Myfyrwyr Ewropeaidd yn rhannu eu profiad o goleg tramor.

Mae chwe myfyriwr o Ewrop yn astudio cyrsiau Uwch Gyfrannol yng Ngholeg Sir Gâr trwy gyfrwng My Education, cynllun sy’n cynnig cyfle i gyfranogwyr fyw ac astudio dramor.

Mae’r profiad yn helpu myfyrwyr i brofi diwylliant gwlad trwy fyw gyda theuluoedd lletya, mynychu canolfannau addysg lleol a threulio blwyddyn oddi cartref.

Mae Leonardo Pallini o’r Eidal, Meirav Bock o’r Almaen a Camilla Soejberg o Ddenmarc yn fyfyrwyr sy’n cymryd rhan ar gampws y Graig Coleg Sir Gâr yn Llanelli.

Cymeron nhw ran mewn gwersyll haf My Education yn y DU cyn rhoi cynnig ar astudio dramor.

Mae bob un o’r tri yn astudio cymwysterau academaidd cyfwerth â Safon Uwch yn eu colegau cartref ble gallant astudio unrhyw beth o 10 i 15 pwnc arholiad mewn gwyddoniaeth a’r dyniaethau hefyd.

Yn ogystal mae gan bob cyfranogwr fynediad i fentor gyda My Education ac yn y coleg.

Cewch wybod mwy yn myeducationuk.co.uk

Camilla Soejberg

Ysgol: Aarhus Katedralskole (Denmarc)

Oed: 17

Astudio: Addysg Gorfforol, Ffiseg, Mathemateg a Seicoleg


Roeddwn am ymweld â gwlad lle y siaredir Saesneg er mwyn helpu i wella fy iaith a’m cyfleoedd gwaith ac i ennill profiadau ysgol.

Mae fy mhrofiad wedi bod yn dda iawn, mae’r tiwtoriaid yn gymwynasgar iawn ac maen nhw wedi ein helpu i ymgartrefu. Mae yna awyrgylch syfrdanol ac rwyf wedi gwir fwynhau profiad newydd mewn gwlad newydd.

Hefyd rwyf wedi cael profiad o fod yn rhan o ddiwylliant newydd a phrofi ffordd newydd o wneud pethau yn y coleg a thu hwnt.

Oherwydd fy nghefndir mewn tenis rwyf wedi ymuno ag academi chwaraeon y coleg ble rwy’n cael sesiynau ymarfer ac rwyf hefyd yn ymarfer gyda chlybiau yn Llanelli ac Abertawe.


Meirav Bock

Ysgol: Berufliches Schulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen Dresden (Yr Almaen)

Oed: 16

Astudio: Drama, Hanes, Cyfryngau a Chymdeithaseg


Mae gen i ryw atyniad bron yn fagnetig i’r DU a yrrwyd ymhellach gan wyliau gyda fy rhieni pan syrthiais mewn cariad gyda’r lle.

Mae’r coleg wedi’i gyfarparu’n dda ac rwy’n dwlu ar y system addysg a geir yma, mae yna gymaint o gyfleoedd da a chymaint o bynciau penodol ac eang i ddewis ohonynt.

Mae mor groesawgar yma a gwerthfawrogir myfyrwyr, mae gallu galw tiwtoriaid wrth eu henwau cyntaf, credaf, yn creu amgylchedd o gydraddoldeb lle caiff pob un ei barchu; ar y cyfan mae’n lle gwirioneddol gyfeillgar.

Mae hwn yn brofiad ardderchog sydd wedi rhoi’r cyfle i mi roi cynnig ar rygbi am y tro cyntaf gan nad oes rygbi gennym yn Yr Almaen a dweud y gwir. Mae wedi dysgu llawer i mi ynghylch fy niwylliant hefyd, rydych yn dechrau gweld beth sy’n wahanol.

Rwy’n dwlu ar y gampfa newydd yn y coleg gan fod pawb yn cael ei defnyddio, mae’n rhad ac am ddim ac mor hygyrch felly does dim esgus i beidio â mynd.  Hefyd mae gennym Starbucks a ffreutur. 

Mae rhaid i mi ddal i fyny gyda’r gwaith pan fyddaf yn dychwelyd i’r Almaen oherwydd i bob pwrpas, rwyf wedi cymryd blwyddyn mas, ond mae’r pynciau rwy’n eu hastudio, ar wahân i hanes, yn ddefnyddiol ac yn wahanol gan nad ydynt yn rhan o gwricwlwm fy ysgol.

Ar ôl fy addysg, efallai byddaf yn cymryd rhan mewn taith gyfnewid arall neu fynd i’r brifysgol i astudio rheolaeth neu addysgu neu efallai byddaf hyd yn oed yn ystyried astudio dramor. Rydych yn gweithio am ran mor fawr o’ch bywyd, mae’n bwysig gwneud beth sy’n iawn i chi.


Leonardo Pallini

Ysgol: G Marinelli – Liceo Scientifico Statale (Udine, Yr Eidal)

Oed: 18

Astudio: Mathemateg, Ffiseg, Cemeg a Graffeg


Roedd hi’n fater o’r Deyrnas Unedig neu’r Unol Daleithiau i mi gan fy mod am gael profiad o goleg lle y siaredir Saesneg, felly dewisais y DU gan ei bod yn nes i gartre ac yn rhannu fy nghariad o bêl-droed.

Mae’r athrawon yma wedi fy helpu i setlo mewn.

Rwyf mor falch penderfynais i fynd i fyw ac astudio dramor er mai rhan feddyliol y profiad sydd wedi bod fwyaf anodd. Er enghraifft, ni chewch weld eich rhieni yn ystod y profiad, er eich bod yn gallu galw nhw unwaith yr wythnos, ond mae’r profiad mae’n ei roi i chi yn eich helpu i fod yn fwy annibynnol.

Roedd yn sioc ddiwylliannol fawr ar y dechrau ac yn drefn wahanol iawn i beth rwy’n gyfarwydd â hi, o amserau bwyta i amserlenni astudio, ac mae wedi cymryd ymdrech i ymgyfarwyddo ond ar y cyfan mae’n brofiad gwych.

Rwyf heb benderfynu p’un ai i astudio ar gyfer rôl swydd fwy gwyddonol neu i astudio dylunio ffasiwn.

Fel rhan o’r profiad hwn, roeddwn am wella fy Saesneg ac rwy’n meddwl fy mod wedi gwneud hynny gan fy mod yn eithaf balch i ddweud fy mod nawr yn gallu gwrando ar y newyddion neu wylio Netflix gyda dealltwriaeth llawer mwy dwys.

Hefyd rwy’n chwarae pêl-droed dros dîm cyntaf Seaside yn Llanelli.