Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coleg yn helpu myfyrwraig gofal iechyd i ddechrau ei busnes sglein gwefus feganaidd ei hun

Mae myfyrwraig iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr wedi troi ei brwdfrydedd am gynhyrchion harddwch feganaidd yn fenter ac mae hi bellach yn rhedeg ei busnes ei hun o’r enw Sgleiniau Mêl Cymru (Honey Glosses Wales).

Mae gan Serena Adamson, sy’n 18 oed, frwdfrydedd personol am sglein gwefus ac mae hi’n deall faint o hapusrwydd y gall pecyn harddwch ddod i rywun. Fel un â phrofiad o flasu’r fath gynhyrchion, roedd eisoes ganddi fewnwelediad i’r farchnad.

Mae hi’n gwerthu sglein gwefus feganaidd yn ogystal â bwndeli rhodd a gofal sy’n cynnwys losin a scrunchies gwallt a bwndeli bychain.

Mae Serena Adamson yn esbonio: “Roeddwn i wedi bod yn archebu sgleiniau gwefus ers ychydig o fisoedd, ac wedi datblygu brwdfrydedd mawr ar gyfer y cynnyrch, ac wedi dysgu beth roeddwn yn hoffi neu ddim yn hoffi am becynnau penodol a dderbyniais.

“Sylweddolais y byddwn yn gallu gwneud defnydd da o’r profiad hwn dros gyfnod yr haf, pan es i i chwilio am swydd ond methais ddod o hyd i unrhyw beth oedd yn ffitio fy amgylchiadau personol.

“Yn bendant mae fy musnes bach yn fy ysbrydoli ac rwyf am greu cynhyrchion sy’n gwneud diwrnodau pobl yn well, ac sy’n dod â hapusrwydd iddynt.”

Hefyd dywedodd Serena fod agor ei busnes wedi gwella’n sylweddol ei hymwybyddiaeth a’i dealltwriaeth o agweddau cyfreithiol ac mae wedi ei helpu i edrych mewn ffordd wahanol ar ei sefyllfa ariannol ei hun.

Yn ogystal mae hi wedi mynd i’r afael ag ymchwil gan edrych ar ba gynhyrchion a phecynnau i’w gwerthu a pha lwyfannau gwerthu a marchnata i ddefnyddio.

Mae’r coleg yn annog a chefnogi myfyrwyr sydd â diddordeb mewn creu eu busnes eu hunain gyda’i dîm cyflogadwyedd a menter.

Ychwanegodd Serena: “Mae Becky, fy nghydlynydd menter a chyflogadwyedd yn y coleg, wedi bod mor anhygoel o frwdfrydig am bob agwedd ar fy nghynllun.

“Hefyd mae hi wedi bod mor oddefgar a chefnogol ynghylch unrhyw newidiadau roeddwn i am wneud i fy nghynllun busnes.

“Mae Becky mor hawdd mynd ati a chyfeillgar, ac rwy’n teimlo’n gyfforddus iawn yn gofyn iddi am gymorth a chyngor.

“Yn ogystal mae hi wedi fy nghyfeirio at unigolion cymwynasgar eraill a gwybodaeth ddefnyddiol a heb os, allwn i ddim bod wedi dechrau fy musnes mewn modd cystal heb gefnogaeth Becky.

Mae Sgleiniau Mêl Cymru ar gael ar Etsy