Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dewch i wybod mwy am raglen Safon Uwch 6ed Sir Gâr mewn noson agored

Mae Coleg Sir Gâr yn paratoi i lansio ei raglen Safon Uwch newydd sbon o’r enw 6ed Sir Gâr ac mae’n gwahodd y cyhoedd i ddod i wybod mwy yn ei  noson agored rithwir 6ed Sir Gâr ym mis Mehefin.

Mae’r rhaglen, sy’n cynrychioli chweched dosbarth mewn coleg, yn cynnwys grwpiau Mwy Galluog a Thalentog (MAT) ac mae’n darparu 32 o gyrsiau Safon Uwch ar gampws y coleg yn y Graig Llanelli, llawer ohonynt nad ydynt yn cael eu cynnig fel pynciau TGAU.

Fel rhan o rwydwaith Seren, mae myfyrwyr MAT yn cymryd rhan mewn sesiynau dan arweiniad academyddion gan weithio gyda myfyrwyr PhD ar bynciau megis sut mae geneteg yn chwarae rhan mewn triniaethau cleifion.

Gyda set drawiadol eisoes o ganlyniadau Safon Uwch ac amgylchedd dysgu cefnogol iawn, ystyrir 6ed Sir Gâr y coleg fel canolfan academaidd ôl-16 sy’n cyflawni’n uchel ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Yn 2020, graddiwyd y rhaglen Safon Uwch hon yn rhagorol o ran Gwerth Ychwanegol, sef pan fydd myfyriwr yn ennill gradd sy’n uwch na’r disgwyl, a graddiwyd y rhaglen yn y 10% uchaf ledled y DU. Yn ogystal, cyflawnodd gyfradd basio o 100% ar gyfer graddau A* i E yn 2021.

Ethos tîm 6ed Sir Gâr yw bod pob myfyriwr yn haeddu addysg ragorol, felly mae staff yn darparu heriau yn ogystal â chymorth i sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn cyflawni o’u gorau.

Mae dysgwyr yn derbyn addysg o’r radd flaenaf a phrofiadau neilltuol lle mae perthnasoedd cadarnhaol rhwng teuluoedd ac athrawon yn cael eu meithrin i ddarparu gofal a chymorth ac i ddatblygu gwytnwch personol ac academaidd.

Mae’r coleg hefyd yn cynnig cefnogaeth ymarferol megis rhoi gwersi mathemateg ychwanegol i’r holl fyfyrwyr cemeg, mathemateg, cyfrifiadura a ffiseg sy’n cael eu hadeiladu i mewn i amserlenni wythnosol.

Darperir cyfleoedd yn ogystal i wella graddau TGAU ac mae’r sesiynau hyn hefyd yn cael eu hadeiladu i mewn i amserlenni dysgwyr.

Yn ystod yr wythnosau cyntaf o ddechrau yn y coleg, mae hyblygrwydd i newid pynciau Safon Uwch y gellir eu trefnu gyda staff.

Y gofynion mynediad safonol ar gyfer Safon Uwch yn 6ed Sir Gâr yw chwe phwnc TGAU ar raddau A* - C, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg er y manylir am y gofynion mynediad penodol ar gyfer pob pwnc ym manylion y cwrs unigol.

Meddai Orla Williams sy’n arwain cyrsiau Safon Uwch a Mynediad yng Ngholeg Sir Gâr: “Yn 6ed Sir Gâr byddwn yn adeiladu ar eich talent gyda grwpiau tiwtorial pwrpasol ar gyfer ein dysgwyr Mwy Galluog a Thalentog (MAT), myfyrwyr yr Academïau Chwaraeon, grwpiau Tystysgrif Her Sgiliau (SCC) a dysgwyr sy’n siarad Cymraeg.

“Mae ein timau bugeiliol yn gweithio gyda chi i’ch cynorthwyo i lwyddo yn eich pynciau ac i’ch annog i fanteisio ar yr amryw o gyfleoedd cyfoethogi sydd ar gael fel y Rhaglen Ysgoloriaeth Llysgennad, Gwobr Dug Caeredin, ac astudiaeth ryngwladol drwy Gynllun Turing a Chynllun Wallacea.

“Rydym yn edrych ymlaen at eich helpu i ddewis y pynciau sy’n fwyaf addas i chi yn ein noson agored.

Ychwanegodd Dr Andrew Cornish, Pennaeth Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion: “Mae cyflawni rhagoriaeth ac ysbrydoli dysgwyr wrth wraidd 6ed Sir Gâr.

“Caiff yr egwyddorion sylfaenol hyn eu gyrru gan staff ymroddedig, gwybodus a phrofiadol sy’n gwneud eu gorau glas i sicrhau bod pob dysgwr yn cyrraedd ei lawn botensial.

“Mae Coleg Sir Gâr yn sefydliad gofalgar, yn helpu i lunio a chefnogi dysgwyr i ymdrechu am yr hyn maen nhw eisiau bod a'r hyn maen nhw am ei gyflawni yn eu bywydau.”

Cynhelir y noson agored ar ddydd Llun Mehefin 14 o 4.30pm i 6.30pm. I gofrestru cliciwch yma.