Gyrru technoleg yn ei blaen yn y sector ar dir  

 rhysweb.jpg

Mae prosiect, a ariennir gan raglen LEADER Cyngor Sir Caerfyrddin, ar y gweill i helpu cymunedau ffermio ddod yn fwy effeithlon trwy ddefnyddio’r technolegau amaethyddol diweddaraf.

Mae’r prosiect Arloesedd a Thechnoleg wedi’i leoli ar gampws amaethyddol Coleg Sir Gâr yn y Gelli Aur ac mae’n gartref i swyddog y prosiect, Rhys Jones, sy’n rhedeg y prosiect gyda swyddog cyllid allanol y coleg, Nia Lloyd.

Syniad y fenter yw helpu ffermwyr gyda chymorth teilwredig drwy ymchwilio a chanfod ffyrdd arloesol o gefnogi eu gwaith gan ddefnyddio technoleg.

Gall technoleg helpu mewn llawer o ffyrdd i esmwytho gwaith fferm, fel monitro iechyd gwartheg, edrych ar breiddiau mynydd gyda dronau a defnyddio synwyryddion ar gyfer gatiau sy’n anfon rhybudd mewn neges destun at ffarmwr pan adewir hwy ar agor.

Mae’r prosiect yn creu rhwydweithiau gyda llawer o arbenigwyr amaethyddol a thechnoleg fel Lely (roboteg), Techion, Vantage Trimble (technoleg awtolywio a GPS) a KRM Ltd, a wnaeth dreialu eu gwasgarwr KRM Bogballe ar gampws y Gelli Aur cyn i’r coleg fuddsoddi yn y peiriannau.

Meddai Rhys Jones, technegydd y prosiect: “Rydym yn annog y gymuned ffermio i siarad â ni i drafod sut y gallwn ddarparu datrysiadau trwy ymchwil, technoleg a thrwy ein rhwydweithiau diwydiant i fynd i’r afael â phroblemau cyffredinol a theilwredig sy’n effeithio ar ffermydd.

“Yn ogystal mae grantiau Llywodraeth Cymru ar gael trwy Cyswllt Ffermio i gefnogi’r prosiect.

Mae’r arloesi’n wirioneddol drawiadol, yn defnyddio technoleg i ddadansoddi problemau fel materion dilyngyru lle mae technoleg yn gallu nodi wyau’n ficrosgopig mewn anifeiliaid unigol a buchesi. 

“Hefyd mae yna dagiau clust ar gyfer anifeiliaid fferm sy’n tynnu sylw’r fferm pan fydd anifail yn boeth neu’n wasod yn ogystal ag ystod o roboteg fel porthwyr, parlyrau godro a chasglwyr slyri.

“Rydyn ni wir eisiau helpu ffermwyr i fod yn rhagweithiol trwy gyflwyno technoleg i ddarparu pâr ychwanegol o ddwylo.”

Gan fynd i’r afael â phroblem signal rhwydwaith mewn rhai ardaloedd gwledig, mae’r prosiect Arloesedd a Thechnoleg hefyd yn gweithio gyda Chyngor Sir Caerfyrddin i dreialu rhwydwaith ardal eang pellter hir (LoRaWAN) a synwyryddion IOT gyda 10 fferm er mwyn helpu mynd i’r afael â rhwystrau WiFi a thechnoleg. 

Ariennir y prosiect Arloesedd a Thechnoleg yn y sector ar dir drwy'r Rhaglen LEADER a ariennir trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru (2014-2020).

Cynlluniwyd y rhaglen LEADER i gael pobl, busnesau a chymunedau lleol i gymryd rhan mewn darparu datrysiadau cynaliadwy, ond arloesol i fynd i’r afael â rhai o’r heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n wynebu ardaloedd gwledig.

Yn Sir Gaerfyrddin, rheolir y rhaglen LEADER gan y Grŵp Gweithredu Lleol (LAG), sydd wedi datblygu strategaeth a fydd yn darparu fframwaith ar gyfer gweithgarwch LEADER o fewn y sir.

I wybod mwy am y prosiect cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu 07500 786372.

Diwedd

Llun:  Mae Rhys Jones yn gyrru technoleg yn ei blaen i helpu’r sector ar dir fel rhan o’r prosiect Arloesedd a Thechnoleg sydd wedi’i leoli yng Ngholeg Sir Gâr ar gampws y Gelli Aur

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.