Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Gwers mewn amrywiaeth a recriwtio’r heddlu

Mae myfyrwyr y gwasanaethau cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr wedi cymryd rhan yn ymgyrch recriwtio genedlaethol ar-lein yr heddlu, sef Gwnewch eich Gwahaniaeth.

Cyfres o sesiynau cenedlaethol darganfod gyrfa oedd hyn ar gyfer y rheiny oedd am wybod mwy am ymuno â’r heddlu a’r gefnogaeth a gynigir i swyddogion yr heddlu mewn perthynas ag anabledd, niwroamrywiaeth, crefydd, ffydd a LGBTQ.

Fel rhan o fodiwl dinasyddiaeth y cwrs, rhaid i ddysgwyr astudio ymarfer cynhwysol yn y gwasanaethau cyhoeddus. Trwy fynychu’r sgyrsiau hyn, cawson nhw’r cyfle i ddysgu oddi wrth amrywiaeth o siaradwyr gwadd yn cynnwys prif gwnstabliaid ac uwch-arolygyddion, a’u profiadau yn yr heddlu fel person â nodweddion gwarchodedig.

Meddai Amanda Morgan, darlithydd y gwasanaethau cyhoeddus: “Roedd y sgyrsiau hyn yn eithriadol o werth chweil ac roedd yr hanesion a rannwyd yn ysbrydoledig iawn.

“Ar ddiwedd y sgwrs, cafodd dysgwyr y cyfle i fynd i ystafell drafod fechan gyda Heddlu Dyfed Powys. Yno dysgon nhw am y llwybrau newydd i yrfa mewn plismona gan fod y rhain wedi newid yn ddiweddar, felly roedd hynny o fudd y staff hefyd.”

Roedd y sesiynau’n ffurfio rhan o ymgyrch recriwtio heddlu a yrrir gan y llywodraeth er mwyn ychwanegu 20,000 o swyddogion i’r heddlu.

Hefyd yn ddiweddar cafodd y myfyrwyr sgwrs ar-lein gan y Môr-filwyr am fywyd yn y lluoedd arfog.