Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Canlyniadau safon uwch yn parhau i ddangos safonau uchel

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Sir Gâr unwaith eto’n dathlu ar ôl ennill set ardderchog o ganlyniadau Safon Uwch.  Roedd canran y graddau A* - E unwaith eto’n arbennig o uchel sef 99%, gyda 25 allan o 28 o bynciau’n cofnodi canran lwyddo o 100%.

Yn ychwanegol, mewn pynciau Gwyddoniaeth a Mathemateg enillodd canran uchel o fyfyrwyr y radd A* uchaf; Safon Uwch Bioleg (13%), Cemeg (17%)  Ffiseg (8%) Mathemateg (10%) a Mathemateg Bellach (25%), Daearyddiaeth (17%), Llywodraeth a Gwleidyddiaeth (17%) Drama ac Astudiaethau Theatr (50%) a Chymraeg [Ai Iaith] (13%) hefyd yn ennill cyfran uchel o raddau A*, sy’n pwysleisio gwaith caled ac ymroddiad dysgwyr a staff fel ei gilydd ar draws y rhaglen Safon Uwch.

Dywedodd Mrs Orla Williams, Pennaeth Safon Uwch a Mynediad: "Rydym wrth ein bodd gyda llwyddiant ein myfyrwyr ac mae hyn yn adlewyrchu gwaith caled ac ymdrech myfyrwyr a staff dros y ddwy flynedd ddiwethaf o astudio yn y coleg. Ar ran holl staff y coleg dymunwn bob llwyddiant i’n dysgwyr wrth iddynt fynd i’r prifysgolion gorau oll ar draws y Deyrnas Unedig ac i fyd gwaith."

Fe wnaeth Andrew Jennings, cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Coedcae, ennill A* mewn Ffiseg, Mathemateg a Mathemateg Bellach a gradd A mewn Cemeg.  Bydd Andrew yn awr yn astudio Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Caerfaddon.

Cafodd Joseph Toft (yn y llun), cyn-ddisgybl o Ysgol Sant Ioan Llwyd ac aelod o Fwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Sir Gâr, dair A* mewn Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, Hanes a Ffrangeg a gradd A mewn Llenyddiaeth Saesneg. Mae Joseph yn mynd i astudio’r gyfraith.

Cyflawnodd Nathan Bowen, cyn-ddisgybl Ysgol Bryngwyn, dair gradd A* mewn Daearyddiaeth, Bioleg a Chemeg ac fe fydd yn awr yn astudio Deintyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cafodd Katie Pritchard, cyn-ddisgybl Ysgol Glan y Môr, A* mewn Daearyddiaeth, a graddau A mewn Hanes, Addysg Grefyddol a Seicoleg.  Mae Katie yn awr yn mynd i astudio Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Caerhirfryn.

Dywedodd Dr Andrew Cornish, sydd newydd gael ei benodi fel Pennaeth Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, "Mae’n wych cael gweld ein myfyrwyr yn perfformio’n gyson dda ac i safon uchel. Mae’r canlyniadau Safon Uwch hyn ynghyd â pherfformiad yr un mor gryf yn y Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Uwch yn gweld ein myfyrwyr yn parhau i symud ymlaen i Addysg Uwch, yn lleol ym MHC:YDDS ac ar draws y Deyrnas Unedig, i ddilyn eu gyrfaoedd dewisol.

"Bydd graddau uchel ar raglenni galwedigaethol ynghyd â llwyddiant ysgubol mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol yn galluogi dysgwyr galwedigaethol i symud ymlaen i Brifysgol, Prentisiaethau, Prentisiaethau Lefel Uwch a gwaith yn y dyfodol. Mae’r perfformiad ardderchog hwn yn adlewyrchu dilyniant myfyrwyr o’r sylfeini cryfion a osodwyd mewn ysgolion partner yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a thu hwnt. Ar ran y coleg, dymunaf y gorau oll iddynt i’r dyfodol."

Lluniau i gyd