Cystadleuaeth y gwasanaethau brys yn tanio yn y coleg

Gwnaeth arddangosfa gyffrous o waith ymladdwyr tân, yr heddlu a’r lluoedd arfog ddiweddu mewn cystadleuaeth yng Ngholeg Sir Gâr gyda’r nod o hyrwyddo’r sector gwasanaethau cyhoeddus fel gyrfa.

Estynnodd tîm gwasanaethau cyhoeddus y coleg wahoddiad i fyfyrwyr o golegau’n cynnwys Coleg Gwent, y Coleg Merthyr Tudful a Grŵp Castell Nedd Port Talbot i gymryd rhan mewn cystadleuaeth oedd yn profi sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y sector.

Bu Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn beirniadu timau o fyfyrwyr yn defnyddio pibell ddŵr mewn sefyllfa argyfwng a bu milwyr yr Adfyddin RLC 157 Abertawe yn profi ffitrwydd a gwaith tîm.

Beirniadwyd cystadleuaeth gyfeiriannu gan Ganolfan Gweithgareddau Gŵyr tra bod Pat McSherry, sy’n heddwas wedi ymddeol, yn profi sgiliau martsio mewn cystadleuaeth ddrilio. Arweiniwyd ymchwiliad safle trosedd fforensig a chystadleuaeth gydraddoldeb gan staff a llysgenhadon myfyrwyr Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Daeth y diwrnod i ben gydag arddangosfa gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn dangos tynnu person anafedig allan o gerbyd gan ddefnyddio arbenigedd technegol a meddygol, gyda chymorth Ambiwlans Sant Ioan.

Meddai Amanda Morgan, darlithydd y gwasanaethau cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr: “Diolch enfawr i bawb a wnaeth wirfoddoli eu hamser i wneud y gystadleuaeth hon mor llwyddiannus ac i bob un o’r rheiny a gymerodd ran.

“Roedd codi ymwybyddiaeth a dod â sgiliau gwasanaethau cyhoeddus yn fyw yn rhan bwysig o’r digwyddiad hwn a hefyd rhoddodd brofiad gwerthfawr iawn i’n myfyrwyr.”

Fe wnaeth Amanda Daniels, y pennaeth cynorthwyol ar gyfer addysgu, dysgu ac ansawdd, gymryd rhan fel yr anafedig a dynnwyd o gerbyd, a dywedodd: “Roedd hwn yn  brofiad unigryw ac rwy’n gobeithio mai nifer fach o bobl fydd yn gorfod mynd drwy hyn mewn gwirionedd.

“Gweithiodd y gwasanaethau brys gyda’i gilydd yn ddi-dor i gyflawni’r gwacâd ac roeddwn yn teimlo’n hyderus ac yn gynaledig ar hyd yr amser.

“Roedd y gwaith tîm a’r sgiliau cyfathrebu a ddangoswyd gan yr holl swyddogion yn rhagorol.”

https://www.flickr.com/photos/colegsirgar/albums/72157707791183455

Canlyniadau’r Gystadleuaeth

Mavericks NPTC - Rhedeg Pibell Ddŵr a’r Ymchwiliad Safle Trosedd 

Grizzlies Coleg Gwent  - Gwacâd Anafedig

Legends Merthyr  - Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Sêr Coleg Sir Gâr a Choleg Sir Gâr - Dril a Thasg Tîm

Indicative Public Servants NPCT - Profi Ffitrwydd a Chyfeiriannu 

Enillwyr Dros y Cyfan - Coleg Sir Gâr