Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cwrs sylfaen yn rhoi James ar y llwybr cywir i lwyddo mewn addysg  

Mae'r cwrs sylfaen yng Ngholeg Sir Gâr wedi'i anelu at y rheiny sy'n dychwelyd i addysg, y rheiny a all fod angen rhywfaint o gefnogaeth ychwanegol gydag astudio neu eu bywyd personol ac at y rheiny nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr galwedigaethol.

Mae wedi rhoi’r cymorth ychwanegol hwnnw i lawer o bobl i'w symud ymhellach ymlaen mewn bywyd, gan gynnwys James Doward. Ni chafodd y graddau gorau yn yr ysgol, ond ers hynny mae wedi gweithio ei ffordd i fyny'r ysgol addysgol a bellach rhoddwyd cynnig amodol iddo gan Brifysgol Caerdydd. 

Gofynnon ni i James am ei brofiad:

Rhoddodd y cwrs sylfaen lawer o bethau i mi a wnaeth fy helpu i edrych i’r dyfodol, er enghraifft, helpodd y staff a'r tiwtoriaid i mi fagu fy hyder gyda  gwaith cwrs a mynychu’r coleg, gan nad oedd gennyf y graddau a’r presenoldeb gorau yn yr ysgol. 

Y rhesymau pam y gwnes i ddewis y cwrs sylfaen hwn yw oherwydd nad oedd gennyf raddau da a chael tiwtoriaid sydd bob amser yn barod i helpu. 

Dros y pedair blynedd y bûm yn y coleg, rwyf wedi mwynhau pob eiliad ohono gan ei fod wir wedi bod yn un o brofiadau gorau fy mywyd. 

Rwyf yn argymell bod pobl yn mynd i’r coleg gan fod y cwrs yn darparu heriau nad ydynt yn arwain at straen ac maen nhw wir yn gwneud y gwaith cwrs yn bleserus a diddorol.  Fel y dywedais o'r blaen mae fy hyder wedi tyfu llawer ac rwyf wedi cwrdd â llawer o bobl a dod yn ffrindiau â nhw ar fy nghwrs ac y tu allan i’m cwrs.

Y cwrs rwyf am ei astudio yn y brifysgol yw dylunio a datblygu gemau cyfrifiadurol a fydd yn cymryd pedair blynedd ac mae’n ymwneud yn bennaf â gwneud gemau ar gyfer llwyfannau fel cyfrifiaduron, consolau a ffonau symudol.  Prifysgol Fetropolitan Caerdydd oedd y lle i mi, y ffit orau ar gyfer y math o waith roeddwn i eisiau ei wneud ac felly rwy'n falch fy mod i wedi cael cynnig amodol.

Mae fy mhrofiad dros y pedair blynedd y bûm yn y coleg wedi cynnwys rhai o amseroedd gorau fy mywyd, o’r ffrindiau rwyf wedi’u gwneud a'r cymorth a chefnogaeth a gefais gan y tiwtoriaid, maen nhw i gyd wedi fy helpu i gyflawni fy nghyrchnodau fel cael y gallu a'r cyfle i fynd i'r brifysgol ac efallai un diwrnod ddod yn ddatblygwr gemau.  

Ar ôl y cwrs sylfaen, profodd James fod ganddo'r gallu i ddringo ei ffordd i fyny i lefel dau ac yna i lefel tri lle ar ôl cwblhau'n llwyddiannus, roedd yn gallu gwneud cais i astudio yn y brifysgol.