Skip to main content

Adroddiad Cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg

Daeth Safonau'r Gymraeg i rym ar Ebrill 1, 2018 ar gyfer colegau addysg bellach yng Nghymru.

 Nod y Safonau yw:

  • Ei gwneud hi’n eglur i sefydliadau beth yw eu dyletswyddau mewn perthynas â'r Gymraeg
  • Ei gwneud hi’n fwy eglur i siaradwyr Cymraeg pa wasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn yn Gymraeg
  • Sicrhau mwy o gysondeb o ran gwasanaethau Cymraeg a gwella eu hansawdd

 Mae gan y Coleg, sy'n cynnwys Coleg Sir Gâr (CSG) a Choleg Ceredigion (CC), gyfrifoldeb i sicrhau na chaiff yr iaith Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r iaith Saesneg. Hefyd mae yna ofyniad i hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r Gymraeg, gan ei gwneud hi'n haws i bobl ddefnyddio a gwella eu sgiliau Cymraeg ym myd gwaith a bywyd bob dydd.

Mae’r adroddiad cyntaf ar Gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg ar gyfer Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion bellach wedi’i gyhoeddi ar y wefan a gellir cael mynediad iddo yma.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.