Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Cydnabyddiaeth Gwobr Genedlaethol Pearson i dri darlithydd

Mae tri darlithydd yng Ngholeg Sir Gâr wedi derbyn cydnabyddiaeth am eu hymroddiad i addysgu gan Wobrau Cenedlaethol Pearson i Athrawon.

Derbyniodd Louise Fensome, sy’n ddarlithydd mewn gwasanaethau cyhoeddus, Vicky Davies, darlithydd celfyddydau perfformio a thechnoleg cerdd a Lowri Bugg, darlithydd yn y celfyddydau perfformio a chyfryngau digidol i gyd dystysgrif rhagoriaeth ar gyfer gwobr Darlithydd Addysg Bellach y Flwyddyn.

Mae Gwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson yn cydnabod ac yn dathlu rhagoriaeth mewn addysg ac yn codi proffil y gweithiwr proffesiynol ym maes addysgu drwy dynnu sylw at yr effaith gadarnhaol mae athrawon yn ei chael wrth feithrin disgyblion, cefnogi rhieni a’r gymuned ehangach.

Gyda gweledigaeth o ddod yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer ymchwil addysgol ôl-orfodol yng Nghymru, mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn datblygu diwylliant addysgu a dysgu ysbrydoledig ac arloesol, wedi’i danategu gan waith ymchwil staff.

Dewch i wybod mwy am sut mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn annog chwilfrydedd i yrru addysgu a dysgu gyda rhaglen ymarferwyr ymchwil. Cliciwch yma.

 

 

Louise Fensome
Gwobr Genedlaethol Pearson i Athrawon
Tystysgrif Rhagoriaeth ar gyfer Darlithydd Addysg Bellach y Flwyddyn

Mae Louise yn cyflwyno cwrs rhagarweiniol lefel un mewn gwasanaethau cyhoeddus yn ogystal â BTEC Cyntaf a BTEC lefel dau mewn paratoi ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus ac mae wedi bod yn dysgu ers 10 mlynedd.

Mae ganddi allu unigryw i ennyn sylw dysgwyr lefel is a’u cefnogi ar hyd siwrnai sy’n magu hyder, meithrin hunan-gred a chynnydd.

Mae bod yn hyblyg o ran ei hymagwedd yn sicrhau bod pob dysgwr yn cael y cyfle i ffynnu ac mae ei phrofiad yn caniatáu iddi ddarllen yr arwyddion mwyaf cynnil gan ddysgwyr sy’n caniatáu iddi fynd i’r afael ag unrhyw faterion a all fod yn cael effaith ar eu cynnydd.

Mae hi’n treulio amser yn meithrin perthnasoedd cefnogol gyda rhieni, gofalwyr ac asiantaethau cymorth allanol mewn dull cydweithredol er mwyn sicrhau’r gorau ar gyfer ei dysgwyr.

Yn ystod ei hamser yn y coleg, mae Louise wedi gweithio gyda dysgwyr sydd wedi profi trawma emosiynol a seicolegol ac wedi defnyddio addysg i weddnewid bywydau sy’n adlewyrchiad o’i natur anfeirniadol, empathig a charedig. 

Mewn rôl mentor cymheiriaid newydd, bydd Louise yn rhannu ei phrofiadau o gefnogi dysgwyr agored i niwed a dysgwyr sy’n byw mewn amgylcheddau heriol.

 

Vicky Davies
Gwobr Genedlaethol Pearson i Athrawon
Tystysgrif Rhagoriaeth ar gyfer Darlithydd Addysg Bellach y Flwyddyn

Mae Vicky Davies yn cyflwyno tystysgrif estynedig lefel dau yn y celfyddydau perfformio a hi yw’r arweinydd cwrs ar gyfer technoleg cerdd lle mae hi’n dysgu ar y cwrs lefel tri.

Bu’n flwyddyn heriol o ran cyflwyno cyrsiau ymarferol oherwydd dysgu o bell ond sicrhaodd Vicky fod sefyllfaoedd cartref pob dysgwr yn cael eu hystyried ac aeth ati i recordio traciau cefndir er mwyn i fyfyrwyr y celfyddydau perfformio ymarfer canu a sicrhaodd eu bod hefyd yn gallu recordio a llwytho eu gwaith eu hunain i fyny ar gyfer asesu.

Cryfder Vicky yw ei gallu i olrhain a monitro dysgwyr, gan gwrdd â nhw un-i-un i osod targedau ar eu cyfer i anelu’n uchel, nid yn unig yn eu prif gymhwyster ond mewn llythrennedd a rhifedd hefyd.

Mae hi’n sicrhau bod cynnydd pob myfyriwr yn cael ei olrhain ac mae’n cyflwyno ymyriadau i gefnogi eu dysgu sy’n cynnwys meithrin perthnasoedd positif gyda dysgwyr a’u rhwydwaith cymorth gartref.

Fel rhan o dîm Addysgu a Dysgu’r coleg, mae Vicky wedi ymrwymo’n llwyr i ddatblygu addysgu a dysgu er mwyn sicrhau ei bod hi’n gallu rhoi’r profiadau gorau i’w dysgwyr ac ymestyn ei galluoedd ei hun ar yr un pryd.

Y tu allan i’r ystafell ddosbarth, mae Vicky wedi bod yn rhan o Raglen Ymchwil Weithredu AB y coleg sy’n gyrru diwylliant o chwilfrydedd ac ymchwil ac mae hi wedi bod yn archwilio rôl cyfoethogi mewn cyfnod o ddysgu ar-lein.

Gan arwain y côr a gweithio gyda myfyrwyr y celfyddydau perfformio a thechnoleg cerdd, mae Vicky wedi helpu dysgwyr i greu cyfres o berfformiadau ar-lein sydd wedi caniatáu iddi gynnig cyfleoedd cyfoethogi tra hefyd yn rhannu eu gwaith gyda chymuned ehangach y coleg.

 

Lowri Bugg
Gwobr Genedlaethol Pearson i Athrawon
Tystysgrif Rhagoriaeth ar gyfer Darlithydd Addysg Bellach y Flwyddyn

Mae Lowri’n arweinydd cwrs ar gyfer tystysgrif estynedig lefel dau yn y celfyddydau perfformio ac ar gyfer cwrs lefel un mewn cyfryngau digidol.

Dangosodd allu unigryw i feithrin a chadw diddordeb dysgwyr lefel is a’u cefnogi ar hyd blwyddyn ansicr mewn cyfnodau clo.

Mae Lowri’n cyfathrebu mewn modd sy’n ennyn hyder a hunan-gred yn ei myfyrwyr drwy ei ffordd feithriniol ac agos-atoch.

Mae’n amlwg i’r holl staff a myfyrwyr bod Lowri yn poeni am bob dysgwr, a’i bod eisiau iddyn nhw gredu yn eu gallu i gyflawni.

Yn ystod pob dosbarth ar-lein, wrth gyflwyno’r wers, mae gan Lowri swyddogaeth Google chat ar agor i unrhyw ddysgwr anfon neges breifat ati os nad ydyn nhw’n teimlo’n gyfforddus i bostio’n gyhoeddus.

Yn y celfyddydau perfformio a’r cyfryngau mae cefndir Lowri ac mae hi’n myfyrio’n gyson ar ei haddysgu, gan ei baru gydag anghenion a galluoedd ei dysgwyr.

Caiff ei hadnabod fel “Brenhines Theatr Gerdd” gan ei chydweithwyr oherwydd ei gwybodaeth am sioeau cerdd a’i hymgais i ledaenu ei brwdfrydedd yn y maes hwn i’w chymheiriaid a’i myfyrwyr.

Daw o hyd i ffyrdd o ysgogi ac ennyn diddordeb dysgwyr, gan eu hannog i ddod o hyd i’w meysydd diddordeb eu hunain ac mae hi’n eu cefnogi yn eu  llwybr dewisol, boed yn ddawns, actio, canu, animeiddio, sinematograffi neu wneud posteri. 

Mae Lowri yn cael cyfarfodydd un-i-un gyda dysgwyr yn wythnosol i edrych ar eu cynnydd a’u lles ac mae’n gweithio’n ddiffwdan gydag adrannau eraill yn y coleg i greu rhwydwaith cefnogaeth os yw hi’n teimlo y gallan nhw fod mewn perygl o golli tir.

Mae myfyrwyr sy'n trawsnewid wedi mynd ati sawl gwaith eleni, ac mae hi wedi delio â'r sefyllfaoedd hyn mewn ffordd garedig, ofalgar, gefnogol, anfeirniadol ac empathig gan brofi ymddiriedaeth ei myfyrwyr i fynd ati ynghylch pwnc mor emosiynol.

Llun uchaf: Triawd Pearson (blaen, o'r chwith) Vicky Davies, Louise Fensome a Lowri Bugg gyda'u rheolwyr a'u henwebodd (yn ôl, o'r chwith) Claire MacKerras a Kim Nicholas