Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Y gefnogaeth gywir yn rhoi Ewan ar y ffordd i radd dosbarth cyntaf

 

Mae cyn-fyfyriwr yng Ngholeg Sir Gâr sydd wedi graddio eleni gyda gradd dosbarth cyntaf wedi profi, gyda’r gefnogaeth gywir, nad yw awtistiaeth yn rhwystr i ddysgu.

Gyda diddordeb ers yn ifanc iawn mewn cyfrifiadura a sut mae dyfeisiau’n gweithio, roedd Ewan Richards yn gwybod mai cyfrifiadura oedd y llwybr addysgol iawn iddo fe a dewisodd TGCh fel cwrs TGAU yn Ysgol Gyfun Bryngwyn.

Ar ôl ysgol, astudiodd Ewan gyfrifiadura ar lefel diploma estynedig yng Ngholeg Sir Gâr ac wedyn ar lefel HND. Yna symudodd ymlaen i Brifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) i astudio gradd mewn cyfrifiadura cymhwysol.

Yn dilyn ei lwyddiant i ennill gradd dosbarth cyntaf, mae’r brifysgol wedi cynnig lle i Ewan astudio ei radd meistr mewn peirianneg meddalwedd yn Abertawe.  

Ar ddechrau taith goleg Ewan, rhoddwyd ef mewn cysylltiad agos â thîm cymorth dysgu Coleg Sir Gâr er mwyn iddo allu cael mynediad i gymorth pan oedd angen. 

Meddai Ewan Richards: “Fel myfyriwr ag awtistiaeth, cefais fy nghefnogi’n dda iawn diolch i ddarlithwyr a staff cymorth.

“Fe wnaethon nhw fy nghynorthwyo gyda sefyllfaoedd oedd yn peri straen i mi gan ddod o hyd i ddulliau ymlacio.

“Hefyd helpodd staff fi i wella fy hyder a darganfod mannau tawel ar y campws gan nad wyf yn hoffi llawer o sŵn uchel.

“Roedd mynediad gennyf i diwtoriaid arbenigol a roddodd arweiniad i mi gyda gwaith yn ogystal â mentoriaid a wnaeth fy nghynorthwyo gyda sefyllfaoedd oedd yn peri gofid i mi.

“Hefyd roedd mynediad gennyf i gynorthwy-ydd astudio a wnaeth ddarparu anogaeth a sgiliau ymchwil.”

Yn y coleg roedd hefyd yn Hybwr Parch a byddai’n cefnogi’r tîm cymorth dysgu mewn digwyddiadau a gydag ymgyrchoedd. 

Parhau gwnaeth y gefnogaeth ym mhrifysgol PCYDDS. Yn ôl Ewan, helpodd y tîm gwasanaethau myfyrwyr i ddatblygu ei hyder. Gwnaed yn siŵr ei fod yn cael ei gynnwys o fewn amgylchedd y brifysgol mewn digwyddiadau megis diwrnodau agored rhithwir, yn ogystal â derbyn help gyda phrawfddarllen, cefnogaeth emosiynol gan fentoriaid a chyfle i gael sgwrs.

Aeth Ewan ati i drwytho ei hun ym mywyd y brifysgol fel y gwnaeth yn y coleg, gan ddod yn llysgennad myfyrwyr a helpu’r rheiny oedd yn ystyried eu cam nesaf i’r coleg a’r brifysgol.

Mae ei waith ymgyrchu dros awtistiaeth wedi bod yn helaeth ac fe ddechreuodd yng Ngholeg Sir Gâr. Yno cymerodd ran mewn fideo am ddysgu gydag awtistiaeth mewn amgylchedd coleg. Edrychodd ar ba mor anodd y gall y cyfnod pontio fod i rywun ag awtistiaeth a sut mae colegau’n cefnogi a pharatoi pobl ag anawsterau dysgu ychwanegol.

Cyflwynodd Ewan sgwrs yn lansiad y fideo a bu’n siarad am y gefnogaeth a dderbyniodd yn y coleg ac oddi wrth Awtistiaeth Cymru. Yn ogystal bu’n codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn y gweithle fel rhan o Grŵp Budd-ddeiliaid Symposiwm Cyflogaeth Awtistiaeth Cymru. Cafodd ei gynnwys yn adroddiad blynyddol Awtistiaeth Cymru 2019/20 yn sôn am ei brofiad o weithio gyda’r tîm awtistiaeth cenedlaethol.

Mae’n parhau i ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth am awtistiaeth ac yn ddiweddar bu’n rhan o brosiect Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru o’r enw Profiadau Cymorth Cymheiriaid: Oedolion Awtistig yng Nghymru sy’n archwilio sut y gall ynysigrwydd cymdeithasol effeithio ar iechyd meddwl pobl ac edrych ar ffyrdd i ymladd y broblem.

Wrth edrych tuag at y dyfodol, ychwanegodd Ewan: “Unwaith y byddaf yn gorffen fy MSc, hoffwn i fod yn ddatblygwr gwefannau naill ai i sefydliad addysgol neu sefydliad lleoliad adloniant.”