Manteision astudio busnes

Gall ein cyrsiau fynd â chi i unrhyw le oherwydd cânt eu cydnabod a’u derbyn yn helaeth gan brifysgolion y DU.

Rydyn ni’n cynnig cwrs llawn amser mewn menter a rheolaeth digwyddiadau yn ogystal â chwrs mewn marchnata busnes a chyllid.

Gellir cymhwyso busnes i unrhyw ddiwydiant sy’n golygu gallwch chi brofi gyrfa gorfforaethol amlddiwydiant wrth weithio ym meysydd teithio, adeiladu, iechyd, ffasiwn a llawer mwy.

Mae cyrsiau menter yn rhoi’r sgiliau proffesiynol i chi i ddechrau a rhedeg eich busnes eich hun neu i gefnogi eraill trwy weithio fel swyddog menter neu reolwr.

Mae cyrsiau rheolaeth digwyddiadau yn cynnig cyfleoedd cyffrous a gwerth chweil ar gyfer cyflogaeth a’r brifysgol, gan arwain at swyddi’n gweithio mewn cynadleddau, lleoliadau cerddoriaeth ac arddangosfeydd.

Pa fath o fodiwlau fydda i’n eu hastudio?

Llawer o fewnwelediadau perthnasol a diddorol megis rheoli digwyddiad, marchnata perthynas (teyrngarwch defnyddwyr), busnes rhyngwladol, datblygu ymgyrch farchnata, brandio a recriwtio.

Ydych chi’n dda gyda rhifau?  Mae yna uned ychwanegol opsiynol ym mlwyddyn un i astudio cymhwyster nodedig a gydnabyddir gan ddiwydiant, sef tystysgrif sylfaen AAT mewn cadw cyfrifon.

 • Llun: Mae Ceri Jones, Rheolwr Risg Gweithredol Rhanbarthol ar gyfer HSBC, yn gefnogwr rheolaidd myfyrwyr busnes a menter ac mae’n ymweld bob blwyddyn i feirniadu myfyrwyr yn cyflwyno syniadau proffesiynol ar gyfer cynigion busnes..

Pam astudio gyda ni?

 • Profiadau ymarferol bywyd go iawn
 • Tiwtoriaid cefnogol sy’n ennyn diddordeb
 • Cymorth gyda gwneud cais i brifysgol trwy UCAS
 • Defnydd rhad ac am ddim o weithfannau a llyfrgell Prifysgol Cymru (Caerfyrddin) yn defnyddio manylion mewngofnodi’r coleg
 • Amgylchedd dysgu cyfeillgar ac anffurfiol
 • Cymhwyster AAT ychwanegol opsiynol
 • Teithiau i ymweld â busnesau a gwesteion ymweliadol

Astudiaethau achos

 • Kitchen
 • Bathroom
 • Livingroom
 • Medal arian i Gymru

  Daeth tîm busnes y coleg â medal arian adref o ddigwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru lle gwnaethon nhw gyflwyno eu syniadau busnes yn fyw ar lwyfan.

  Mae’r fedal arian yn un o 25 a enillwyd gan y coleg yn y digwyddiad ar draws Cymru gyfan, gan brofi bod ein henillwyr medalau ymhlith y dysgwyr galwedigaethol gorau yng Nghymru.

  Trefnwyd y cystadlaethau gan brosiect Llywodraeth Cymru, sef Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru, sy’n cefnogi cystadleuwyr ar draws Cymru i ddatblygu eu sgiliau galwedigaethol hyd at safonau gorau’r byd.

  Llun: Enillwyr medal arian o Gymru: Enillwyr menter Coleg Sir Gâr Alysha Coombes, Alex Dawkins, Dew Hawkins, Zachery Howells ac Iwan Williams
 • Myfyriwr yn ennill cystadleuaeth arloesi’r DVLA

  Mae myfyriwr busnes yng Ngholeg Sir Gâr wedi ennill Her Arloesi’r DVLA sy’n cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Simply Do a Chyngor Sir Caerfyrddin.

  Gwnaeth Davey Hampton, sy’n astudio diploma estynedig mewn busnes, ddarparu datrysiadau i’r DVLA ar gyfer recriwtio mwy o ddynion i rolau gweinyddu.

  Cynigiwyd datrysiadau posibl gan Davey a awgrymodd gynnal ymgyrchoedd recriwtio mewn digwyddiadau ble roedd mwy o ddynion yn debygol o fod yn bresennol gan wella niferoedd y ceisiadau oddi wrth ddynion oedd yn ceisio gwaith.

  Yn ogystal gwnaeth waith ymchwil i ystadegau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ar sut mae dynion a menywod yn gwahaniaethu yn eu gweithgareddau hamdden, gan ganiatáu dull mwy targedig o fynd i’r afael â recriwtio.

  Meddai Davey Hampton: "Rwy’n teimlo’n gyffrous iawn am ennill Cystadleuaeth y DVLA ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at gydweithio gyda nhw i wneud fy syniad yn realiti."

  Mae Her Arloesi’r DVLA yn rhan o’r Prosiect CELTIC ac roedd yn cynnwys Coleg Gŵyr, Coleg Sir Gâr, NPTC, Coleg Sir Benfro, PCYDDS a Phrifysgol Abertawe.

 • Prif wobrau mewn cystadleuaeth fenter

  Enillodd myfyrwyr busnes a menter gystadleuaeth am eu sgiliau entrepreneuriaidd a chipio dwy brif wobr.

  Gan herio myfyrwyr o Goleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion a Choleg Sir Benfro, roedd y gystadleuaeth yn canolbwyntio ar bum sector allweddol.

  Aeth myfyrwyr Coleg Sir Gâr ati i greu busnes o’r enw Prosiect Opal sy’n gwerthu breichledau cywarch personoledig wedi’u trwytho â lafant a grisialau i helpu tawelu’r rheiny â phroblemau iechyd meddwl. Y cwmni hwn enillodd wobr y categori gofal.

  Enillodd y myfyriwr busnes Davey Hampton, y brif wobr am ei wasanaeth ar-lein, Mobility, sy’n darparu gwybodaeth ynghylch hygyrchedd busnesau yn Sir Gaerfyrddin.

  Trefnwyd y Gystadleuaeth Fenter Ranbarthol gan Syniadau Mawr Cymru a Business in Focus.

Diploma i radd

Caiff diplomâu estynedig BTEC eu derbyn yn helaeth gan brifysgolion ac mae llawer o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio amrywiol raddau yng Nghymru ac ar draws y DU.

Ollie Seiver

Wedi astudio: Diploma Estynedig mewn Busnes

Dilyniant: BA (Anrhydedd) mewn Entrepreneuriaeth Busnes ac Arloesedd Prifysgol Greenwich, Llundain

Rwy’n meddwl roedd astudio yng Ngholeg Sir Gâr yn gam hollbwysig tuag at fy nghael i’r brifysgol roeddwn i am fynd iddi.

Dyfalbarhad y tiwtoriaid yw’r peth rwyf yn ei werthfawrogi fwyaf, oni bai amdanyn nhw fyddwn i ddim wedi cael y rhagoriaethau roedd eu hangen arnaf i gael lle yn y brifysgol a pharhau ar y llwybr rwyf wedi’i osod i mi fy hun.

Ysbrydolodd fy nhiwtoriaid fi i osod cyrchnod uwch i mi fy hun a dysgon nhw fi beth mae’n ei gymryd i’w gyflawni.

Byddwn i’n argymell y coleg hwn i’r rheiny sydd am symud ymlaen gan fod eu staff a’u rhaglenni yn sicrhau dyfodol yn well ar gyfer eu myfyrwyr.


Bethan Eynon-Stobbs

Wedi astudio: Diploma Estynedig mewn Menter a Rheolaeth Digwyddiadau (gyda modiwlau busnes ychwanegol)

Dilyniant: BA Addysg Gynradd gyda Statws Athro Cymwys (QTS) ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Roedd y tiwtoriaid i gyd yn syfrdanol, maen nhw’n eich cefnogi a’ch helpu, hyd yn oed drwy’r dysgu ar-lein roedden nhw yno bob amser.

Fy hoff fodiwl oedd rheolaeth digwyddiadau achos cyn y cwrs hwn ni fyddai syniad gen i ble i ddechrau ond bellach rwy’n hyderus wrth roi digwyddiad at ei gilydd.

Flwyddyn yn ôl, doeddwn i’n gwybod dim am fusnes ond erbyn y diwedd byddwn i’n gallu rhoi busnes at ei gilydd pe bawn i am wneud.

Rwyf wedi dysgu cymaint am y byd busnes, mae’n enfawr, doedd gen i ddim syniad bod hanner ohono hyd yn oed yn bod.

Entrepreneuriaid Uchelgeisiol

Yn ogystal ag astudio elfennau craidd busnes a menter, mae’r coleg yn cefnogi’r rheiny sydd â’u bryd ar redeg eu busnes eu hun gyda chydlynydd entrepreneuriaeth dynodedig.

Yn ddiweddar, mae’r coleg wedi penodi i’r tîm Cameron Reardon, sy’n rhedeg ei fusnes gwobrwyedig ei hun, yn llwyddiannus. Dechreuodd Bug Box UK gyda chefnogaeth gan Goleg Sir Gâr pan oedd e’n fyfyriwr.

Os oes diddordeb gennych mewn dechrau busnes, mae cefnogaeth ar gael yn y coleg.

Alysha Coombes

Wedi astudio: Gweinyddu Busnes (Lefel 2)

Os ydych chi fel fi yn brin o hunanhyder ond rydych chi am redeg busnes, mae’r cwrs hwn yn berffaith. Mae’n rhoi mewnwelediad i chi a mynediad i gyllid fyddech chi ddim yn ei gael pe na fyddech wedi astudio’r cwrs.


Tom Morgan

Eisoes wedi cymhwyso mewn coginio proffesiynol a bwyd a diod, cofrestrodd Tom Morgan er mwyn dysgu’r sgiliau busnes roedd eu hangen arno i ddechrau ei fusnes ei hun yn y diwydiant arlwyo.

“Mae wedi bod yn ddiddorol iawn i ddysgu am amrywiol bynciau megis adnabod a deall eich cwsmeriaid a datblygu brand.  Rwyf wir wedi mwynhau’r ymweliadau hefyd gan eich bod yn dysgu’n uniongyrchol oddi wrth y cwmni am sut maen nhw’n tyfu a thargedu eu cwsmeriaid.”

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN