganddo mewn astudio peirianneg fel gyrfa.

  Fe wnaeth y clwb bore Sadwrn, a ariennir gan Ymgyrraedd yn Ehangach,  ei gyflwyno i sgiliau megis gwifro, sodro, CAD, argraffu 3D a gwaith gosod ar fainc.

  Hefyd bu’n rhan o brosiect i ddylunio darnau ar gyfer trên oedd yn hofran dros drac magnetig.

  Mae Zeesh nawr yn astudio cwrs lefel tri sef astudio’n llawn amser yn ystod ei flwyddyn gyntaf ac yna mewn prentisiaeth yn ei ail flwyddyn ble bydd yn gweithio gydag awtomatiaeth broses a chynnal a chadw.

  Treuliodd ddwy flynedd yn y clwb Sadwrn gan ei fod wedi dychwelyd fel mentor yn ystod yr ail flwyddyn, er mwyn ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o beirianwyr.

  Meddai Zeesh Ibrahim: “Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn peirianneg ymuno â’r clwb hwn gan y bydd yn rhoi cipolwg i chi ar y gwahanol yrfaoedd sydd ar gael o fewn y diwydiant, sy’n helpu pan rydych yn dewis cyrchnodau gyrfaol.

  “Pan ymunais i â Choleg Sir Gâr fel myfyriwr, roddodd y clwb ychydig o fantais i mi dros fyfyrwyr eraill oherwydd roeddwn i eisoes wedi dysgu sgiliau megis sodro.”