Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Enwi enillydd Bwrsariaeth y Goleudy 2019

ENILLYDD cystadleuaeth entrepreneuriaeth Bwrsariaeth y Goleudy eleni yw bachgen 18 oed sydd wedi creu busnes pryfyddiaeth ar-lein yn gwerthu trychfilod a phryfetach eraill.

Bydd Cameron Reardon yn derbyn gwobr ariannol o £5000, swyddfa am ddim am chwe mis yng nghanolfan Fenter y Goleudy, Dafen, Llanelli a chymorth mentora busnes i helpu i ddatblygu ei fusnes 'Bug Box UK'.

Mae'r bachgen 18 o Felinfoel newydd gwblhau ei BTEC Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr ac ym mis Medi, bydd yn astudio Rheoli Busnes gyda Marchnata ym Mhrifysgol Abertawe.

Dywedodd Cameron, "Rwyf am brynu sied gyda'r arian. Ar hyn o bryd mae fy stoc yn fy stafell wely, ac nid yw mam yn hoff iawn o'r syniad! Bellach fydd modd imi gynyddu fy stoc a bydd yr arian hefyd o gymorth imi fynd i sioeau gwahanol i werthu.”

Cyrhaeddodd Cameron y rownd derfynol yng nghystadleuaeth y llynedd, a dywedodd bydd y mentora sydd yn rhan o'r wobr hefyd o fudd iddo. Ychwanegodd: "Y llynedd, cefais rywfaint o fentora ac mi oedd y profiad yn un gwerth chweil. Roedd yn agoriad llygad.”

Roedd Cameron yn un o bump a lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol eleni a chael cyfle i roi eu cynigion gerbron panel o feirniaid a oedd yn cynnwys Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin - y Cynghorydd Emlyn Dole; Chris Thomas o Gyfrifyddiaeth Gerald Thomas, Angharad Harding o Yr Egin ac enillydd y gystadleuaeth y llynedd, Amanda Thomas o  Biscuit Barkery.

Myfyrwyr o Goleg Sir Gâr oedd y pump a lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol eleni a chyflwyno eu syniadau yn Y Goleudy.

Yn yr ail safle yr oedd Dante Diana a'i fusnes diodydd alcohol 'Oddball Moonshine' a fydd yn derbyn £2,000 a swyddfa am ddim am chwe mis yn y Goleudy.

Yn y trydydd safle yr oedd Imogen Mills a'i busnes dylunio ffabrig a fydd yn derbyn £1,000 a swyddfa am ddim am chwe mis yn y Goleudy.

Y ddau arall a lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol oedd Simon Thomas a'i fusnes Particip8 a Charlotte Voaden a'i busnes dylunio Charlotte Voaden Design.

Cystadleuaeth flynyddol a drefnir gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar y cyd â Choleg Sir Gâr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yw Bwrsariaeth y Goleudy.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, sy'n gyfrifol am Ddatblygu Economaidd: "Rwy'n disgwyl ymlaen at y gystadleuaeth hon bob blwyddyn. Busnesau Bach a Chanolig yw asgwrn cefn ein busnesau yma yn Sir Gaerfyrddin ac mae gweld entrepreneuriaid yn dod i'r gystadleuaeth hon â chymaint o frwdfrydedd ac yn llwyddo i greu busnesau llwyddiannus o'u syniadau yn bleser. 

"Eleni eto, roedd safon yr ymgeiswyr yn uchel, ond roeddem ni fel beirniaid yn gytûn fod gan Bug Box Uk gynllun busnes arbennig a'i fod yn enillydd teilwng. Hoffwn ddymuno pob lwc i Cameron ynghyd â phawb a lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol yn y dyfodol gyda'u busnesau.”

Dywedodd Amanda Daniels, pennaeth cynorthwyol Coleg Sir Gâr: "Mae datblygu sgiliau Menter a Chyflogadwyedd effeithiol gyda dysgwyr mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol yn bwysig iawn er mwyn sicrhau economi Gymreig fywiog a llwyddiannus.

"Yn ystod y saith mlynedd diwethaf,  mae Bwrsariaeth y Goleudy wedi helpu nifer o bobl  i ddechrau busnesau llwyddiannus.

"Rwyf wrth fy modd eleni fod y tri a lwyddodd i ennill bwrsariaeth yn ddysgwyr yng Ngholeg Sir Gâr. Mae eu hegni i lwyddo yn heintus a hyderaf y bydd eu busnesau yn cyfrannu at economi Sir Gaerfyrddin."

Dywedodd Roger Maidment, Deon Cyfadran Busnes a Rheolaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS): "Hoffai PCDDS longyfarch Cameron Reardon ar ennill Bwrsariaeth y Goleudy eleni. Mae'n bleser gan PCDDS gydweithio ar y fenter hon gyda'r nod o annog entrepreneuriaid y dyfodol o fewn Sir Gaerfyrddin. Fel Prifysgol sector deuol, ein cenhadaeth yw ‘Trawsnewid Addysg, Trawsnewid Bywydau’ drwy ddatblygu rhaglenni addysgol sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth ac yn cyfrannu at ein gweledigaeth o drawsnewid, siapio a datblygu'r dyfodol drwy ysgogi datblygiad economaidd yn y rhanbarth, ar draws Cymru a thu hwnt. Mae gweithio ar y cyd ar fentrau fel Gwobr Bwrsariaeth y Goleudy yn ganolog i gyflawni hyn gan ei fod yn cynnig cyfle i'n myfyrwyr arddangos eu sgiliau creadigol ac entrepreneuraidd a datblygu syniadau busnes go iawn sydd â'r potensial i gyfrannu at economi'r rhanbarth. Rydym yn dymuno pob lwc i Cameron â'i fusnes ac edrychwn ymlaen at weld Bug Box UK yn datblygu".