Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Coleg yn paratoi i roi deddf newydd Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith

Mae Staff yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion wedi cymryd rhan mewn sesiwn datblygiad proffesiynol i helpu staff baratoi ar gyfer gweithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysgol (ALNET).

Deddfwriaeth newydd yw hon wedi’i chychwyn gan Lywodraeth Cymru sy’n dechrau ym mis Medi 2022. Ei nod yw creu profiad dysgu mwy cynhwysol er mwyn i bobl gyrraedd eu potensial eithaf.

Mae eisoes gan Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion dîm sefydledig o staff addysgu a chymorth sy’n mentora a meithrin myfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol gyda’u haddysg neu eu bywydau personol. Bydd y tîm hwn yn allweddol o ran cysylltu â staff er mwyn eu helpu i roi’r ddeddfwriaeth newydd hon ar waith.

Bu’r timau cymorth dysgu ac addysgu a dysgu yn cydweithio i hwyluso nifer o sesiynau ar-lein lle buont yn esbonio newidiadau i’r system gyfredol.

Cafodd y staff eu hannog i siarad am eu dulliau a’u strategaethau eu hunain o ymwneud â myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol a’u haddysgu a gwneud yn siŵr eu bod yn cael profiad dysgu positif a chynhwysol.  

Rhannwyd astudiaethau achos dienw gyda’r grwpiau yn seiliedig ar senarios bywyd go iawn a chafwyd amrywiol drafodaethau’n seiliedig o gwmpas dod o hyd i ddeilliannau cadarnhaol.

Bu Julia Green, cydlynydd dynodedig anghenion dysgu ychwanegol (ALNCo) y coleg yn amlinellu mai’r neges allweddol o’r digwyddiad oedd bod “ADY yn gyfrifoldeb i bawb” a bod agwedd gydweithredol yn ofynnol oddi wrth holl aelodau staff y coleg, er mwyn gweithredu’r diwygiadau ADY newydd yn llwyddiannus”.

Mae’r ddeddf newydd, a fydd yn effeithio ar rai 0 i ddysgwyr addysg bellach 25 oed a’r rheiny sy’n gweithio o fewn rhaglenni dysgu’n seiliedig ar waith, yn anelu at ddarparu system gliriach, cynnwys cyfranogiad, annog cynlluniau datblygu unigol ac adolygiadau rheolaidd gyda dysgwyr a’u teuluoedd neu warcheidwaid.

Bydd yn cynnig dull person-ganolog a sefydliadol ac yn anelu at gysondeb o ran cyflwyno ar draws Cymru.

Mae Colegau Cymru hefyd yn cefnogi’r ddeddf trwy ddarparu hyfforddiant megis arfer cynhwysol effeithiol er mwyn rhoi’r sgiliau gofynnol i staff.

Meddai Carl Lewis, darlithydd celfyddydau perfformio Coleg Ceredigion: “Gwnes i fwynhau’r sesiwn amgylchedd meddwl yn arbennig lle y neilltuwyd amser i rannu syniadau a gwahanol dechnegau addysgu cynhwysol ADY.

“Rwyf wedi ymchwilio i ADY ac rwyf o’r farn bod llawer o ffactorau pwysig yn gysylltiedig megis gweithredu modelau ymestyn a herio, a’r dysgwr yn y pen draw yn dod i ddeall proses ei ddysgu ei hun. Fel darlithwyr, bod yn ymwybodol o anghenion yr unigolyn ac nid yr angen dysgu ychwanegol union.”

Ychwanegodd Glenda Dowdell-Thomas, mentor addysgu a dysgu, a wnaeth gyd-arwain y sesiynau DPP: “Mae’r syniad o gynwysoldeb wrth wraidd addysgu ac fe luniodd ffocws ein digwyddiad deuddydd ADY.

“Rhoddodd y cyfle i staff wella eu gwybodaeth am y mesur ADY newydd fydd yn dod i rym yn 2022.

“Gwelwyd bod y diwrnod wedi bod yn boblogaidd gyda staff a mwynheuon nhw natur gydweithredol a rhyngweithiol y sesiynau. Diolch yn fawr i’r timau ADY ac addysgu a dysgu a weithiodd yn galed wrth i’r digwyddiad agosáu a hefyd yn ystod y digwyddiad.” 

Ychwanegodd Debbie Gill, darlithydd busnes yng Ngholeg Sir Gâr:  “Rydyn ni’n ffodus yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion bod gennym ni dîm Cymorth Dysgu ardderchog yn barod sydd bob amser wedi rhannu arfer da a gwybodaeth.

“O’m profiad i fy hun, mae staff bob amser wedi rhoi anghenion ein myfyrwyr yn gyntaf felly i bob pwrpas mae’r ddeddfwriaeth ADY newydd yn rhywbeth rydyn ni wedi bod yn ei wneud ac yn ei wneud yn dda ond rwyf hefyd yn meddwl y bydd yn dod â newid positif ar lefel genedlaethol.”

Dewch i wybod mwy am Gymorth Dysgu yng Ngholeg Sir Gâr and Choleg Ceredigion yma.