Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cael cipolwg ar theatr lawdriniaeth

Mae myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr wedi dysgu am rôl ymarferydd adran lawdriniaeth (ODP) oddi wrth ymarferydd proffesiynol meddygol fel rhan o’u cynllunio prifysgol a gyrfaol. 

Fe wnaeth Craig Griffiths, sy’n ymarferydd adran lawdriniaeth (ODP) ac yn ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd, gynnig cipolwg ar weithio o fewn gofal iechyd i’n myfyrwyr lefel tri iechyd a gofal cymdeithasol a gwyddor feddygol. Rhoddodd gyflwyniad cynhwysfawr ar rôl ymarferydd adran lawdriniaeth.

Hefyd rhannodd amserlen astudio wythnosol nodweddiadol yn cynnwys pynciau megis paratoi ar gyfer anaesthetig ac ymarfer ôl-anaesthetig, dreiniau llawfeddygol, cau clwyfau a pharatoi ar gyfer ymarfer llawfeddygol.

Gan bwysleisio pwysigrwydd profiad, bu Craig hefyd yn rhannu amserlen llawdriniaethau nodweddiadol yn ystod wythnos lleoliad gwaith mewn llawfeddygaeth gyffredinol.

Gallai hyn gynnwys cynorthwyo llawfeddygon ac anaesthetegyddion i gyflawni tuag wyth o wahanol fathau o lawdriniaethau yn cynnwys colesystectomïau laparoscopig, triniaeth Nissen fundoplication, atgyweirio hernia, amddiffyn y pylorws, dwodenectomi pancreatig, gyda rhai llawdriniaethau’n para rhwng chwech i 15 awr.

Gan amlygu’r sgiliau niferus sydd eu hangen i weithio mewn gofal iechyd, gyda galluoedd rhyngbersonol yn hanfodol i les corfforol a meddyliol cleifion a gwaith tîm yn hanfodol i lawfeddygaeth, bu Craig hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd gwybodaeth feddygol.

Esboniodd Sarah Govier, RGN a darlithydd yng Ngholeg Sir Gâr: “Fel ODP, rhoddodd Craig fewnwelediad i fyfyrwyr fod yn gallu rhagweld problemau megis gwaedlifoedd fel y gellir trosglwyddo’r offer cywir i’r llawfeddyg yn ddi-oed. Mae angen i chi wybod beth sy’n digwydd neu’n mynd i ddigwydd i allu trosglwyddo’r rhain cyn y gofynnir i chi.

“Roedd hon yn sgwrs wirioneddol fewnweledol i’r myfyrwyr, y mae rhai ohonynt wrthi’n penderfynu beth i astudio yn y brifysgol. Felly roedd hi’n sesiwn ddefnyddiol a diddorol dros ben i ni gymryd rhan ynddi a hefyd roedd yn arddangos swydd broffesiynol hanfodol arall sy’n chwarae rôl allweddol o fewn Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. 

“Fel adran, rydyn ni wedi bod yn ffodus, dros y flwyddyn ddiwethaf, i gael llawer o siaradwyr gwadd o amrywiol feysydd y GIG yn cyflwyno sgyrsiau i’n myfyrwyr gan roi trosolwg amhrisiadwy o’u rolau.  Oherwydd yr hinsawdd gyfredol, mae’r sgyrsiau hyn wedi bod yn rhithiol ond maen nhw wedi gweithio’n anhygoel o dda gyda rhyngweithio brwdfrydig gan y myfyrwyr a llawer o gwestiynau ardderchog yn cael eu gofyn.”